Home AZ | EN | RU

Görkəmli alimlər və məzunlar

 • ÇOBANZADƏ BƏKİR VAHAB OĞLU
 • QASIMZADƏ FEYZULLA SƏMƏD OĞLU
 • HÜSEYNZADƏ MUXTAR HÜSEYN OĞLU
 • DADAŞZADƏ MƏMMƏD ARİF MƏHƏRRƏM OĞLU
 • RƏFİLİ MİKAYIL HƏSƏN OĞLU
 • SULTANLI ƏLİ ABDULLA OĞLU
 • QULUZADƏ MİRZAĞA YÜZBAŞI OĞLU
 • CƏFƏROV SƏLİM ƏBDÜLLƏTİF OĞLU
 • MƏMMƏDOV NƏSİR NƏSİRZADƏ
 • CƏFƏROV ƏKRƏM SƏFTƏR OĞLU
 • PAŞAYEV MİR CƏLAL ƏLİ OĞLU
 • MİRZƏZADƏ HADİ İSMAYIL OĞLU
 • ƏFƏNDİYEV HİDAYƏT ƏLİ OĞLU
 • ŞİRƏLİYEV MƏMMƏDAĞA ŞİRƏLİ OĞLU
 • ARASLI HƏMİD MƏMMƏDTAĞI OĞLU
 • DƏMİRÇİZADƏ ƏBDÜLƏZƏL MƏMMƏD OĞLU
 • CƏFƏROV MƏMMƏD CƏFƏR ZEYNALABDİN OĞLU
 • HACIYEV CƏFƏR XƏNDAN ZEYNAL OĞLU
 • QARABAĞLI ƏLİYAR MƏHƏMMƏD OĞLU
 • VƏLİYEV ABDULLA HÜSEYN OĞLU
 • ZAMANOV ABBAS FƏTTAH OĞLU
 • AĞAYEV ƏKBƏR MƏMMƏD OĞLU
 • ABDULLAYEV ƏLÖVSƏT ZAKİR OĞLU
 • TAĞIYEV MƏMMƏD TAĞI OĞLU
 • CƏFƏRZADƏ ƏZİZƏ MƏMMƏD QIZI
 • QULİYEV NƏCƏF NAZİM İSLAM OĞLU
 • ƏLİZADƏ ZİNYƏT ƏLİHEYDƏR QIZI
 • ABDULLAYEV GÜLHÜSEYN HÜSEYN OĞLU
 • ƏSƏDULLAYEV SEYFULLA QÜDRƏT OĞLU
 • VƏLİYEV VAQİF ƏLİ OĞLU
 • VAHABZADƏ BƏXTİYAR MAHMUD OĞLU
 • XƏLİLOV PƏNAH İMRAN OĞLU
 • VƏZİROVA FƏRİDƏ ŞAMİL QIZI
 • ABBASOVA NƏMİDƏ KABI QIZI
 • ƏLİYEV KAMİL YUSİF OĞLU
 • ƏHMƏDOV CAMAL MƏHƏRRƏM OĞLU
 • SEYİDOV YUSİF MİR ƏHMƏD OĞLU
 • ZEYNALOV FƏRHAD RAMAZAN OĞLU
 • NAMAZOV QARA MUSTAFA OĞLU
 • ABDULLAYEV CƏLAL MEHDİ OĞLU
 • HƏSƏNOV MƏHƏMMƏD SEYİDALI OĞLU
 • HƏSƏNOV HƏSRƏT ƏLİ OĞLU
 • ADİLOV MUSA İSRAFİL OĞLU
 • ABASOV ABDULLA ƏSGƏR OĞLU
 • TAHİRBƏYOV BAYRAM HARUN OĞLU
 • BƏKTAŞİ İNAYƏT HEYDƏR OĞLU
 • AXUNDOV AĞAMUSA AĞASI OĞLU
 • MÜTƏLLİMOV TƏHSİN MÜTƏLLİM OĞLU
 • ƏLİMİRZƏYEV XALİD ƏLİMİRZƏ OĞLU
 • ƏFƏNDİYEV ELÇİN İLYAS OĞLU
 • QURBANOV  ŞAMİL DÜNYAMALI OĞLU
 • ƏHMƏDOV BAYRAM BAXŞƏLİ OĞLU
 • HACIYEV TOFİQ İSMAYIL OĞLU
 • RƏCƏBLİ ƏBÜLFƏZ ƏJDƏR OĞLU
 • HİDAYƏTZADƏ TİMURÇİN İSMAYIL OĞLU
 • SƏMƏDOVA ALMAZ RƏSUL QIZI
 • SƏFƏRLİ ƏLYAR QURBANƏLİ OĞLU
 • HÜSEYNOV FİRUDİN HÜSEYN OĞLU
 • XƏLİLOV ƏMİRXAN MƏHƏRRƏM OĞLU
 • ƏLİZADƏ SAMƏT QÜRBƏT OĞLU
 • ƏLİYEVA İFRAT SƏLİM QIZI
 • ƏLİYEV HƏSƏN RƏFİ OĞLU
 • HÜSEYNOV TOFİQ HÜSEYN OĞLU
 • HACIYEV AQİL CƏFƏR XƏNDAN OĞLU
 • HÜSEYNOV ƏHMƏD ALI OĞLU
 • CƏFƏROV MİKAYIL MƏHƏMMƏD OĞLU
 • BƏDƏLBƏYLİ ÜLFƏT İSMAYIL QIZI
 • QULİYEVA LALƏ HÜSEYN QIZI
 • NƏBİYEV AZAD MÖVLUD OĞLU
 • NAĞIYEV CƏLİL QƏRİB OĞLU
 • ƏZİZOV ELBRUS İSLAM OĞLU
 • CƏLİLOV FİRİDUN AĞASI OĞLU
 • VƏLİYEV KAMİL NƏRİMAN OĞLU
 • CƏFƏROV NİZAMİ QULU OĞLU
 • PAŞAYEVA NƏRGİZ ARİF QIZI
 • ABDULLAYEVA SƏNUBƏR ƏLÖVSƏT QIZI
 • MƏMMƏDOVA ALMAZ ƏLİ QIZI
 • GƏRAYZADƏ LEYLA ZEYNAL QIZI
 • ŞAHBAZOVA ZEMFİRA ƏSGƏR QIZI
 • NOVRUZOV MƏMMƏDƏLİ DÜNYAMALI OĞLU
 • HÜSEYNZADƏ ÇİNGİZ MUXTAR OĞLU
 • BABAZADƏ BABA HÜSEYNƏLİ OĞLU
 • ƏSKƏROV RAMİZ BAXŞƏLİ OĞLU
 • SULTANLI VAQİF SOLTAN OĞLU
 • HACIYEV TOFİQ MÜZƏFFƏR OĞLU
 • ƏSGƏROV HÜSEYN ABBAS OĞLU
 • MEHRƏLİYEV ELÇİN ELDAR OĞLU
 • AĞAYEVA FİRUZƏ ABDULLA QIZI
 • MƏMMƏDOV MƏHƏRRƏM ƏVƏZ OĞLU
 • MƏHƏRRƏMOVA SEVİNC ABBASQULU QIZI
 • İBRAHİMOV SƏNAN MƏMMƏDƏLİ OĞLU
 • ABDULLAYEVA MƏTANƏT ƏLİ QIZI
 • XƏLİLOV NİZAMİ QASIM OĞLU
 • ORUCOVA SƏHƏR HİDAYƏT QIZI
 • HACIYEVA İLHAMƏ HƏBİB QIZIQASIMZADƏ FEYZULLA SƏMƏD OĞLU
(1898-1976)
Ədəbiyyatşünas


