Home AZ | EN | RU

ƏDƏBİYYAT NƏZƏRİYYƏSİ, ƏDƏBİ TƏHLİL VƏ TƏNQİD

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatşünaslığın bir sahəsi kimi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin formalaşması kriteriyaları

Bədii yaradıcılığın öyrənilməsində ədəbiyyat nəzəriyyəsinin rolu

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin bədii təcrübəyə tətbiqi və təsiri

Bualonun “Poeziya sənəti” əsərində sənət və sənətkar problemi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin vəzifələri və strukturu

Ədəbiyyat, ədəbi növ və janrlar haqqında nəzəri fikirlər

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin tətbiq və istifadə etdiyi üsul və formalar

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi terminoloji anlayışların düzgün interpretasiyasıdır

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin mərkəzi kateqoriyası: obrazlılıq, ədəbi yaradıcılığın mahiyyəti

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin müasir problemləri

Ədəbi tənqidin nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbiyyatşünaslığın metodologiyası

Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və poetika

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi elmində məktəb, cərəyan və təmayüllər

Bədii yaradıcılıq spesifik fəaliyyət sahəsi kimi

Bədii yaradıcılıq məsələləri ilə bağlı bədii estetik fikirlər

Bədii yaradıcılığın psixoloji tərəfləri

Bədii yaradıcılıqda yaddaş, xəyal və ilham

Bədii yaradıcılıq prosesinin mərhələləri

Bədii əsərin yaranmasında obyektiv və subyektiv cəhətlərin vəhdəti

M.F.Axundovun nəzəri əsərləri

Azərbaycan ədəbi tənqidinin mərhələləri

Bədii ədəbiyyatın özünəməxsusluğu, spesifikliyi haqqında nəzəri fikirlər

Sənətkarın dünyagörüşü, yaradıcılığı və şəxsiyyəti

Bədii dilin obrazlılığı

Ədəbiyyatda ideal problemi

Ədəbi növlər

Epik növün poetikası

Lirik növün poetikası

Dramatik növün poetikası

Roman janrının poetikası

Bədii ədəbiyyatda millilik və xəlqilik

Sənətkarın şəxsiyyəti və yaradıcılığı

Ədəbi dilin normativləri

Bədii ədəbiyyatda məzmun və forma vəhdəti problemi

Bədii ədəbiyyatda tənqidi gülüşün forma və məzmunu

Tənqidi gülüşə əsaslanan janrlar: parodiya ve epiqramma

Aristotelin bədii təqlid nəzəriyyəsində ədəbi növlərin təsnifatı

Epik ədəbi növün əsas əlamətləri

Yazılı ədəbiyyatda epik janrlar

Lirik ədəbi növün əsas əlamətləri

Lirik əsərlərin şifahi və yazılı ədəbiyyatda janrları

Azərbaycan şeirinin vəznləri

Üslub və metod

Azərbaycan ədəbiyyatında heca vəzni

Azərbaycan əruzu

Poeziyada sərbəst vəzn

Əruz vəzni haqqında tədqiqatlar

Üslub və metodlar

Ədəbi cərəyanlar

Dünya ədəbiyyatında cərəyanların növbələşməsi

Klassisizm ədəbi cərəyanı

Sentimentalizm ədəbi cərəyanı

Romantizm ədəbi cərəyanı

Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanı

Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-realizm ədəbi cərəyanı

Dünya ədəbiyyatında maarifçi-realizm ədəbi cərəyanı

Tənqidi-realizm ədəbi cərəyanı

Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi-realizm

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin inkişaf tarixi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin mövzusu və əsas problemləri

Nəzəri, tarixi və müqayisəli poetika

Platon, Aristotel və Horatsi ədəbi-nəzəri fikrin təməlçiləri kimi

Aristotelin “Poetika”sında təqlid nəzəriyyəsi

Aristoelin “Poetika”sında katarsis nəzəriyyəsi

Aristotel tragediya və komediya janrları haqqında

Aristotel ədəbi növlər haqqında

Aristotel süjet, fabula, peripetiya haqqında

Aristotel tanıma növləri haqqında

Bualo ədəbiyyat nəzəriyyəçisi kimi

Bualonun “Poeziya sənəti” əsəri

Bualo sənətkar və ədəbi tənqid haqqında

Bualo bədii dil haqqında

Şərq poetikasında təfsir (şərh) prinsipi

Azərbaycan klassikləri söz sənəti haqqında

Xətib Təbrizinin yaradıcılığı

M.F.Axundov bədii əsərdə məzmun və forma haqqında

M.F.Axundov yeni ədəbi tənqidin banisi kimi

M.F.Axundov nəsr, nəzm və ədəbi tənqid haqqında

C.Məmmədquluzadənin ədəbi-nəzəri görüşləri

C.Cabbarlının ədəbi-nəzəri görüşləri

S.Vurğunun ədəbi-nəzəri görüşləri

Ə.Haqverdiyevin ədəbi-nəzəri görüşləri

F.Köçərlinin yaradıcılığı

Bədii ədəbiyyatda obraz və obrazlılıq

Bədii ədəbiyyatda xəlqilik və tendensiyalılıq

Bədii ədəbiyyatda tipiklik

Bədii surət, bədii xarakter, bədii tip

Bədii ədəbiyyatda ənənə və novatorluq

Bədii inikas tipləri

Yaradıcılıqda bədii dil bədii nitq vasitəsi kimi

Məmməd Arifin ədəbi-nəzəri görüşləri

Məmməd Cəfərin ədəbi-nəzəri görüşləri

Mir Cəlalın ədəbi-nəzəri görüşləri

Yaşar Qarayevin ədəbi-nəzəri görüşləri

Bədii əsərdə pafos

Bədii təhkiyədə intonasiya, temp və ritm

Tarixi roman janrı

Bədii ədəbiyyatda tarixilik və müasirlik

Bookmark and Share