Home AZ | EN | RU

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı İxtisas: 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 1. A.Bakıxanov ilk Azərbaycan maarifçilərindən biri kimi
 2. A.Səhhətin poeziyasında maarif, məktəb və vətənpərvərlik mövzusu
 3. Anarın dramaturgiyası
 4. Arif  Ərdəbilinin yaradıcılığı
 5. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin qaynaqları
 6. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə ədəbiyyat
 7. B.Vahabzadənin poemaları
 8. C.Cabbarlının bədii nəsri
 9. C.Cabbarlının ədəbi-tənqidi görüşləri
 10. C.Cabbarlının poeziyası
 11. C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” pyesi
 12. C.Məmmədquluzadənin bədii nəsri
 13. C.Məmmədquluzadənin dramaturgiyası
 14. Elçinin yaradıcılığında hekayə janrı
 15. Ə.Cavadın yaradıcılığı
 16. Ə.Əylislinin “Daş yuxular” romanının tənqidi
 17. Ə.Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd çah Qacar” pyesi
 18. Ə.Haqverdiyevin bədii nəsri
 19. Ə.Məmmədxanlının bədii nəsri
 20. Fədainin “Bəxtiyarnamə” poeması
 21. H.Arifin poeziyası
 22. H.Cavidin “Azər” poeması
 23. H.Cavidin “Xəyyam” pyesi
 24. H.Cavidin “İblis” faciəsi
 25. H.Cavidin “Peyğəmbər” pyesi
 26. H.Cavidin “Səyavuş” pyesi
 27. X.Natəvanın həyatı və poetik irsi
 28. X.Təbrizinin dövrü, həyatı və yaradıcılığı
 29. X.Təbrizinin şərhləri
 30. Xaqani Şirvaninin həyat və yaradıcılığı
 31. İ.Əfəndiyevin tarixi pyesləri
 32. İ.Qutqaşınlının həyat və yaradıcılığı
 33. İ.Muğannanın “Məhşər” romanı
 34. İ.Muğannanın “Müharibə povestləri”
 35. İ.Nəsiminin dövrü, həyatı və yaradıcılığı
 36. İ.Şıxlının “Ölən dünyam” romanı
 37. İki “Leyli və Məcnun” (N.Gəncəvinin və M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərlərinin müqayisəli təhlili
 38. Kitabi Dədə Qorqud: eposun yaranma dövrü, başlıca motivləri
 39. Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı
 40. “Füyuzat” ədəbi məktəbi
 41. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi
 42. M.Cəfər H.Cavidin tədqiqatçısı kimi
 43. M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyası
 44. M.Ə.Rəsulzadənin “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri
 45. M.Ə.Sabir satira ustası kimi
 46. M.Ə.Sabirin yaradıcılığı
 47. M.F.Axundov Azərbaycan ədəbiyyatında ilk professional ədəbi tənqidçi kimi
 48. M.F.Axundovun “Aldanmış kəvakib” povestində maarifçilik ideyaları
 49. M.F.Axundovun “Puşkinin ölümü münasibətilə “Şərq poeması”
 50. M.Füzulinin alleqorik poemaları
 51. M.Füzulinin bədii nəsri
 52. M.Füzulinin lirikası
 53. M.Hadinin “Əlvahi-intibah yaxud insanların tarixi faciəsi” poeması
 54. M.Hüseynin tarixi dramları
 55. M.Müşfiqin yaradıcılığı
 56. M.P.Vaqifin lirikası
 57. M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanında Səttarxan və Bağırxan surətləri
 58. M.Ş.Vazehin yaradıcılığı
 59. M.V.Vidadinin lirikası
 60. Məhəmmədin “Şəhriyar” dastanı
 61. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrı
 62. N.Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poeması şairin yaradıcılığının bədii yekunu kimi
 63. N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması
 64. N.Gəncəvinin “Yeddi Gözəl” poeması
 65. N.Gəncəvinin lirikası
 66. N.Xəzrinin dramaturgiyası
 67. N.Nərimanovun dramaturgiyası
 68. N.Vəzirovun dramaturgiyası
 69. Nəbati lirikasının mövzu və ideya-məzmun qaynaqları
 70. R.Rzanın “Qızılgül olmayaydı” poeması
 71. S.Behrənginin həyatı və yaradıcılığı
 72. S.Ə.Nəbatinin poeziyasında klassik ədəbi irs və şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələri
 73. S.Ə.Şirvaninin lirikası
 74. S.Ə.Şirvaninin satiraları
 75. S.Hüseyn tənqidçi kimi
 76. S.Hüseynin hekayə yaradıcılığı
 77. S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” faciəsi
 78. S.S.Axundovun dramaturgiyası
 79. S.Təbrizinin Azərbaycan dilində qəzəlləri. Hind üslubu
 80. S.Vurğunun “Aygün” poeması və ədəbi tənqid
 81. S.Vurğunun tarixi-əfsanəvi poemaları
 82. S.Vurğunun vətənpərvərlik lirikası
 83. İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanı
 84. Ş.İ.Xətayinin lirikası
 85. Ş.İ.Xətayinin poemaları
 86. Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması
 87. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanı
 88. Y.V.Çəmənzəminli hekayə ustası kimi
 89. Y.V.Çəmənzəminlinin “Həzrəti Şəhriyar” komediyası
 90. Y.V.Çəmənzəminlinin “İki od arasında” romanı
 91. Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” tarixi-fəlsəfi romanı
 92. Y.V.Çəmənzəminlinin “Studentlər” romanı
 93. İ.Muğannanın “İdeal” romanı
 94. Mir Cəlalın satirik hekayələri
 95. M.Hüseynin “Yeraltı çaylar dənizə axır” romanı
 96. Füzulinin alleqorik poemaları
 97. Ə.Hüseynzadənin ədəbi-tənqidi görüşləri
 98. S.Əhmədlinin “Azığa doğru” romanı
 99. Anarın “Ağ qoç, qara qoç” romanı
 100. B.Vahabzadənin “Fəryad” pyesi
Bookmark and Share