Home AZ | EN | RU

Filologiya elmləri doktoru, professor

NİZAMİ XƏLİLOV

Filologiya elmləri doktoru, professor

İş telefonu: (+99412)439 03 73

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1949-cu il fevralın 10-da Qərbi Azərbaycanda anadan olub
 • 1956-1966-cı illərdə kənd orta məktəbində oxuyub
 • 1966-1970-ci illərdə ADPU-nun filologiya fakültəsində təhsil alıb
 • 1971-1972-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda hərbi xidmətdə olub
 • 1973-cü ildən BDU-da çalışır. 2003-cü ildən dekanı müavinidir
 • Ailəlidir, dörd övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1966-1970, tələbə, filologyia fakültəsi, ADPU
 • 1984, fil.e.n, «Ə.Haqverdiyev və folklor»
 • 1990, dosent
 • 2013, fil.ü.e.d. “Aşıq yaradıcılığı və yazılı poeziya”
 • 2016, professor

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-1976, filologiya fakültəsinin qiyabi şöbəsində laborant, BDU
 • 1976-1987, baş laborant Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası, BDU
 • 1987-1990, baş müəllim, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası, BDU
 • 1990, dosent, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, qəhrəmanlıq dastanları, aşıq yaradıcılığı
 • 70-dən artıq elmi məqalə, 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir, 2 kitabın tərtibçisi, fakültədə çıxan «Azərbaycan filologyiasının aktual problemləri» toplsunun redaktorudur (V-X kitablar)
 • 2006-cı ildə rəhbərlik etdiyi bir elmlər namizədi müdafiə etmiş və təsdiqini almışdır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Yazılı ədəbiyyat və folklor, Aşıq yaradıcılığı, Aşıq yaradıcılığı və yazılı ədəbiyyat

RESPUBLİKA VƏ BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003, Bakı, Azərbaycan, «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» elmi-nəzəri konfrans
 • 2009,Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Berynəlxalq elmi konfrans
 • 2015, “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası.”Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş konfrans və s.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1975, «Pəri cadu» barədə bəzi qeydlər. «Elmi əsərlər», ADU, №3
 • Ə.Haqverdiyev dramaturgiyasında folklor motivləri
 • 1982, Ə.Haqverdiyev və folklor. «Ulduz» jurnalı, №2
 • 1991, Nəsimi poeziyasında əfsanə və rəvayətlər. «Folklorşünaslıq məsələləri», III buraxılış
 • 1999, Dini əfsanə və rəvayətlərin Nəsimi şeirlərinə təsiri. «Folklorşünaslıq məsələləri» IV buraxılış
 • 2001, XIII-XV əsrlərdə xalq poeziyası üslubunda yazılmış şeirlər. «Filoloji araşdırmlar»
 • 2002, Molla Qasım haqqında həqiqətlər. Folklorşünaslıq məsələləri» V buraxılış
 • 2002, Qopuzdan – saza, ozandan aşığa. «Dədə Qorqud» №2
 • 2003, Türk xalqlarında eposçuluq və Azərbaycanda dastançılıq ənənəsi. «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası»
 • 2004, Qopuzdan saza. «Dədə Qorqud» dünyası
 • 2006, Ə.Haqverdiyev və «Molla Nsərəddin» məcmuəsi. «Azərbaycan filologiyası»
 • 2007, Dastan yaradıcılığ yazılı ədəbiyyatda. «Folklorşünaslıq məsələləri», VI buraxılış
 • 2007, Azərbaycanda eposçuluq ənənəsinin inkişaf mərhələləri. «Azərbaycan filologyiasının aktual problemləri»
 • 2008, Həyat həqiqətləri, üslub yaxınlığı (Mir Cəlal və Ə.Haqverdiyev). «Yazıçı və zaman». Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları
 • 2009, Aşıq Şəmşir şeirlərində vətən sevgisi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. BDU nəşri, XI kitab
 • 2009, XII-XIII əsrlərdə dastan ənənəsi və onun yazılı ədəbiyyata transformasiyası. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. BDU nəşri
 • 2011, Ş.İ.Xətainin yaradıcılığında aşıq şeiri ənənəsi. Folklorşünaslıq məsələləri. XII cild
 • 2011, Məhəmmədin “Şəhriyar” dastanı və dastan ənənəsi. Azərbaycan filologiyası məsələləri: axtarışlar
 • 2012, Nizami Gəncəvi və “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı. “Dədə Qorqud” dünyası. II kitab
 • 2012, M.F.Axundov və aşıq poeziyası. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı. Nurlan, №3
 • 2012, Aşıq şeirinin Vaqif yaradıcılığında yeni mərhələsi. Filologiya məsələləri. Bakı, Elm və təhsil, №8
 • 2012, Mənsur Şirvaninin “Qisseyi-Şirzad” poeması və xalq epik təhkiyəsi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. M.Ə.Sabir-150, BDU nəşri
 • 2013, Aşıq seneti ve yazılı edebiyat. Sengi-kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi. Ocaq/Şubat, Türkiye, Kayseri, sayı 27
 • 2013, Təcnis şeir şəkli Q.Zakir yaradıcılığında. Bdu-nun xəbərləri, №1
 • 2013, Q.Zakirin yaradıcılığında qoşma şeir şəkli. “Axtarışlar” elmi toplu, №2
 • 2013, Heca vəzni və aşıq poeziyasının inkişafı tarixindən. Tədqiqlər. 42-ci kitab
 • 2013, XIX əsr poeziyası və aşıq yaradıcılığı (qarşılıqlı əlaqə və təsir). BDU-nun xəbərləri, №3
 • 2013, Ашугская поезия в стихах Набати. Науковый вестник Гилея, Выпуск 75 (№8)
 • 2013, Heca vəzni və aşıq poeziyasının Nəsimi yaradıcılığına təsiri. Tədqiqlər, 43-cü sayı
 • 2014, Anadilli ədəbiyyatımızda heca vəzni və aşıq yaradıcılığı XVI əsrdənmi başlayır? Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. M.Ə.Rəsulzadə-130
 • 2015, The Gopuz and Saz: ancient Turkish musical instruments in Kitabi-Dede Korkut and works of Nizami, papers on language and literature, USA Southern Illinais University, Vol. 22,
 • 2015, Qopuzun yaranması və inkişafı tarixindən. ““Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası” məcmuəsi və s.

KİTABLAR

 • 1996. Xalq ətfəkkürü, sənətkar qüdrəti
 • 2003. Aşıq sənətinin təşəkkülü
 • 2012. Aşıq yaradıcılığı və yazılı poeziya
 • 2014. Heca vəzni və aşıq sənətinin yaranma tarixi

 

Bookmark and Share