Home AZ | EN | RU

2015-2016-cı tədris ilində 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Azərbaycan bölməsi )

1. Şumer dastanları. “Bilqamıs” dastanı

2. Şumer – akkad lirikası

3. Qədim Misir hekayələri. “Sinuxe hekayəsi”nin təhlili

4. Ehram yazıları

5. Qədim Misir lirikası

6. Qədim Çin kitabələri. Beş kitab

7. Lao Tszı və Daosizm

8. “Mahabharata” dastanı

9. “Ramayana” dastanı

10. Qədim İran ədəbiyyatı haqqında

11. “Avesta” əsərinin təhlili

12. Pəhləvi və Əhəməni ədəbiyyatı

13. Qədim yəhudi ədəbiyyatı haqqında

14. “Bibliya”nın  təhlili

15. Mişna, Tora və Talmud

16. Antik ədəbiyyatın dövrləşməsi və təsnifatı

17. Qədim yunan folkloru və əsatiri

18. Qədim yunan dastanları

19. “İlliada” və “Odisseya”

20. Hesiodun “Zəhmətlər və günlər” əsəri

21. Klassik yunan lirikası

22. Qədim Yunanıstanda teatr və dramaturgiya

23. Esxilin yaradıcılığı. “Zəncirlənmiş Prometey” faciəsinin təhlili

24. Sofoklun yaradıcılığı. “Tiran Edip” faciəsinin təhlili

25. Yevripidin yaradıcılığı. “İppolit” əsərinin təhlili

26. Komediyanın yaranması. Aristofan.

27. Ellin ədəbiyyatı

28. Roma ədəbiyyatının ilkin dövrü

29. Romada natiqlik sənəti. Siseron

30. Roma dramaturgiyası. Plavtın yaradıcılığı

31. Romada epik poeziya. Vergili

32. Roma lirikası

33. Katull, Tibull və Propersi

34. Ovidi Nazonun yaradıcılığı

35. Qədim Romada bədii nəsr və tarix elmi

36. Senekanın yaradıcılığı

37. Apuleyin “Metamorfoza”sı

38. Orta əsrlər ədəbiyyatının növləri və janrları

39. Qədim Skandinaviya dastanları

40. İngilis-sakson və german dastanları

41. Avropa feodal-qəhrəmanlıq dastanları

42. Avropada cəngavərlik ədəbiyyatı

43. Avropada şəhər və xalq ədəbiyyatı

44. Dantenin “İlahi komediya” əsəri

45. Cefri Çoserin “Kenterberri hekayələri”

46. Fransua Viyyonun yaradıcılığı

47. Petrarkanın yaradıcılığı

48. Covanni Bokkaçonun yaradıcılığı

49. Torkvato Tassonun yaradıcılığı

50. Makiavellinin yaradıcılığı

51. “Ülkər” şairləri

52. M.Servantesin yaradıcılığı.

53. “Don Kixot” romanının təhlili

54. Şekspirin faciələri

55. Fransız klassizmi. Bualonun “Poeziya sənəti” haqqında

56. Molyerin komediyaları

57. P.Kornelin yaradıcılığı

58. J.Rasinin yaradıcılığı

59.Lafontenin yaradıcılığı

60. Lope de Veqanın yaradıcılığı

61. Kalderonun yaradıcılığı

62. XVII əsr Alman ədəbiyyatı. “Qrimmelshauzen”

63. Maarifçilik ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri

64. Fransız Maarifçilk  ədəbiyyatı

65. Volter, Didro, Russo

66. İngilis maarifçilik ədəbiyyatı

67. C,Svift. D.Defo

68. İngilis sentimentalizmi. R.Berns

69. Götenin yaradıcılığı

70. Şillerin yaradıcılığı

71. Lessinqin yaradıcılığı

72.  Romantizm ədəbi cərəyanı

73. Alman romantizmi. Hofman

74. Heydelberq romantikləri. Qrimm qardaşları

75. Fransız romantizmi

76. J.Sandın yaradıcılığı

77. ABŞ romantizmi

78. F.Kuperin yaradıcılığı

79. Rus romantik ədəbiyyatı Puşkin

80. Avropada tənqidi realizm ədəbiyyatı

81. İngilis tənqidi realizmi. Dikkens. Tekkerey

82. Fransız tənqidi realizmi. Stendal, Merime, Tekkerey

83. O. Balzakın yaradıcılığı

84. Alman tənqidi realizmi. Heyne

85. XIX əsrin 70-ci illərinin ədəbiyyatı. Modernizm

86. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Avropa ədəbiyyatı haqqında ümumi məlumat

87. İngilis neoromantizmi

88. Danimarka ədəbiyyatı. İbsen və Hamsun

89. Rus tənqidi realizmi – Qoqol, Çexov, Dostayevski

90. L.N.Tolstoyun yaradıcılığı

91. XX əsrin əvvəllərində Avropa ədəbiyyatı

92. Fransız ədəbiyyatı. Romen Rollan, Lui Araqon, Anri Barbüs

93. Ekzistensializm. Jan Pol Sartr, Albert Kamyu

94. XX əsrin əvvəlləri Şərq ədəbiyyatı. Türkiyə

95. Misir ədəbiyyatı. N.Məhfuz

96. XX əsrin II yarısı Avropa ədəbiyyatı haqqında ümumi məlumat

97. Ədəbiyyat üzrə nobel mükafatçıları laureatları

98. Lorenso Mediçi dərnəyi

99. E.Zolya və Gi de Mopassan

100. İvan Bunin və Aleksandr Blok

Bookmark and Share