Home AZ | EN | RU

5719.01 – Folklorşünaslıq

BAKI  DÖVLƏT  UNİVERSİTETİ

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI

 

Fakültə: filologiya

Kafedra: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

İxtisas: folklorşünaslıq – 5719.01

 

 

 

 

1. Aşıq Abbas Tufarqanlının lirikası.

2. M.H.Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti.

3. E.Taylor və onun “İbtidai mədəniyyət” əsəri.

4. Təpəgöz süjeti və Azərbaycan folkloru.

5. Folklor poetikasının spesifikası.

6. Təbiət hadisələri ilə bağlı yaranmış mərasim nəğmələri.

7. Ənənəvi süjetlər əsasında yaranan dastanlar.

8. Təcnis və onun növləri.

9. T.Benfeyin mədəni-tarixi və ya iqtibas nəzəriyyəsi.

10. Lətifələrin təsnifinə dair.

11. “Min bir gecə nağılları” və Azərbaycan folkloru.

12. “Aşıq Qərib” dastanı haqqında tədqiqatlar.

13. Heca vəzni və aşıq sənətinin təşəkkül tarixindən.

14. “Qurbani” dastanı .Versiya və variantları.

15. C.Freyzerin “ Qızıl budaq” əsəri.

16. Əfsanə və rəvayət janrlarının differensiasiyası.

17. Ozan-aşıq əvəzlənməsinin ictimai-tarixi səbəbləri.

18. Türk epik ənənəsində Oğuznamələr.

19. Buta terminin etimologiyası, butanın yaranma səbəbləri, mənası

20. Qoşayarpaq qoşmanın əlamətləri

21. V.Y.Propp nağılların strukturu barədə.

22. Müxəmməs şeir şəkli.

23. Y.V.Çəmənzəminlinin folklorla bağlı nəzəri fikirləri.

24. Məhəbbət dastanlarının strukturunda ustadnamə və duvaqqapmanın funksiyaları.

25. Uşaq folkloru ilə bağlı fərqli nəzəri fikirlərin şərhi.

26. Rəvayət janrının xüsusiyyətləri.

27. Ə.Abidin “Türk xalqları ədəbiyyatında mani növü və Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyətləri” məqaləsi.

28. Molla Qasımın yaradıcılığı haqqında.

29. Sayaçı mərasimi və sayaçı sözləri nəzəri fikirdə.

30. Qalalarla bağlı  Azərbaycan əfsanə və rəvayətləri.

31. “Böhtana düşmüş qız” süjeti.

32. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dünya tədqiqatında.

33. Alqış və qarğışların poetik xüsusiyyətləri.

34. Bəhlul Danəndə lətifələrinin özünəməxsusluğu.

35. Gəraylı şeir şəkli və onun törəmələri.

36. Xalıq Koroğlunun “Oğuz qəhrəmanlıq eposu” əsəri.

37. Atalar sözləri və məsəllər. Nəşri və tədqiqi tarixi.

38. Əmək nəğmələrinin poetik xüsusiyyətləri.

39. Azərbaycan folklorunda “Can əvəzinə can” süjeti.

40. SMOMPK məcmuəsinin folklorumuzun nəşri və tədqiqində rolu

41. “Koroğlu” dastanının Xodzko nəşri (Paris nüsxəsi).

42. Məişət nağıllarının başlıca obrazları, mövzu və məzmun çevrəsi.

43. İ.V.Steblevanın türk xalq poeziyasının öyrənilməsində rolu.

44. “Kitabi-Dədə Qorqud” folklor abidəsi kimi.

45. Novruz mərasim nəğmələrinin rəmzi mənaları.

46. Beynəlxalq nağıl kataloqları.

47. H.Araslının folklorşünaslıq fəaliyyəti

48. Mifologiyada ilkin əcdad.

49. “Tahir və Zöhrə” dastanı.

50. Bayatıların öyrənilməsi və tədqiqi tarixi.

51. Azərbaycan qaçaqçılıq dastanlarının nəşri və tədqiqi tarixi.

52. Türk mifologiyasında tanrıçılıq görüşləri.

53. Antropoloji nəzəriyyə.

54. Molla Nəsrəddin şəxsiyyəti haqqında mülahizələr.

55. “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyi

56. Divani şeir şəklinin xüsusiyyətləri.

57. Mühacirət folklorşünaslığı: M.Ə.Rəsulzadənin bu sahədə xidmətləri.

58. Türk eposunda adqoyma mərasiminin yeri.

59. “Ər arvadının toyunda” süjeti əsasında yaranmış dastanlar.

60. Bayatılarda gül, bülbül, qərib və dağ obrazları.

61. Vəli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti.

62. “Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycanda öyrənilməsi tarixindən.

63. Yeddilik şeir şəklində yaranan janrlar

64. Əfsanələrdə daşadönmə motivi.

65. Heyvanlar haqqında nağılların xüsusiyyətləri.

66. Sehrli nağılların xüsusiyyətləri.

67. Mifoloji düşüncədə kosmoqonik miflərin yeri.

68. Vilhelm və Yakob Qrimm qardaşları mifoloji nəzəriyyənin baniləri kimi.

69. Aşıq Ələsgərin lirikası.

70. Mövsüm və mərasim nəğmələri

71. Salman Mümtazın folklorşünaslıq fəaliyyəti.

72. “Koroğlu” dastanının versiya və variantları.

73. Şah İsmayıl obrazının prototipi haqqında mülahizələr.

74. İnisiasiya (ölüb-dirilmə) mərasiminin Azərbaycan folklorunda ifadəsi.

75. Etnoqonik miflər.

76. Folklorda kontaminasiya hadisəsi.

77. Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyəti.

78. Andların təsnifi və xüsusiyyətləri.

79. “Koroğlu” dastanında mifoloji ünsürlər.

80. “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qazan xan obrazı.

81. Xəstə Qasımın lirikası.

82. Qədim türk eposu.

83. Rusiyada tarixi məktəb və onun nümayəndələri.

84. Folklorumuzda hind mənşəli süjetlər.

85. Qoşma və onun janr tipləri.

86. Aşıq poeziyasında deyişmə və onun mərhələləri.

87. Sehrli nağıllarda div obrazı.

88. Y.Meletinskinin nəzəri baxışları haqqında.

89. Tapmacaların nəşr və tədqiqi. Başlıca xüsusiyyətləri.

90. Xalq mahnıları.

91. Firudin bəy Köçərli və Azərbaycan folkloru.

92. Toponimik əfsanələr.

93. Sarı Aşıq bayatı ustası kimi.

94. Azərbaycan mifologiyasının qaynaqları.

95. Mif və epos.

96. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Qorqud Ata obrazı.

97. Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq fəaliyyəti.

98. Dini rəvayətlər.

99. Azərbaycan nağıllarının təsnifinə dair.

100. Azərbaycan folklorunda “atalar-oğullar” süjeti.

Kafedra müdiri: _____________Prof.S.H.Orucova

Bookmark and Share