Home AZ | EN | RU

ELÇİN HÜSEYN oğlu MƏMMƏDOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı
İş telefonu: (+99412) 539  02  12
İmeyl: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1973-cü il sentyabrın 23-də Naxçıvan MR Culfa rayonunun Göydərə kəndində anadan olub.
 • 1981-1991-ci illərdə Culfa rayonu Göydərə kənd orta məktəbində təhsil alıb.
 • 1991-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.
 • Evlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-2000-ci illərdə AMEA-nın  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspirantı olub.
 • 2007-ci ildə «XIX əsr Azərbaycan lirikasında Füzuli ənənələri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 2019-cu ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1996-1998-ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi.
 • 1998-2016-cı illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi.
 • 2014-2016-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekan müavini.
 • 2016-cı ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı.
 • 2017-2019-cu illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosent əvəzi.
 • 2019-cu ildən BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • Azərbaycanda əlifba problemləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR VƏ TƏLİMLƏR

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin  80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.
 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Cəfər Xandan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri”  mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi» mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2016, Konya, Türkiyə.  VI Beynəlxalq Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Konqresi.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah» mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2017, Bakı, Azərbaycan. AMEA-da Akademik Ağamusa Axundovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU-da “İslam Həmrəyliyi İli 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2017, Bakı, Azərbaycan.  BDU-da Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.
 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU-da Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illik yubileyinə həsr olunmuş  Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan dili: dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2019, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2020, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika virtual elmi konfransı, 22 may.
 • 2021, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda respublika elmi konfransı, 17 may.
 • 2021, Bakı, Azərbaycan. “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi və Şərq-Qərb ədəbi-mədəni irsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 23-24 dekabr.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2018, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris məsələləri. (həmmüəllifli) Bakı: Elm və təhsil, 148 s.

Məqalələr

 • 1999, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Füzuli ənənələri / Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 421-422.
 • 1999, Füzuli yaradıcılığında təsəvvüf // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(25) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, s. 95-99.
 • 2001, Füzulinin ürfani-fəlsəfi görüşləri // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası, № 1. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 27-31.
 • 2003, Nəbati yaradıcılığında Füzuli ənənələri / “Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU nəşriyyatı, s. 116-121.
 • 2005, Qasım bəy Zakir lirikasında  Füzuli ənənələri // “Elmi axtarışlar”. XIV toplu. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, s. 246-251.
 • 2006, S.Ə.Şirvani lirikasında  Füzuli ənənələri // “Elmi axtarışlar”. XXVIII toplu. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, s. 137-141.
 • 2007, Füzuli ədəbi məktəbinin formalaşmasında qəzəl janrının rolu // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. № 4 (58). Bakı, s. 91-94.
 • 2008, A.Bakıxanov Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi // “Filologiya məsələləri” jurnalı,  № 1. Bakı: “Nurlan”  nəşriyyatı, s. 286-295.
 • 2009, Füzuli və XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 8. Bakı: “Elm və təhsil”  nəşriyyatı, s. 499-505.
 • 2009, XVI-XVII əsrlərdə Füzulinin davamçıları // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. № 3 (69). Bakı, s. 161-164.
 • 2010, S.Ə.Nəbati və Ə.Raci Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndələri kimi / Cəfər Xandan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 80-85.
 • 2011, Ədəbi məktəb anlayışı və Füzuli ədəbi məktəbinin formalaşması / Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri”  mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 54-63.
 • 2012, Füzuli ədəbi məktəbi XIX yüzillikdə / M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 60-66.
 • 2013, S.Ə.Şirvani Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi // “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”, № 3. Bakı, s. 150-154.
 • 2014, Füzuli ədəbi məktəbi XVI-XVII əsrlərdə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. № 4. Bakı, s. 121-124.
 • 2014, Türk dilləri leksikasının mənşə baxımından təsnifi (prof. M.Qıpçaqla birlikdə) // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3 (91). Bakı, s. 82-84.
 • 2015, Füzuli ədəbi məktəbi XVI-XIX yüzilliklərdə: formalaşması və inkişafı / Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 160-163.
 • 2016, Türkiye türkçesi'nin iletişim coğrafyası (teknolojik araçlar: televizyon ve bilgisayar teknolojisi)  / VI. Uluslararası karşılaştırmalı edebiyat bilimi kongresi. Özet kitapçığı. Konya. 2016, s. 53-55.
 • 2016, Akademik Tofiq Hacıyevin həyatı və yaradıcılığı / Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 14-16.
 • 2016, Türk dünyasının şanlı və qanlı tarixi – I Bakı Türkoloji  Qurultayı (1926) / I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 3-6.
 • 2017, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dilinin tarixi orfoqrafiya məsələlərinə münasibət // AMEA-da Akademik Ağamusa Axundovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, s. 312-316.
 • 2017, Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri türk-islam təsəvvüfü kontekstində // BDU-da “İslam Həmrəyliyi İli 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 268-270.
 • 2018, Bəkir Çobanzadə və ümumtürk əlifbası məsələsi / Görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Zərdabi-Nəşr, s. 5-7.
 • 2019, Azərbaycan filologiyasını yaradanlar və yaşadanlar / BDU-nun Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2019, s. 5-9.
 • 2021, Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda respublika elmi konfransı, Bakı, 2021, s. 5-11.
Bookmark and Share