Home AZ | EN | RU

10.14.01-Müqayisəli-tarixi və tipoloji dilçilik

1. Dilə tarixi və müqayisəli baxışın yaranması

2. Müqayisəli-tarixi dilçiliyin mərhələləri

3. Dil tipləri

4. Kök dillər

5. Kontensiv tipologiya

6.  F.Fortunatovun dilçilik görüşləri

7. A.Şleyxer koporativist kimi

8. İ.Şmiditin “dalğalar nəzəriyyəsi”

9. Arqo və jarqonlar

10. Müasir tipoloji dilçilik

11. Müqayisəli-tarixi metodun  kəşfi

12. Areal dilçilik

13. Morfoloji tipologiya

14. Polisintetik dillər

15. Aqqültinasiya və fuziya

16. R.Raskın dilçilik görüşləri

17. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə areal dilçilik prinsiplərinin tətbiqi

  1. 18. Aqültinativ dillər

19. Dillərin texnikası

20. Analitik və sintetik dillər

21. F.Boppun əsas əsərləri

22. Müqayisəli-tarixi metod

23. Müqayisəli tipologiyanın istiqamətləri

24. E.Sepirin tipoloji təsnifi

25. Tipoloji dilçiliyin yaranması

26. F.Bopp müqayisəli-tarixi dilçiliyin banisi kimi

27. Dillərin qohumluğunun sübut etmək üçün müqayisə materialının seçilməsi

28. Aqlütinativ dillərdə kök və şəkilçi

29. “Dillərin ittifaqı” haqqında

30. V. Humboldt tipoloji dilçiliyin banisi kimi

31. Y.Qrimmin dilçilik görüşləri

32. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə müqayisə materialının eyniləşdirilməsi

33. Daxili və xarici fleksiya

34. A.Şleyxer tipoloji dilçiliyin nümayəndəsi kimi

  1. 35. Kvantativ tipologiya

36. Rask-Qrimm qanunu

37. Etimologiya dilçiliyin bir şöbəsi kimi

38. Fuziya dilin texnikasının göstəricisi kimi

39. Xarakteroloji tipologiya

40. Dilin səviyyələri və dilçiliyin şöbələri

41. Y.Bredstofun dilçilik dilçilik görüşləri

42. Elmi etimologiyanın prinsipləri

43. Təmir dil tipli məsələsi

  1. 44. Pilləli tipologiya

45. Dildə sintaqmatik və paradiqmatik münasibətlər

46. A. Vostokov müqayisəli-tarixi dilçiliyin nümayəndəsi kimi

47. Dilçilik palentologiyası

48. İnkorporasiyanın mahiyyəti

49. Səviyyələr tipologiyası

50. Dilin öyrənilmə aspektləri (sinxroniya və diaxroniya)

51. XIX əsrin ortalarında müqayisəli-tarixi dilçilik

52. M.Kaşğarlının “Divani lüğət-it türk” əsəri

53. Flektiv dillər

54. Struktur tipologiya

55. Dil sistemlər sistemi kimi

56. B. De Kartenenin dilçilik görüşləri

57. Dilə tarixi və müqayisəli baxışın yaranması

58. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə ulu dil məsələsi

59. Gənc qrammatiklərin tarixiliyi və atomizmi

60. Ədəbi dilin tipləri

61. Müasir dilçilikdə ulu dil məsələsi

62. Dil işarəsinin xüsusiyyətləri

63. F.Boppun söz kökü nəzəriyyəsi

64. Brugman və Osthofun “Morfoloji tədqiqatlar” əsərinin əsas prinsipləri

65. Ədəbi dil və dialekt

66. Müasir  müqayisəli-tarixi dilçilikdə bərpa üsulları

67. Ünsiyyət vasitələri

68. F.Boppun aqqültinasiya nəzəriyyəsi

69. Dil və cəmiyyət

70. Dilin iyerarxik təşkili

71. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə tədqiqat üsulları və prinsipləri

72. Dilçilikdə fonem nəzəriyyəsi

73. Y.Bredstorf müqayisəli-tarixi dilçiliyin nümayəndəsi kimi

74. Dilin inkişafı

75. Dilin səviyyələri və dilçiliyin şöbələri

76. Daxili və xarici bərpa üsulları

77. Morfem dil vahidi kimi

78. Dil vahidləri arasındakı əlaqələr

79. Dilin inkişafında dildaxili əlaqələrin rolu

80. Dil və nitq

81. F.Boppun söz kökü nəzəriyyəsi

82. Söz dil vahidi kimi

83. Dildə sintaqmatik və paradiqmatik münasibətlər

84. Dilin inkişafında dilarxası amillərin rolu

  1. 85. Dil vahidləri arasındakı əlaqələr

86. F.Bopp və hind dilçiliyi

87. Cümlə dil və nitq vahidi kimi

88. Gənc qrammatiklər istisna bilməyən səs qanunları haqqında

89. Dil və cəmiyyət

90. F.de. Sössürün “Ümumi dilçilik kursu” əsəri

91. İ. Şmidtin dalğalar nəzəriyyəsi

92. Dildə aralıq səviyyələr

93. Elmlər sistemində dilçiliyin yeri

94. Dilin sosial difernsiallığı

95. Məntiqi qrammatik kateqoriyalar

96. Gənc qrammatiklər məktəbi

97. F. Fortunatovun tipoloji təsnifi

98. Ədəbi dillər

99. Müasir dilçilikdə fonetik qanunlar

100. Elmlər sistemində dilçiliyin yeri

Bookmark and Share