Home AZ | EN | RU

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının f.e.d

İBRAHİMOV SƏNAN,  professor,  yazıçı-dramaturq

Telefonu: (+99412) 538 15 14, (+99450)590 87 59

E.mail: Senan.59@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

*1959-cu ildə Naxçıvan MR Culfa rayonunda anadan olmuşdur

*1976-cı ildə orta məktəbi bitirmiş

*1977-ci ildə Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində  Aviasiya məktəbində oxumuş: Mİ-8 vertolyotları üzrə aviamexanik-pilot.

*1979-cu ildə hərbi xidmətini bitirmiş

*1980-1985-ci illərdə BDU Şərqşünaslıq fakültəsində oxumuş.

*1985-1987-ci illərdə Əfqanıstanda hərbi müşavir-tərcüməçi.

*1988-ci ildən BDU işləyir: əvvəl xarici tələbələrin inspektoru və hal-hazırda  professordur.

*1992-1994-cü illərdə Milli Orduda olmuş: Hərbi Akademiyada dosent vəzifəsində çalışmış

*Hərbi əməliyyatlarda göstərdiyi rəşadətə görə 2 döyüş ordeni, 3 medalla təltif olunmuş  və   hərbi bacarığına görə iki dəfə xüsusi təltifata layiq görülmüşdür.

*İndiyədək rəsmi təşkilatlarda; istintaq və məhkəmə orqanlarında  tərcüməçi-ekspert kimi çalışır.

*1995-ci ildən  Azərbaycan Yazıçılar birliyinin üzvüdür.

1993-cü ildən YAP-ın üzvüdür və bu partiyanı Seçki orqanlarında təmsil edir.

*evlidir: iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

*1976-cı ildə orta məktəbi bitirmiş

*1977-ci ildə Aviasiya məktəbini bitirmiş

*1980-1985-ci illərdə BDU Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır.

*1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və dosent kimi hərbi-pedaqoji fəaliyyət göstərmiş

*1992-1994-cü illərdə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbində dosenti vəzifəsində çalışmış

*1995-ci ildən AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunda (0,5 ş/v) aparıcı elmi işçi.

*2008-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və həmin ildən etibarən professor kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Klassik Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatı.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

* “Şəhriyar – 90 “

* “Sədi Şirazi”

* “Hafiz Şirazi”

* “Füzuli – 600”

* “Nizami-850”

* “Nizami- 870”

* “Məhsəti -900”

* “Cavid- 130”

* "Məxtimqulu - 300" (Türkmənistan)

*"Multikulturalizm" (2016-cı il)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ.

* Fars dili. (hərbi məktəblərin I kurs kursantları üçün dərslik), Bakı, 1993.

* Fars dili. (hərbi məktəblərin II kurs kursantları üçün dərslik), Bakı, 1994

* Йахын Шярг классик ядядбимййатында мювзуларын типолоэийасы.  Тещран, Фирузан, 1380(2001)

* سبک آذربایجانی در شعر فارسی زبان و موضوعت آن(Фарсдилли поезийада "Азярбайъан сябки" вя онун идейа-мювзу аспектляри). Тещран, Фирузан, 1381(2002)

*  Ясяди Туси вя Фяхри Эцрэани.   Бакы, Аьрыдаь, 2002

*  Ясиряддин Яхсикяти Турани.    Бакы, БДУ няшр, 2003

* Классик ədəbiyyatda "вящдяти-вцъуd". (dərs vəsaiti)  Bakı, Nurlan, 2007

* Мятншцнаслыг  (дярслик). Bakı, 2003

*  Классик Aзярбайъан поезийасында идейа-мювзу гайнаглары вя онларын типолоэийасы (ХЫЫЫ ясрядяк).  Бакы: Елм, 1999

* Qaçaq Kərəmin xatirələri. Bakı, 2007

* Azərbaycan klassik ədəbiyyatı ümumşərq kontekstində.(dərslik)  Бакы, НМБ, 2007

* Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı. (dərslik). BDU, 2009

* Divan ədəbiyyatının poetikası. (dərslik). BDU, 2009

* Mirzə Ələkbər xan Dehxuda. BDU, 2009

* Hatif İsfahani. Bakı, 2010

* Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa. Bakı, 2010

*. Mətnşünaslıq. (dərslik) Bakı, BDU 2010

* İran, Əfqanıstan, Tacikistan ədəbiyyatı (XIII əsrədək). (dərslik) Bakı: Ağrıdağ, 2011

* Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı tarixi, metodologiyası və problemləri. (dərslik) Bakı: Bakı Universiteti, 2012

*Nizami Gəncəvinin türkcə divanı. Bakı, 2013

* Тюркство Низами. Berlin. 2016.

*Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi.Bakı, 2016.

* Qədim və Orta əsrlər. İran, Əfqanıstan və Tacikistan ədəbiyyatı.Bakı, 2015.

* və 200-dək elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.

BƏDİİ  KİTABLARI

  • Yumoristik hekayələr. Bakı, 1998
  • Xəstəlik düşüncədən başlayır. Bakı, 2000
  • Kinossenarilər. Bakı, 2004
  • Приключения пародиста. Москва, 2005
  • Hekayələr. Bakı, 2007
  • Fantomaslıq peşəsi. Bakı, 2008
  • Pyeslər. Bakı, 2010.
Bookmark and Share