Home AZ | EN | RU

5704.01-Dil nəzəriyyəsi

1. Nəzəri dilçiliyin obyekti və problemləri

2. Homogen ve heterogen sistemlər

3. Dil səviyyələri

4. Dil və şüur

5. Milli dil

6. Dilin strukturu

7. Dil sistemlər sistemi kimi

8. Dil və nitq vahidləri

9. Dil və təfəkkür

10. Millətlərarası ünsiyyət dili

11. Dil və cəmiyyət

12. Fonoloji səviyyə

13. Diləqədərki təfəkkür problemi

14. Sosiolinqvistika

15. Dil sistemi ünsürləri arasında əlaqə və münasibətlər

16. Dilin mənşəyi

17. Dil vahidləri

18. Sintaktik səviyyə

19. Söz və məhfum

20. Sosiolinqvistikanın mühüm məsələləri

21. Dil işarəsinin mahiyyəti

22. Sabit söz birləşmələri

23. Leksik-semantik səviyyə

24. Hökm və cümlə

25. Dil və tarix

26. Dil və nitq

27. Dil vahidlərinin variantlılığı

28. Dildə aralıq səviyyələr

29. Qrammatik və məntiqi kateqoriyalar

30. Dil dəyişmələrinin sistemliliyi

31. Nitqin funksiyaları

32. Morfonoloji səviyyə

33. Fonem dil vahidi kimi

34. Həqiqi və məcazi məna

35. Dilin inkişafında xarici faktorlar

36. Dilin funksiyaları

37. Fonem variantları və variasiyaları

38. Nitqin psixofiziki mexanizmi

39. Dillərin kontaktı

40. Söz yaradıcılığı

41. Dilə yardımçı vasitələr

42. Fonemlərin fərqləndirici və birləşdirici əlamətləri

43. Frazeoloji səviyyə

44. Dil ictimai hadisə kimi

45. Substrat hadisəsi

46. Morfonologiya

47. Dil sistminin acıqlığı

48. Dil səviyyələrinin iyerarxiyası

49. Dilin funksiyaları

50. Superstrat hadisəsi

51. Semiotika işarələr haqqında elm kimi

52. Morfem nəzəriyyəsi

53. Linqvistik tipologiya

54. Dildaxili inkişaf qanunları

55. Adstrat hadisəsi

56. Təbii və süni işarələr

57. Morfem dil vahidi kimi

58. Tipoloji dilçiliyin əsas istiqamətləri

59. Dilin inkişafının cəmiyyətdən asılılığı

60. Dillərin ittifaqı məsələsi

61. Dil işarələrinin ixtiyariliyi və motivliyi

62. Fonem ən kiçik dil vahidi kimi

63. Tədric olunmuş dillər

64. Dilin yaranması və inkişafında cəmiyyətin rolu

65. Dil dəyişikliklərinin templəri

66. Dil işarəsinin şərtiliyi

67. Söz dil-nitq vahidi kimi

68. Aqlütinativ dillər

69. Arqo və jarqonlar

70. Dil və mədəniyyət

71. Söz dilvahidi kimi

72. Tammənalı sözlər

73. Flektiv dillər

74. Dilin məhəlli və ictimai təbəqələşməsi

75. Qarışıq dillər məsələsi

76. Dil işarəsinin sabitliyi və dəyişkənliyi haqqında

77. Köməkçi sözlər

78. İnkorporativ dillər

79. Ədəbi dil

80. Fonetika və fonologiya

81. Dil işarəsinin sabitliyinin səbəbləri

82. Sərbəst söz birləşmələri

83. Pilləli tipologiya

84. Dilin ictimai tipləri

85. Danışıq səsi və fonem

86. Sistem və struktur

87. Cümlənin əsas əlamətləri

88. Xarakteroloji tipologiya

89. Ədəbi dil və onun üslübları

90. Sözün morfonoloji quruluşu

91. Dilin sistem və strukturu

92. Xətti və qeyri-xətti vahidlər

93. Struktur tipologiya

94. Qəbilə dilləri

95. Müqayisəli dilçilik

96. Dil vahidlərinin yaranması yolları

97. Sistem,norma,uzus

98. Fövqəlxətti vahidlər

99. Qrammatik kateqoriyalar

100. Sosiolinqvistikanın predmeti

Bookmark and Share