22 fevral 1898-ci ildə anadan olmuşdur. İlk təhsilini mollaxanada və Mərdəkan kənd ibtidai məktəbində almış, 1916-cı ildə Bakıda ali ibtidai məktəbi bitirmiş, həmin ildən gimnaziyada təhsilini davam etdirmişdir. 1923-1925-ci illərdə ADPU-da, 1926-1929-cu illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almış, universiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspirantı olmuşdur. 1939-cu ildə namizədlik, 1956-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1957-ci ildə professor elmi adı almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1916-cı ildə Bakıda “Kazyonnaya palata” müəssisəsində başlamış, Göyçay qəzasının Qaziyan və Bakının Mərdəkan kənd ibtidai məktəblərində müdir, ana dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 1920-ci ildə Qala-Mərdəkan Rayon Maarif İdarəsində təhsil-tərbiyə şöbəsinin müdiri təyin olunmuş, 1922-1929-cu illərdə ikinci dərəcəli Bakı şəhər məktəbində, 1928-1929-cu illərdə Bakı Pedaqoji Texnikumunda dil və ədəbiyyat müəllimi, 1931-1938-ci illərdə Xalq Maarif Komissarlığında metodist-təlimatçı işləmişdir. 1939-cu ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.
30-cu illərin sonlarından ADPU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında assistent, dosent, müdir, BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent, professor, 1941-1950-ci illərdə kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Elmi fəaliyyəti, əsasən, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əhatə edir. 600-dək elmi məqalənin, onlarla dərslik və monoqrafiyaların müəllifidir. 30 elmlər doktoru və 120 elmlər namizədi hazırlamışdır.
1943-cü ildə Əməkdar müəllim, 1958-ci ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adlarına layiq görülmüş, onlarla orden və medallarla təltif olunmuşdur. 1962-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 1967-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

