Home AZ | EN | RU

NİZAMİ QASIM oğlu XƏLİLOV

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Filologiya fakültəsinin elmi işlər və magistratura üzrə dekan müavini
İş telefonu: (+99412) 539  02  12
İmeyl: nizami_bdu@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1949-cu il fevralın 10-da Ermənistan Respublikası Sisiyan rayonunun Qızılcıq kəndində anadan olub.
 • 1956-1964-cı illərdə Ağcabədi rayonu Poladlı kənd orta məktəbində təhsil alıb.
 • 1964-1966-cı illərdə Sarıcalı kənd orta məktəbində təhsil alıb
 • 1966-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb
 • 1971-1972-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda Eçmiədzində hərbi xidmətdə olub.
 • 1973-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 • Ailəlidir, dörd övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI

 • 1975-1980-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dissertant olmuşdur.
 • 1984-cü ildə „Ə.Haqverdiyev və folklor“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 1990-cı ildə dosent elmi adını alıb.
 • 2013-cü ildə „Aşıq yaradıcılığı və yazılı poeziya“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 2016-cı ildə professor elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-1976-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin qiyabi şöbəsində laborant.
 • 1976-1987-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş laborant.
 • 1987-1990-cı illərdə  BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş müəllim.
 • 1990-cı ildən BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti.
 • 2003-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində elmi işlər və magistratura üzrə dekan müavini.
 • 2015-ci ildən BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının professoru.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
 • Qəhrəmanlıq dastanları
 • Aşıq yaradıcılığı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Yazılı ədəbiyyat və folklor
 • Aşıq yaradıcılığı və yazılı ədəbiyyat

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. “Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan. „Kitabi-Dədə Qorqud“un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş  „Kitabi-Dədə Qorqud“ və türk dünyası“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2017, Bakı, Azərbaycan. „Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...Nəsimi-600“ Azərbaycan MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnsitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi konfrans.
 • 2017, Amasiya, Türkiyə.  „Türk dili ve edebiyatında „kadın““ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1996, Xalq təfəkkürü, sənətkar qüdrəti.
 • 2003, Aşıq sənətinin təşəkkülü.
 • 2012, Aşıq yaradıcılığı və yazılı poeziya.
 • 2014, Heca vəzni və aşıq sənətinin yaranma tarixi
 • 2018, Aşıq sənətinin yaranma tarixi və heca vəzni (Təbriz)

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2004, Orta əsr aşıqyaradıcılığı (proqram)
 • 2004, Aşıq şeirinin şəkilləri (proqram)
 • 2010, Azərbaycan dastanları (proqram)
 • 2018, Azərbaycan aşıq yaradıcılığı (proqram)

