Home AZ | EN | RU

MEHRİBAN SAMƏT qızı ƏLİZADƏ

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi

Filologiya fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini
İş telefonu: (012) 539 03 73
İmeyl: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1970-ci il martın 14-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1977-1987-ci illərdə Bakı şəhəri 132 saylı məktəbdə təhsil alıb və oranı qızıl medalla bitirib.
 • 1987-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb və oranı “Filoloq, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində işləyir.
 • Evlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI

 • 1994-1998-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının qiyabi aspirantı olub.
 • 2014-cü ildə „Azərbaycan dilində qoşa sözlər və onların linqvopoetik xüsusiyyətləri “ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 2019-cu  ildən Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı. “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf istiqamətləri” mövzusu üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-1994-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında baş laborant
 • 1994-1996-cı illərdə  BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının nəzdindəki Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL-də kiçik elmi işçi
 • 1996-2008-ci illərdə  BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında müəllim
 • 2008-2018-ci illərdə  BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında baş müəllim
 • 2018-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent əvəzi
 • 2019-cu ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Azərbaycan dilindən praktikum
 • Müasir Azərbaycan dili (Fonetika)
 • Müasir Azərbaycan dili (Leksikologiya)
 • Müasir Azərbaycan dili (Morfologiya)
 • Nitqin elmi üslubu (əcnəbi tələbələrə)
 • Azərbaycan dilinin üslubiyyatının aktual problemləri (magistratura pilləsində)
 • Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemi (magistratura pilləsində)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan dilinin leksik və qrammatik sistemi
 • Azərbaycan dilinin üslubiyyatı və linqvopoetikası

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1998, Bakı, Azərbaycan; Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri V Respublika elmi-nəzəri konfransı
 • 2000, Bakı, Azərbaycan; Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri VII Respublika elmi-nəzəri konfransı
 • 2002, Bakı, Azərbaycan;  AMEA-nın müxbir üzvü, prof. A.A.Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan; AMEA-nın müxbir üzvü, prof. T.İ.Hacıyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş ”Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans
 • 2011, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının  20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan  filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı
 • 2011, Bakı, Azərbaycan; Abbas Zamanovun 100 illik  yubileyinə həsr olunmuş ”Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” Respublika elmi konfransı
 • 2012, Санкт-Петербург, Россия; Международная научная конференция “Филологические науки в России и за рубежом”
 • 2013, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı
 • 2013, Bakı, Azərbaycan; F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı
 • 2014, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2015, Bakı, Azərbaycan; “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2017, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2018, Balıkesir, Türkiyə;  Türkküm – 2018 - Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi   (sertifikat)
 • 2019, Bakı, Azərbaycan; BDU-nun Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2019, İzmir, Türkiyə; Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar sempozyumu (28-31 avqust) (sertifikat).
 • 2019, Bakı, Azərbaycan; XIV Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayı (26-27 sentyabr) (sertifikat).
 • 2019, Ankara, Türkiyə; „Qutadqu Bilik və Türk Dünyası“  beynəlxalq simpoziumu (02-05 oktyabr) (sertifikat).

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2017, Azərbaycan teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması (toplu) – 152 s.
 • 2018, Azərbaycan teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması (toplu) – 480 s.
 • 2018, Azərbaycan dilində qoşa sözlər (monoqrafiya) – 184 s.

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2009, Azərbaycan dilindən təcrübi məşğələ (metodik göstəriş)
 • 2016, Azərbaycan dilindən praktikum (proqram)
 • 2016, Müasir Azərbaycan dili ( Alman dili və ədəbiyyatı və fransız dili və ədəbiyyatı ixtisası üçün) (proqram)
 • 2017, Müasir Azərbaycan dili və stilistika (proqram)
 • 2017, Azərbaycan teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması (toplu)
 • 2018, Azərbaycan dilinin üslubiyyatının aktual problemləri (proqram)
 • 2018, Müasir Azərbaycan dili – leksika (proqram)
 • 2018, Teleməkan və ədəbi dilin leksik-üslubi norması (metodik tövsiyə)