HÜSEYNZADƏ MUXTAR HÜSEYN OĞLU
(1900-1985)
Dilçi

21 mart 1900-cü ildə anadan olmuşdur. 1927-1931-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində türk dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1935-ci ildə elmi rəhbəri B.Çobanzadə tərəfindən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasına dəvət olunmuş və orada 50 il fəaliyyət göstərmişdir. Eyni zamanda, o, 1936-1941-ci illərdə ADPU-nun Dil-ədəbiyyat kafedrasının müdiri, 1952-1955-ci illərdə isə AMEA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1951-1981-ci illərdə isə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasına  rəhbərlik etmişdir.
M.Hüseynzadə 1946-cı ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və  professor seçilmişdir. 1968-ci ildə isə doktorluq  dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1953-1958-ci illərdə Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir.
O, Azərbaycan dilinin tarixi, nitq mədəniyyəti, əlifba, orfoqrafiya, terminologiya, durğu işarələri, morfologiya, sintaksis  sahələrinə dair müxtəlif əsərlərin müəllifidir. Professor M.Hüseynzadə müasir Azərbaycan dilinin aktual problemlərini tədqiq etməklə, BDU-da “Azərbaycan dilçiliyi” akademik məktəbinin əsasını qoymuşdur. Ali məktəblər üçün yazdığı “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyi 4 dəfə – 1954, 1963, 1973 və 1983-cü illərdə nəşr olunmuşdur. Müasir Azərbaycan dili sahəsində elmlər namizədləri və elmlər doktorlarının hazırlanmasında onun böyük əməyi olmuşdur. 40-dan çox elmi əsərin müəllifidir. 1974-cü ildə Dövlət mükafatına və 1980-cı ildə Əməkdar elm xadimi  fəxri adına layiq görülmüşdür.

DADAŞZADƏ MƏMMƏD ARİF MƏHƏRRƏM OĞLU
(1904-1975)
Ədəbiyyatşünas


10 iyun 1904-cü ildə anadan olmuşdur. Bakıdakı rus-tatar məktəbini, 1925-ci ildə isə Xalq Maarifi İnstitutunu bitirmişdir. 1925-1930-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində, 1930-1931-ci illərdə isə Moskvada Şərq Xalqları Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. 1932-1941-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır. Uzun illər Bakı Dövlət Universitetində işləmiş, 1941-1950-ci illərdə Rus ədəbiyyatı kafedrasına rəhbərlik etmişdir.
1944-cü ildə namizədlik, 1954-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1955-ci ildə professor elmi adını almışdır. Eyni zamanda o, 1930-1940-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Maarif Komissarının müavini vəzifəsində çalışmış, 1941-1947-ci illərdə “Vətən uğrunda” jurnalının baş redaktoru işləmişdir.
1938-ci ildən AMEA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda şöbə müdiri, direktor müavini və direktor vəzifələrində çalışmışdır. 1955-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 1958-ci ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1959-cu ildə AMEA-nın İctimai elmlər bölməsinin akademik katibi, 1960-cı ildən ömrünün sonunadək isə AMEA-nın vitse-prezidenti kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1957-ci ildən AMEA-nın Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmış, “AMEA Xəbərləri”nin baş redaktoru, həmçinin Zaqafqaziya xalqlarının Mədəni Əlaqələri üzrə Koordinasiya Şurasının rəhbəri olmuşdur.
Onun əsas tədqiqat obyekti Azərbaycan,  rus və dünya xalqları ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, müasir ədəbi proses, ədəbi-mədəni əlaqələr olmuşdur. O, 30 kitabın, 300-dən artıq elmi məqalənin, həmçinin çoxsaylı tərcümə əsərlərinin müəllifidir.
1960-cı ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adına, 1974-cü ildə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.


RƏFİLİ MİKAYIL HƏSƏN OĞLU
(1905-1958)
Ədəbiyyatşünas


25 aprel 1905-ci ildə anadan olmuşdur. Yelizavetpol (indiki Gəncə) klassik gimnaziyasında təhsil almışdır. Bakıda Azərbaycan Texniki Universitetinə daxil olmuş, həm də Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində məşğələlərin dinləyicisi, 1924-cü ildə müdavimi olmuşdur. 1927-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində, 1935-1936-cı illərdə SSRİ EA-nın (Leninqrad) aspiranturasında təhsil almışdır. 1936-cı ildə namizədlik, 1944-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1945-ci ildə professor elmi adını almışdır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Rus ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, dosent (1930-1935) işləmiş, eyni zamanda “Bakinskiy raboçiy” qəzeti redaksiyasında mədəniyyət şöbəsinin müdir müavini olmuşdur. 1934-1935-ci illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialında elmi işçi işləmişdir. 1935-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 1938-ci ildən ADPU-da və 1939-1941-ci illərdə BDU-da professor, eyni zamanda 1939-1941-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (indiki Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı) kafedrasının ilk müdiri olmuşdur.
Elmi fəaliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyatşünaslığının müxtəlif sahələrini əhatə edir. 20-yə yaxın dəyərli monoqrafiya və kitabın, çoxsaylı tərcümə əsərlərinin, 300-ə yaxın elmi, ədəbi-tənqidi və publisistik məqalənin müəllifidir. “Şərəf nişanı” ordeni və medallarla təltif olunmuşdur.


