Home AZ | EN | RU

Filologiya elmləri namizədi, baş müəllim

SEVDA SADIQOVA

Filologiya elmləri namizədi, baş müəllim
İş telefonu: (+99412) 439 04 69
e-mail: sevda_mcabbar@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam.
 • 1978-ci ildə orta məktəbi, 1983-cü ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişəm.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-cü il Bakı Dövlət Universiteti
 • "Dəbistan" uşaq jurnalının dili, 19 fevral, 1998

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 04.10.1983-05.11.1984 Respublika 1 nömrəli internat məktəbində müəllim.
 • 10.11.1984-10.09.1990 Sosialist qanunçuluğu bülletenində baş redaktor.
 • 11.09.1990- 1994 Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində baş laborant.
 • 1994-2004 Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində müəllim.
 • 2004- Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində baş müəllim.
 • 1990-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin türkologiya kafedrasında çalışıram.
 • Qədim türk yazılı abidələri, Əski Azərbaycan yazısı, Linqvistik mətnşunaslıq, Azərbaycan ədəbi dili tarixi.
 • 13 məqalə, 1 monoqrafiya, 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Filologiya, türkologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Türk xalqları ədəbiyyatı II Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi, Bakı, 13-15 noyabr 2008

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004, Nəsiminin dilində semantik söz qrupları- Tədqiqlər 1, Bakı, səh 203.
 • 2006, XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi dilində əlifba problemi Bakı Universitetinin xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, N2, s. 134.
 • 2006, Elmin obrazlı söz cildi- AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 70 və elmi-pedoqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı s. 137.
 • 2007, Sufi, aşiq, alim kimdir? - " Elm " qəzeti. 30 noyabr. səh 11.
 • 2007, „Dəbistan“ uşaq jurnalının dili. Bakı. Monoqrafiya.
 • 2008, Lirik nəsrin dili (İ. Əfəndiyev, Ə. Məmmədxanlının hekayələri əsasında) Bakı, „Nurlan“.

KİTABLAR

 • 2007, Dəbistan Uşaq jurnalının dili. Bakı.
Bookmark and Share