Məqalələr

 • 1992, Mənəvi birliyimiz uğrunda // „Ədəbiyyat“ qəzeti
 • 1993, A.X.Şancanlının „Ədəb xəzinəsi“ adlı əsərindəki atalar sözləri və zərb-məsəllərin bəzi semantik xüsusiyyətləri // Semantika məsələləri. Bakı, s.30-32
 • 1994, A.Şaiqin uşaq şeirlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri // Dil və ədəbiyyat, III buraxılış. Bakı, s.6-11
 • 1994, Ü.Hacıbəyovun dramaturgiyasında qoşa sözlər // Dil və ədəbiyyat, VI buraxılış. Bakı, s.39-41
 • 1998, Şəhriyarın türkcə “Divan”ında qoşa sözlər // Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri (V elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı, s.96-97
 • 1998, Azərbaycan dilində qoşa sözlərin etimoloji komponentləri haqqında // Dil və ədəbiyyat, 3(21), Bakı, s.25-27
 • 2000, Azərbaycan dili sistemində qoşa sözlərin yeri // Dil və ədəbiyyat, 3(28), Bakı, s.17-18.
 • 2000, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində qoşa sözlər // Dil və ədəbiyyat, 3(28), Bakı, s.25-27
 • 2000, XIII əsr Azərbaycan dili lüğətlərində qoşa sözlər (Hinduşah Naxçıvaninin “Sihah-əl-əcəm” və Hüsaməddin Xoyinin “Töhfeyi-Hüsam” lüğətlərinin materialları əsasında) // Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. Bakı, s.188-190
 • 2001, Azərbaycan dilçiliyində qoşa sözlər probleminin tədqiqi tarixinə dair // Tədqiqlər -2. Bakı, s.89-96
 • 2002, Azərbaycan dilinin frazeoloji sistemində qoşa sözlərin mövqeyi // Tədqiqlər. Bakı, s.32-33
 • 2002, Qoşa sözlərin sinonimliyinə dair // Tədqiqlər-3. Bakı, s.104-107
 • 2006, Qoşa sözlər frazeoloji sistemin vahidləri kimi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 2, Bakı, s.176-181
 • 2006, Qoşa sözlər emosional-ekspressiv leksikanın tərkibində // Filologiyanın aktual problemləri. Bakı, s.241-247
 • 2009, Azərbaycan dilində qoşa sözlərin tarixi inkişaf prosesi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 1, Bakı, s.54-59
 • 2010, О проблеме парных слов в азербайджанском языке // Современные гуманитарные исследования, № 2 (33), Москва, с.158-163
 • 2011, Azərbaycan dilində qoşa sözlərin leksik-semantik qrupları // Azərbaycan filologiyasının aktual  problemləri. Bakı, s.312-320.
 • 2011, Qoşa sözlərin linqvopoetik xüsusiyyətləri // “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər”. Bakı, s.660-667
 • 2012, Qoşa sözlərin qrammatik xarakteristikası // Dil və ədəbiyyat, 3(83). Bakı, s.76-79.
 • 2012, Процесс архаизации парных слов в азербайджанском языке // «Филологические науки в России и за рубежом». Санкт-Петербург, с.98-102
 • 2013, Qoşa sözlərin morfoloji strukturuna dair //”Filologiyanın aktual problemləri”. Bakı, s. 516-519
 • 2013, Qoşa söz strukturunda qədim türk sözləri // F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s.200-203
 • 2014, Qoşa söz strukturunda  alınma sözlər // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Bakı, s. 209-212
 • 2014, Azərbaycan dilində qoşa sözlərin fonetik xüsusiyyətləri // Turkish Studies – International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/6 Spring 2014, p.77-83, Ankara-Turkey.
 • 2014, Парные слова в системе aзербайджанского языка // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета, №3, с.35-39
 • 2014, Azərbaycan dilində qoşa sözlər və onların linqvopoetik xüsusiyyətləri // Turkoloji Üzerine Araştırmalar – Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi, sayı 9, Ekim, Afyonkarahisar.
 • 2015,Qoşa sözlərin formalaşmasında leksik-semantik prinsip // Dil və ədəbiyyat, 2(94), Bakı, s.92-95
 • 2015, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində tabesizlik əlaqəli leksik vahidlər // “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası. Bakı, s.198-202
 • 2017, Əli Kərimin şeir dilində omonimlərin üslubi imkanları (məqalə) // Tədqiqlər. Bakı: “Elm”, s.68-78
 • 2017, Azərbaycan dilində leksik normanın müəyyənləşməsinə Türkiyə türkcəsinin təsiri (KİV dili materialı əsasında) // II Milletlerarası Azerbaycan-Türkiye münasebetleri Sempozyumunun bildirileri. Kastamonu, s.345-349
 • 2018, Teleməkan və ədəbi dilin leksik-üslubi norması (məqalə) // Ekran və efirdə ədəbi dil normaları (məqalələr toplusu). Bakı, s. 68-85
 • 2018, „Oğuzname`de eski kelime yapımı yöntemi // Türkküm -2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresinin materialları. Balıkesir, Burhaniye.
 • 2019, Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebi türkçesinin fonetik normunda değişiklikler ve bu sürece Türkiye türkçesinin etkisi // Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumunun „Sosyal ve Beşeri bilimler“ tam metin kitabı. Türkiye, İzmir, s.325-330.
 • 2019, Oğuz-name“ çağdaş Azerbaycan deyimlerinin tarihi kaynağı gibi // Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumunun „Sosyal ve Beşeri bilimler“ tam metin kitabı. Türkiye, İzmir, s.138-143.
 • 2019, Ortak türk abideleri Prof.Dr.Samet Alizadeʼnin araştırmalarında // 14.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayının materialları.
 • 2019, Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebi dilinin leksik normunda deyişiklikler ve bu sürece Türkiye türkcesinin etkisi//Yazılışının 950.Yılı anısına Kutadgu Bilik ve Türk dünyası“ Sempoizyumunun tam metin kitabı.
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ
 • 2015-2018-ci illərdə DİM-də magistratura səviyyəsi üzrə ekspert
 • 2017-ci ildən Bilik Fondunun “Ekran və efirdə ədəbi dil normaları” layihəsinin təlimçisi
 • 2017-2018 –ci illərdə MTRŞ- nin “Azərbaycan teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması” layihəsi üzrə monitorinq qrupunun üzvü
 • 2019-cu ildən BDU-nun Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının üzvü.
Bookmark and Share