SULTANLI ƏLİ ABDULLA OĞLU
(1906-1960)
Ədəbiyyatşünas

25 dekabr 1906-cı ildə anadan olmuşdur. 1923-1928-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil almışdır. 1929-cü ildən ömrünün sonuna kimi BDU-da çalışmışdır. 1934-1939-cu illərdə Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, 1939-1941-ci illərdə prorektor vəzifələrində çalışmışdır.1939-cu ildə namizədlik, 1946-cı ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1948-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1951-1953 və 1957-1959-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur. 1941-ci ildən ömrünün sonuna qədər BDU-nun Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Onun elmi fəaliyyətinin əsasını Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının  müqayisəli araşdırılması təşkil edir. Xarici ədəbiyyat fənni üzrə Azərbaycan dilində ilk dərslik və müntəxəbatların müəllifidir. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda “Orta əsrlər və intibah dövrü ədəbiyyatı müntəxəbatı”nı da çap etdirib. Bundan başqa, “V.Hötenin yaradıcılıq yolu”, “M.F.Axundovun dramaturgiyası”, “Mopassanın hərbi novellaları”, “Azərbaycanda xalq draması”, “Roma və Yunanıstanda ədəbiyyatşünaslıq və estetika məsələləri”, “Şekspir və onun on ikinci gecəsi”, “Antik dövrdə ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq məsələləri”, “Rəşid bəy Əfəndiyevin dramaturgiyası”. “Dədə Qorqud və yunan eposları”, “Nizami və Qərbi Avropa ədəbiyyatı”, “Ostrovski və Azərbaycan dramaturgiyası”, “Antik ədəbiyyat tarixi”, “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən” kimi elmi əsərlərin müəllifi olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə onlarla elmlər namizədi hazırlanmışdır.

QULUZADƏ MİRZAĞA YÜZBAŞI OĞLU
(1907-1979)
Ədəbiyyatşünas


24 oktyabr 1907-ci ildə anadan olmuşdur. 1923-1927-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Texnikumunda təhsil almışdır. 1927-1932-ci illərdə Salyan şəhər orta məktəbində müəllim işləmişdir. 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Dil və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1936-cı  ildə ali təhsilini başa vuraraq  Qazax pedaqoji məktəbində müəllim işləmişdir. 1939-1941-ci illərdə SSRİ EA Azərbaycan filialının aspirantı olmuşdur. 1948-1956-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetində  müəllim işləmişdir. 1948-1952-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda direktor müavini, 1952-1958-ci və 1969-1979-cu illərdə isə direktor vəzifəsində çalışmışdır.
1948-ci ildə namizədlik, 1956-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. “Böyük ideallar şairi”, “Nizami Gəncəvi” və “Füzulinin lirikası” monoqrafiyalarının müəllifidir.  “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildinin müəllifi və redaktorlarından biridir. Onun elmi fəaliyyətinin əsasını qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi təşkil edir. Alimin rəhbərliyi ilə onlarla elmlər namizədi hazırlanmışdır.  

CƏFƏROV SƏLİM ƏBDÜLLƏTİF OĞLU
(1907-1978)
Dilçi


01 iyun 1907-ci ildə anadan olmuşdur. 1923-cü ildə Şəki müəllimlər seminariyasına daxil olmuş, 1926-cı ildə oranı bitirmişdir. 1926-cı ildən 1930-cu ilə kimi Dağıstanda müəllimlik etmişdir. 1932-ci ildə Orcanikidze şəhərində Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdur. 1933-cü ildən 1936-cı ilə kimi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. 1933-cü ildə Saxur əlifbasını yaratmış və Saxur ədəbi dilinin bünövrəsini qoymuşdur. 1946-cı  ildə namizədlik, 1959-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1947-ci ildə dosent, 1961-ci ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
1953-1978-ci illər ərzində BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, sonra professoru olmuşdur. 1960-1970-ci illərdə AMEA-nın İber-Qafqaz dilləri şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Onun elmi fəaliyyətinin əsasını  Azərbaycan dilinin leksikologiyası təşkil edir. 6 monoqrafiya, 23 dərslik, 10 dərs vəsaiti,  85-dən çox elmi məqalənin  müəllifi olmuşdur. 27 namizədlik,  8 doktorluq dissertasiyasına elmi rəhbərlik etmişdir. 1974-cü ildə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.


