Home AZ | EN | RU

Doktorantura üçün Türk dilləri (5710.01-ixtisası üzrə) imtahan sualları

Türk dillərinin təsnifi problemi
Türk dillərinin N.A.Baskakov tərəfindən təsnifi
Türk xalqlarının yerləşməsi
Türk dillərinin leksikoqrafiyası
Türk dillərinin öyrənilməsində  V.V.Radlovun rolu
M.Kaşğarinin “Divanü lüğat-it -türk” əsəri
“İbn Mühənna lüğəti”
XIX əsrdə Türk dillərinin öyrənilməsi
Türk dillərinin XIII-XV əsrlərdə Şərq ölkələrində öyrənilməsi
Türk dillərinin XIX əsrdə Rusiyada öyrənilməsi
Türk dillərinin Qərbi Avropa ölkələrində öyrənilməsi (XIX-XX əsrlər )
Türk dillərinin sovet dövründə öyrənilməsi
XX əsrdəTürk dillərinin öyrənilməsinin əsas istiqamətləri
Türk dilçiliyinin müasir problemləri
Türk xalqlarının istifadə etdiyi əlifbalar
Türk dillərinin inkişaf dövrləri
Ural-Altay və Altayşünaslıq nəzəriyyələri
Qədim türk yazılı abidələrinin təsnifi
Qədim türk yazılı abidələrinin əlifba prinsipi üzrə təsnifi
Ən qədim türk dövrü
Qədim türk dövrü
Qədim türk abidələrinin tədqiqi tarixi
Qədim türk dövrünü səciyyələndirən abidələr
Qədim türk əlifbasının qrafik xüsusiyyətləri
Orxon abidələri
Uyğur abidələri
Manixey əlifbası ilə yazılmış uyğur abidələri
Xristian dini məzmunlu uyğur abidələri
Budda dini məzmunlu uyğur abidələri
Yenisey abidələri
Oğuz qrupu türk dilləri
Oğuz qrupu türk dillərinin fonetik xüsusiyyətləri
Oğuz qrupu tük dillərinin morfoloji xüsusiyyətləri
Oğuz qrupu türk dillərinin ümumi xüsusiyyətləri
Oğuz qrupu türk dillərinin fərqli xüsusiyyətləri
Türk dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Türk dillərinin fonetik quruluşu
Türk dilinin morfoloji xüsusiyyətləri
Türk dilində neologizmlər
Türk və qaqauz dillərinin uyğun xüsusiyyətləri
Qaqauz dilinin qrammatik xüsusiyyətləri
Türkmən dilinin morfoloji xüsusiyyətləri
Türkmən dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Azərbaycan dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (digər oğuz qrupu türk dilləri ilə müqayisədə)
Azərbaycan dilində əvəzliklərin tarixi inkişafı
Azərbaycan dilində feilin indiki zamanı və onun tarixi inkişafı
Azərbaycan dilinə feilin gələcək zamanı və onun tarixi inkişafı
Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının tarixi inkişafı
Azərbaycan dilində felin əmr formasının tarixi inkişafı
Qıpçaq qrupu türk dilləri
Qıpçaq qrupu türk dillərinin ortaq xüsusiyyətləri
Başqırd dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Tatar dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Karluq qrupu türk dilləri
Uyğur-oğuz qrupu dilləri
Özbək dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Yeni uyğur dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Yakut dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Çuvaş dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
Bulqar qrupu türk dilləri
Türkologiyada bulqar qrupu dilləri problemi
Sibir qrupu türk dilləri haqqında ümumi məlumat
Türk xalqlarının qədim dil əlaqələri
DQK-nın dilində arxaik sözlər
“Əkinçi” qəzetinin dilində termin yaradıcılığı
Füzuli söz sənəti haqqında
M.F.Axundovun dilçilik fikirləri
I Türkoloji qurultay
I Türkoloji qurultayın gündəliyi: Termin məsələsi
I Türkoloji qurultayın gündəliyi: Əlifba və imla məsələsi
I Türkoloji qurultayda türklər üçün ədəbi dil məsələsi
Azərbaycan  dialektlərinin təsnifi
Azərbaycan dilinin dialektlərinə xas olan samitlər
Azərbaycan dilinin dialketlərində indiki zamanın ifadə formaları
Azərbaycan dilinin dialektlərində qədim türk sözləri
Türk dillərinin fonetik quruluşunun tədqiqi
Türk dillərində samitlər
Türk dillərində ahəng qanunu
Türk dillərində saitlər
Türk dillərində uzun saitlər məsələsi
Türk dillərində qohumluq terminləri
Türk dillərinin morfoloji quruluşu
Türk dillərinin qrammatik quruluşunun tədqiqi
Türk dillərində adların ümumi qrammatik kateqoriyaları
Türk dillərində hal kateqoriyası
Türk dillərində kəmiyyət kateqoriyası
Türk dillərində mənsubiyyət kateqoriyası
Türk dillərində feilin zamanları
Türk dillərində feilin təsriflənməyən formaları
Türk dillərində feilə məxsus qrammatik kateqoriyalar
Türk dillərinin leksik quruluşu
Türk dilləri leksikasının tarixilik baxımından təsnifi
Türk dilləri leksikasının mənşəyinə görə təsnifi
Türk dilləri leksikasının tematik baxımdan təsnifi
Türk dillərinin sintaktik quruluşu
Türk dillərində köməkçi nitq hissələri
Qədim və müasir türk dilləri
Qədim və müasir türk leksikası
Orta türk dövrünü səciyyələndirən abidələr
Türk dillərində sözün morfoloji quruluşu

Bookmark and Share