Məqalələr

 • 1975, „Pəri cadu“ barədə bəzi qeydlər // „Elmi əsərlər“,ADU, Bakı, № 3.
 • 1982, Ə.Haqverdiyev və folklor / „Ulduz“ jurnalı,  Bakı, № 2.
 • 1991, Nəsimi poeziyasında əfsanə və rəvayətlər //Folklorşünaslıq məsələləri, Bakı, III buraxılış.
 • 1999, Dini əfsanə və rəvayətlərin Nəsimi şeirlərinə təsiri // Folklorşünaslıq məsələləri, Bakı,  IV buraxılış.
 • 2001, XIII-XV əsrlərdə xalq poeziyası üslubunda yazılmış şeirlər // Filoloji araşdırmalar, Bakı.
 • 2002, Molla Qasım haqqında həqiqətlər // Folklorşünaslıq məsələləri, Bakı,  V buraxılış.
 • 2002, Qopuzdan – saza, ozandan aşığa // Dədə Qorqud,  Bakı, №2.
 • 2003, Türk xalqlarında eposçuluq və Azərbaycanda dastançılıq ənənəsi // „Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası“ mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı.
 • 2004, Qopuzdan saza // «Dədə Qorqud» dünyası, Bakı.
 • 2006, Ə.Haqverdiyev və «Molla Nəsrəddin» məcmuəsi // Azərbaycan filologiyası, Bakı.
 • 2007, Dastan yaradıcılığı yazılı ədəbiyyatda // «Folklorşünaslıq məsələləri», Bakı, VI buraxılış.
 • 2007, Azərbaycanda eposçuluq ənənəsinin inkişaf mərhələləri // „Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı.
 • 2008, Həyat həqiqətləri, üslub yaxınlığı (Mir Cəlal və Ə.Haqverdiyev) / Yazıçı və zaman // Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı.
 • 2009, Aşıq Şəmşir şeirlərində vətən sevgisi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri // BDU nəşri, Bakı, XI kitab.
 • 2009, XII-XIII əsrlərdə dastan ənənəsi və onun yazılı ədəbiyyata transformasiyası // BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, BDU nəşri.
 • 2011, Ş.İ.Xətainin yaradıcılığında aşıq şeiri ənənəsi // Folklorşünaslıq məsələləri. Bakı, XII cild.
 • 2011, Məhəmmədin “Şəhriyar” dastanı və dastan ənənəsi //Azərbaycan filologiyası məsələləri: axtarışlar.
 • 2012, Nizami Gəncəvi və “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı // “Dədə Qorqud” dünyası, Bakı, II kitab.
 • 2012, M.F.Axundov və aşıq poeziyası //  “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplu. Bakı,  Nurlan, №3.
 • 2012, Aşıq şeirinin Vaqif yaradıcılığında yeni mərhələsi // Filologiya məsələləri. Bakı, Elm və təhsil, №8.
 • 2012, Mənsur Şirvaninin “Qisseyi-Şirzad” poeması və xalq epik təhkiyəsi // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. M.Ə.Sabir-150,Bakı, BDU nəşri.
 • 2013, Aşıq seneti ve yazılı edebiyat // Sengi-kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi. Ocaq/Şubat, Türkiye, Kayseri, sayı 27
 • 2013, Təcnis şeir şəkli Q.Zakir yaradıcılığında // BDU-nun xəbərləri, Bakı,  №1.
 • 2013, Q.Zakirin yaradıcılığında qoşma şeir şəkli. “Axtarışlar” elmi toplu, №2.
 • 2013, Heca vəzni və aşıq poeziyasının inkişafı tarixindən // Tədqiqlər, Bakı, 42-ci kitab.
 • 2013, XIX əsr poeziyası və aşıq yaradıcılığı (qarşılıqlı əlaqə və təsir) // BDU-nun  xəbərləri, Bakı, №3.
 • 2013, Ашугская поезия в стихах Набати. Науковый вестник Гилея, Выпуск 75 (№8)
 • 2013, Heca vəzni və aşıq poeziyasının Nəsimi yaradıcılığına təsiri // Tədqiqlər, Bakı, 43-cü sayı.
 • 2014, Anadilli ədəbiyyatımızda heca vəzni və aşıq yaradıcılığı XVI əsrdənmi başlayır? // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. M.Ə.Rəsulzadə-130
 • 2015, The Gopuz and Saz: ancient Turkish musical instruments in Kitabi-Dede Korkut and works of Nizami, papers on language and literature, USA Southern Illinais University, Vol. 22, №1
 • 2015, yaranması və inkişafı tarixindən. ““Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası” məcmuəsi
 • 2016, Aşıq yaradıcılığının M.V.Vidadi yaradıcılığında poetik ənənələri // H.Əliyev-93
 • 2017, Bir daha heca vəzni və aşıq yaradıcılığının yaranma tarixinə dair // “Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı
 • 2018, Q.Zakirin heca vəznli şeirlərinin poetikası // Heydər Əliyev-95 Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları

*** 110-dan artıq elmi məqalə, 4 monoqrafiya, 1 dərs vəsaitinin müəllifi, Fakültə Elmi Şurasının sədr müavini, 2 kitabın tərtibçisi, fakültədə çıxan  „Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ toplusunun redaktorudur ( V-XXI kitablar).

Bookmark and Share