MƏMMƏDOV NƏSİR NƏSİRZADƏ
(1907-1982)
Dilçi

10 may 1907-ci ildə anadan olmuşdur. 1925-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 1928-1929-cu illərdə Zaqaf­qaziya Kommunist Universitetinə daxil olmuşdur. 3 il sonra Zaqafqaziya Kommunist Universitetini bitirərək Naxçıvan Partiya məktəbində tədris işləri müdiri olmuşdur. 1937-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində çalışmışdır. 1943-1945-ci illərdə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun direktoru olmuş, burada dilçilik kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1945-ci ildən yenidən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında çalışmağa başlamış, 22 il bu kafedrada dosent və professor vəzifələrində işləmişdir. 1947-ci ildə namizədlik, 1964-cü ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1967-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunda Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri olmuşdur. 1972-ci ildə yenidən BDU-nun Ümumi Dilçilik kafedrasına keçərək orada professor vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycanda nəzəri dilçiliyin yaradıcılarındandır. Nəzəri dilçilik sahəsindəki fəaliyyəti Azərbaycanda bu sahədə elmi fikri xeyli zənginləşdirmişdir. “Dilçiliyin əsasları”, “Dilçiliyə giriş” dərsliklərinin müəllifidir.


CƏFƏROV ƏKRƏM SƏFTƏR OĞLU
(1905-1991)
Dilçi-ədəbiyyatşünas


1905-ci ilin may ayında  anadan olmuşdur. O, 1920-1925-ci illərdə Bakı “Darülmüəllim”ində, 1929-1932-ci illərdə isə Moskva Dövlət Universitetinin Rus dili və ədəbiyyatı şöbəsində təhsil almışdır. 1929-1931-ci illərdə Moskva Yazıçılar Cəmiyyəti Azərbaycan bölməsinin katibi olmuşdur. 1934-cü ildə aspiranturanı bitirmiş və 2 il Moskvada elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
1937-ci ildə əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda, sonra isə Azərbaycan Dövlət Universitetində kafedra müdiri olmuşdur. O, 1941-ci ildə akademik A.N.Samoyloviçin rəhbərliyi ilə “XX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf mərhələri (1905-1936)” adlı namizədlik, 1969-cu ildə isə “Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan  əruzu” adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1954-cü ildən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda, sonra isə Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
“Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası”nın aparıcı müəlliflərindən biri olan poliqlot alim 1984-cü ildə Ömər Xəyyamın rübailərini dilimizə tərcümə etmişdir. 1982-ci ildə H.Cavidin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə şairin əsərlərinin nəşrə hazırlanması işinə rəhbərlik Əkrəm Cəfərə tapşırılmışdır. Ə. Cəfər Azərbaycan ədəbi dilinin araşdırılması istiqamətində də tədqiqatlar aparmışdır. “Dilşünaslıq elementləri”, “Müasir Azərbaycan dili oçerkləri” kitablarının müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında bir neçə  namizədlik dessertasiyası müdafiə edilmişdir.

PAŞAYEV MİR CƏLAL ƏLİ OĞLU
(1908-1978)
Ədəbiyyatşünas


26 aprel 1908-ci ildə anadan olmuşdur. 1932-ci ildə Kazan Şərq Pedaqoji  İnstitutunun Ədəbiyyat şöbəsini bitirmiş, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitunun  aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir. 1932-1935-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi, 1944-1960-cı illərdə isə şöbə müdiri olmuşdur. “Kommunist” qəzetində şöbə müdiri, “Gənc işçi” qəzetində məsul katib vəzifələrində çalışmışdır.
1933-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində müəllim, dosent kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1961-1978-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (indiki Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı) kafedrasının müdiri olmuşdur. 1940-cı ildə namizədlik, 1947-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1948-ci ildə professor elmi adı almışdır.
1928-ci ildən ədəbi fəaliyyətə başlamış və ədəbiyyatımızda bədii nəsrin görkəmli nümayəndəsi kimi tanınmışdır. 1934-cü  ildən  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.
Onun elmi fəaliyyəti nəticəsində XX əsr Azərbaycan  ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi akademik məktəbi formalaşmışdır. Rus və başqa dillərdə çap olunan 80 adda kitabın, 9 tərcümə əsərinin, 700-ə yaxın bədii, ədəbi-tənqidi və publisistik məqalənin müəllifi olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 36 namizədlik və onlarla doktorluq dissertasiyası müdafiə edilmişdir.     
“Şərəf  nişanı” ordeni,  “Qabaqcıl maarif xadimi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 1969-cu ildə  Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. 2008-ci ildə anadan olmasının 100  illiyi ilə əlaqədar UNESCO səviyyəsində yubiley tədbiri keçirilmişdir.


