Home AZ | EN | RU

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL İMTAHANLARI

İMTAHAN SUALLARI

 1. Heca vəzni və aşıq sənətinin təşəkkül tarixindən.
 2. Y.V.Çəmənzəminlinin folklorla bağlı nəzəri fikirləri.
 3. Türk epik ənənəsində Oğuznamələr.
 4. “Qurbani” dastanı .Versiya və variantları.
 5. Müxəmməs şeir şəkli.
 6. E.Taylor və onun “İbtidai mədəniyyət” əsəri.
 7. Təpəgöz süjeti və Azərbaycan folkloru.
 8. Folklor poetikasının spesifikası.
 9. Ənənəvi süjetlər əsasında yaranan dastanlar.
 10. Təcnis və onun növləri.
 11. T.Benfeyin mədəni-tarixi və ya iqtibas nəzəriyyəsi.
 12. Lətifələrin təsnifinə dair.
 13. “Min bir gecə nağılları” və Azərbaycan folkloru.
 14. “Aşıq Qərib” dastanı haqqında tədqiqatlar.
 15. Aşıq Abbas Tufarqanlının lirikası.
 16. C.Freyzerin “ Qızıl budaq” əsəri.
 17. Ozan-aşıq əvəzlənməsinin ictimai-tarixi səbəbləri.
 18. Buta priyomu (terminin etimologiyası, butanın yaranma səbəbləri, mənası)
 19. Əfsanə və rəvayət janrlarının diferensiasiyası.
 20. Qoşayarpaq qoşmanın əlamətləri.
 21. Y.Meletinskinin nəzəri baxışları haqqında .
 22. Azərbaycan nağıllarının təsnifinə dair.
 23. Azərbaycan folklorunda “atalar-oğullar” süjeti.
 24. Mif və epos.
 25. Qoşma və onun növləri.
 26. V.Y.Propp nağılların strukturu barədə.
 27. “Böhtana düşmüş qız” süjeti.
 28. Məhəbbət dastanlarının strukturunda ustadnamə və duvaqqapmanın funksiyaları.
 29. Uşaq folkloru ilə bağlı fərqli nəzəri fikirlərin şərhi.
 30. Rəvayət janrının xüsusiyyətləri.
 31. Ə.Abidin “Türk xalqları ədəbiyyatında mani növü və Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyətləri” məqaləsi.
 32. “Koroğlu” dastanının Xodzko nəşri (Paris nüsxəsi).
 33. Molla Qasımın yaradıcılığı haqqında.
 34. Sayaçı mərasimi və sayaçı sözləri nəzəri fikirdə.
 35. Qalalarla bağlı  Azərbaycan əfsanə və rəvayətləri.
 36. M.H.Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti.
 37. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dünya tədqiqatında.
 38. Alqış və qarğışların poetik xüsusiyyətləri.
 39. Bəhlul Danəndə lətifələrinin özünəməxsusluğu.
 40. Gəraylı şeir şəkli və onun törəmələri.
 41. Xalıq Koroğlunun “Oğuz qəhrəmanlıq eposu” əsəri.
 42. Atalar sözləri və məsəlləri. Nəşr və tədqiqi tarixi.
 43. Əmək nəğmələrinin poetik xüsusiyyətləri.
 44. Azərbaycan folklorunda “Can əvəzinə can” süjeti.
 45. SMOMPK məcmuəsinin folklorumuzun nəşri və tədqiqində rolu.
 46. Azad Nəbiyevin Azərbaycan folkloru qarşısında xidmətləri.
 47. Məişət nağıllarının başlıca obrazları, mövzu və məzmun çevrəsi.
 48. Mifologiyada ilkin əcdad.
 49. “Kitabi-Dədə Qorqud” folklor abidəsi kimi.
 50. Novruz mərasim nəğmələrinin rəmzi mənaları.
 51. A.Aarnenin nağıl kataloqu və N.Andreyevin süjet göstəricisi.
 52. “Tahir və Zöhrə” dastanı.
 53. “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyi
 54. Bayatıların öyrənilməsi və tədqiqi tarixi.
 55. Azərbaycan qaçaqçılıq dastanlarının nəşri və tədqiqi tarixi.
 56. İ.V.Steblevanın türk xalq poeziyasının öyrənilməsində rolu.
 57. Türk mifologiyasında tanrıçılıq görüşləri.
 58. Mövsüm və mərasim nəğmələri.
 59. Molla Nəsrəddin şəxsiyyəti haqqında mülahizələr.
 60. Divani şeir şəklinin xüsusiyyətləri.
 61. Vəli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti.
 62. Mühacirət folklorşünaslığı: M.Ə.Rəsulzadənin bu sahədə xidmətləri.
 63. Türk eposunda adqoyma mərasiminin yeri.
 64. “Ər arvadının toyunda” süjeti ilə yaranmış dastanlar.
 65. Bayatılarda gül, bülbül, qərib və dağ obrazları.
 66. Antropoloji nəzəriyyə.
 67. “Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycanda öyrənilməsi tarixindən.
 68. Yeddilik şeirin şəkilləri ( ağılar, vəsfi-hallar, laylalar və.s)
 69. Əfsanələrdə daşadönmə motivi.
 70. Heyvanlar haqqında nağılların xüsusiyyətləri.
 71. Vilhelm və Yakob Qrimm qardaşları mifoloji nəzəriyyənin baniləri kimi.
 72. Sehrli nağılların xüsusiyyətləri.
 73. Mifoloji düşüncədə kosmoqonik miflərin yeri.
 74. Aşıq Ələsgərin lirikası.
 75. İnisiasiya (ölüb-dirilmə) mərasiminin Azərbaycan folklorunda ifadəsi.
 76. Salman Mümtazın folklorşünaslıq fəaliyyəti.
 77. “Koroğlu” dastanının versiya və variantları.
 78. Şah İsmayıl obrazının prototipi haqqında mülahizələr.
 79. Folklorda kontaminasiya hadisəsi.
 80. Təbiət hadisələri ilə bağlı yaranmış mərasim nəğmələri.
 81. Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyəti.
 82. Andların təsnifi və xüsusiyyətləri.
 83. “Koroğlu” dastanında mifoloji ünsürlər.
 84. “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qazan xan obrazı.
 85. Xalq mahnıları.
 86. Rusiyada tarixi məktəb və onun nümayəndələri.
 87. Folklorumuzda hind mənşəli süjetlər.
 88. Etnoqonik miflər.
 89. Aşıq poeziyasında deyişmə və onun mərhələləri.
 90. Sehrli nağıllarda div obrazı.
 91. Firudin bəy Köçərli və Azərbaycan folkloru.
 92. Şah Abbasla bağlı məhəbbət dastanları.
 93. Toponimik əfsanələr.
 94. Sarı Aşıq bayatı ustası kimi.
 95. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Qorqud Ata obrazı.
 96. Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq fəaliyyəti.
 97. Dini rəvayətlər.
 98. Azərbaycan mifologiyasının qaynaqları.
 99. Tapmacaların nəşri və tədqiqi. Başlıca xüsusiyyətləri.
 100. Xəstə Qasımın lirikası.
Bookmark and Share