MİRZƏZADƏ HADİ İSMAYIL OĞLU
(1908-1965)
Dilçi


29 fevral 1908-ci ildə anadan olmuşdur. 1925-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş, 1929-cu ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1947-ci ildə namizədlik, 1960-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1961-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1931-ci ildən Naxçıvan və Şamaxı pedaqoji məktəblərində, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda, Qazax Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim, kafedra müdiri, dekan, Azərbaycan KP MK yanında Ali Partiya Məktəbinin dil və ədəbiyyat kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasını araşdıran professor Hadi Mirzəzadə dilimizin morfoloji quruluşuna dair tədqiqatlarını ümumiləşdi­rərək, 1962-ci ildə “Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası” adlı dərslik nəşr etdirmişdir. O, “Azərbaycan dili tarixi”  tədris kursunun yaradıcılarından biri olmuşdur.
Uzun müddət BDU-da professor vəzifəsində çalışan Hadi Mirzəzadə 8 kitabın, 60-dan çox  məqalənin müəllifi olmuşdur. 1953-1955-ci illərdə Bolqarıstanın Sofiya universitetində müasir türk dilindən mühazirələr oxumuşdur.


ƏFƏNDİYEV HİDAYƏT ƏLİ OĞLU
(1908-1979)
Ədəbiyyatşünas


01 avqust 1908-ci ildə anadan olmuşdur. 1922-1925-ci illərdə Bakı müəllimlər seminariyasında təh­sil almışdır. 1953-cü ildə namizədlik, 1973-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1925-1927-ci illərdə Şamaxıda müəllimlik etmişdir. Bakı məktəblərində işləməklə bərabər, Ali Pedaqoji İnstitutda təhsilini davam etdirmiş, Ağdaş rayon Maarif şöbəsinə təlimatçı-metodist təyin olunmuşdur. 1932-1935-ci illərdə Azərbaycan Baş Mətbuat İdarəsində siyasi redaktor, 1935-1941-ci illərdə Azərbaycan  Pedaqoji İnstitutunda müəllim işləmiş, 1941-1946-cı illərdə orduda kapitan rütbəsində siyasi işçi kimi xidmət etmişdir. 1946-cı ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (indiki Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı) kafedrasında baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.
Ömrünü Azərbaycan bədii nəsrinin araşdırılmasına həsr etmişdir. 2 monoqrafiyanın, bir neçə dərslik və müntəxəbatın, onlarla məqalənin müəllifidir.


ŞİRƏLİYEV MƏMMƏDAĞA ŞİRƏLİ OĞLU
(1909-1991)
Dilçi

19 sentyabr 1909-cu ildə anadan olmuşdur.1927-1931-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində, 1933-1936-cı illərdə isə ADPU-nun aspiranturasında təhsil almışdır. O, görkəmli türkoloq prof. B.Çobanzadənin ilk aspirantlarından olmuşdur. 1941-1942-ci və 1949-1960-cı illərdə BDU-da Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, 1942-1945-ci illərdə Filologiya fakültəsinin dekanı, 1945-1949-cu illərdə isə elmi işlər üzrə prorektor vəzifələrində çalışmışdır. 1949-1951-ci və 1967-1987-ci  illərdə AMEA Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 1968-1969-cu illərdə AMEA İctimai elmlər bölməsinin akademik katibi vəzifələrində işləmişdir.
M.Ə.Şirəliyev 1941-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Əsərin elmi dəyəri nəzərə alınaraq, 1943-cü ildə ona filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir. M.Ə.Şirəliyev 1949-cu ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü, 1962-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1962-ci ildə isə ona Əməkdar elm xadimi adı verilmişdir.
Görkəmli alim 1953-1954-cü illərdə Bolqarıstanın Sofiya Universitetində Türk filologiyası kafedrasına rəhbərlik etmiş, 1963-cü ildə isə Polşanın Varşava və Krakov universitetlərində türk dilindən dərslər aparmışdır.
M.Ş.Şirəliyev 10 monoqrafiyanın, 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. M.Ş.Şirəliyev türkologiyada, o cümlədən Azərbaycanda dilçilik coğrafiyasının banisidir. Onun rəhbərliyi ilə “Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası” tərtib və nəşr edilmiş, türk dillərinin dialektoloji atlasının tərtibinə rəhbərlik də M.Ş.Şirəliyevə tapşırılmışdır.
Akademik M.Şirəliyev “Azərbaycan dialektologiyasının əsasları” əsərinə görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.


ARASLI HƏMİD MƏMMƏDTAĞI OĞLU
(1909-1983)
Ədəbiyyatşünas


23 fevral 1909-cu  ildə anadan olmuşdur. 1922-1926-cı ilərdə Gəncə Darülmüəllimi Seminariyasında təhsil almışdır. 1929-cu ildə ADPU-nun Dil və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. İnstitutu vaxtından əvvəl bitirib, 1931-ci ildə Gəncə Maarif Şöbəsinə müdir müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Həmin illərdə Şərq əlyazmalarını toplayaraq Əlyazmalar Fondunu  yaratmış və fondun direktoru olmuşdur. 1936-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilmişdir. 1938-1939-cu illərdə Azərnəşrin Bədii ədəbiyyat şöbəsində redaktor kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1938-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsində orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnini tədris etmişdir. 1944-cü ildə Yaxın Şərq ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olmuşdur. 1943-cü ildə namizədlik, 1954-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.1955-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1958-ci ildə AMEA-nın müxbir  üzvü, 1968-ci ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1968-ci ildə Özbəkistanın, 1979-cu  ildə  Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür.
Həmid Araslı ilk dəfə 1939-cu ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanını nəşr etdirmişdir. O, 10-dan artıq monoqrafiyanın, 200-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Onun qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə dastanlarımızın tədqiqi və nəşrində xüsusi xidmətləri olmuşdur.


DƏMİRÇİZADƏ ƏBDÜLƏZƏL MƏMMƏD OĞLU
(1909-1979)
Dilçi


1909-cu ildə anadan olmuşdur. Şəki Müəllimlər Seminariyasını bitirdikdən sonra 1925-ci ildən 2 saylı şəhər məktəbində müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1929-cu ildə BDU-nun Pedaqoji fakültəsinə daxil olmuşdur. 1933-cü ildə ADPU-nun Dillər kafedrasının aspiranturasına qəbul olunmuşdur. 1940-cı ildə namizədlik,  1944-cü ildə  doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş,  1945-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1940-1943-cü illərdə BDU-da, 1943-cü ildən ömrünün sonuna qədər isə ADPU-da Azərbaycan dilçiliyi kafedrasına rəhbərlik etmişdir.
1955-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.  Əməkdar elm xadimi  fəxri adına və Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 20-dən çox kitabı, 200-dən artıq elmi məqaləsi çap olunmuşdur. 50-dən çox elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlamışdır.


CƏFƏROV MƏMMƏD CƏFƏR
ZEYNALABDİN OĞLU
(1909 – 1992)
Ədəbiyyatşünas


9 may 1909-cu ildə anadan olmuşdur. 1928-1932-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda təhsil almışdır. ADPU-nun  Dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsilini davam etdirməklə yanaşı, “Gənc işçi”, “Maarif işçisi” qəzetlərinin redaksiyalarında şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir (1932-1935). 1935-1938-ci illərdə Ərəb ədəbiyyatı ixtisası üzrə aspirantura təhsili almışdır. 1939-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar birliyinin üzvü olmuşdur.
1949-1951-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. Müxtəlif illərdə Bakı ikiillik Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim, BDU-nun Rus ədəbiyyatı kafedrasında dosent, “Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyasında şöbə müdiri, Quba Müəllimlər İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini, “Ədəbiyyat qəzeti”nin redaktoru, BDU-nun Rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, AMEA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda Sovet ədəbiyyatı və Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbələrinin müdiri, institutun direktoru (1982-1984) olmuşdur.
1976-cı ildə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 1984-1987-ci illərdə AMEA-nın İctimai elmlər bölməsinin akademik katibi olmuşdur. 1987-ci ildən AMEA Əlyazmaları İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
Onun elmi yaradıcılığının əsasını Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri, XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi təşkil edir.
Rəhbərliyi ilə onlarla elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlanmışdır. İki dəfə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur. Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür.


HACIYEV CƏFƏR XƏNDAN ZEYNAL OĞLU
(1910-1961)
Ədəbiyyatşünas


08 may 1910-cu ildə doğulmuşdur. 1925-ci ildə Gəncə Pedaqoji Texnikumunu bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1930-cu ildə həmin fakültəni bitirib, təhsilini aspiranturada davam etdirmişdir. 1939-cu ildə namizədlik, 1948-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1949-cu ildə professor elmi adı almışdır. 1932-1941-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda assistent, müəllim, dosent, kafedra müdiri, “Ədəbiyyat qəzeti”nin məsul katibi, “Gənc işçi” qəzetinin ədəbiyyat şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1938-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilmişdir. 1947-1950-ci illərdə ADPU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri, Filologiya fakültəsinin dekanı, 1950-1954-cü illərdə BDU-nun rektoru, 1951-1961-ci illərdə isə həmin universitetin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri vəzifələrində işləmişdir.
Alimin çoxcəhətli elmi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bütün mərhələlərini əhatə edir. O, 370-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Cəfər Xəndan Azərbaycan elminin inkişafında və elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun rəhbərliyi altında  23  elmlər doktoru və onlarla elmlər namizədi yetişmişdir.


QARABAĞLI ƏLİYAR MƏHƏMMƏD OĞLU
(1901-1969)
Ədəbiyyatşünas


1901-ci ildə Borçalı mahalında anadan olmuşdur. Orta məktəbi və Qazax seminariyasını bitirmişdir. 1921-ci ildə o, Borçalı mahalının Yekbəddin kəndində ilk dünyəvi məktəb açmışdır. 1926-cı ildə Bakıda Pedaqoji təmayüllü məktəbə daxil olmuş, 1928-ci ildə Türk Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. 1931-ci ildə ADPU-nu bitirərək elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1934-1954-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1949-cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1967-ci ildə ona elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə professor elmi adı verilmişdir.
Ə.Qarabağlı həm də görkəmli pedaqoq kimi tanınmışdır. 1941-ci ildən ömrünün sonuna qədər BDU-da Azərbaycan ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikasından mühazirələr oxumuşdur.
O, “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası” dərsliyinin, 5 monoqrafiya və 150-yə yaxın elmi məqalənin müəllifi olmuşdur. Ə.Qarabağlı 7-dən artıq namizədlik və doktorluq dissertasiyasına rəhbərlik etmişdir.


VƏLİYEV ABDULLA HÜSEYN OĞLU
(1910-1986)
Dilçi


1910-cu il fevral ayında anadan olmuşdur. 1927-1931-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır.  
1939-cu ildə ADPU-da pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 1939-1940-cı illərdə həmin universitetin Xarici dillər fakültəsinin dekan  müavini vəzifəsində işləmiş,  1941-ci ildən Azərbaycan və rus dilləri kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1943-cü ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətini BDU-da davam etdirmiş, 1952-ci ildə namizədlik, 1975-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1979-cu ildə professor elmi adı almışdır. 1954-1960-cı illərdə BDU-nun Azərbaycan dili kafedrasının müdiri olmuşdur. 1969-cu ildən Türkologiya kafedrasında dosent, 1979-cu ildən professor vəzifəsində işləmişdir.
Elmi fəaliyyəti Azərbaycan dili dialektlərinin tədqiqi ilə əlaqədardır. 4 kitabın, 3 kollektiv əsərin və bir sıra elmi məqalələrin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 1 nəfər elmlər namizədi hazırlanmışdır.


ZAMANOV ABBAS FƏTTAH OĞLU
(1911-1993)
Ədəbiyyatşünas


10 oktyabr 1911-ci ildə anadan olmuşdur. 1921-1927-ci illərdə Bakı Pedaqoji Texnikumununda təhsil almış, 1933-1934-cü illərdə “Gənc işçi” qəzeti redaksiyasında məsul redaktorun müavini vəzifəsində işləmişdir. 1937-1939-cü illərdə  “Ədəbiyyat” qəze­tin­də məsul katib və “Azərnəşr”in Bədii ədə­biy­yat şö­bəsində müdir  olmuşdur. 1939-cu ildə ADPU-nun Dil və ədəbiyyat fakültəsini qiyabi bitirmiş, ora­da müəllimliyə başlamışdır. 1968-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1971-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1940-1941-ci illərdə Opera teatrının və filarmoniyanın direktoru olmuşdur.1948-1960-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində baş müəllim,  1960-1968-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi, 1968-1971-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində direktor, 1971-1979-cu illərdə BDU Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müdir vəzifələrində çalışmışdır. 1979-cu ildən BDU-nun  Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru olmuşdur.
Onun  elmi fəaliyyəti mollanəsrəddinçi şair və yazıçıların, xüsusilə M.Ə.Sabir yaradıcılığının tədqiqini əhatə edir. 10 monoqrafiyanın, 500-dən çox  məqalənin müəllifidir.
Türk Dil Qurumunun müxbir üzvü, Konya və Səlcuq universitetlərinin  fəxri doktoru seçilmişdir. I dərəcəli “Vətən müharibəsi” ordeni və bir sıra digər medallarla təltif edilmişdir.
Professor A.Zamanov Azərbaycan  ədəbiyyatının xaricdə təbliği isti­qa­mətində ardıcıl fəaliyyət göstərmişdir. Türkiyədə onun göndərdiyi kitablardan ibarət “Abbas Zamanov” kitabxanası yaradılmışdır.  


AĞAYEV ƏKBƏR MƏMMƏD OĞLU
(1915 –1989)
Ədəbiyyatşünas


21 mart 1915-ci ildə anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Dil və ədəbiyyat şöbəsini bitirmişdir. Moskvada Ali Diplomatiya Məktəbində təhsilini başa vurduqdan sonra müxtəlif mətbu orqanlarda çalışmaqla yanaşı, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda və BDU-da professor vəzifəsində çalışmış, dünya ədəbiyyatı fənnindən mühazirələr oxumuşdur.
1963-cü ildə namizədlik, 1973-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1974-1976-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.
“M.Y.Lermontov” (1941), “A.İ.Gertsen” (1962), “Sənətkarlıq məsələləri” (1962), “Nizami və dünya ədəbiyyatı” (1964), “Sənətkara töhfə” ( 1978) və s. əsərləri çap olunmuşdur.
Tərcümə sənəti ilə də yaxından məşğul olan müəllif dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən D.Defonun “Robinzon Kruzo”, Jül Vernin “Arxipelaq alovlanır”, Ç.Dikkensin “Oliver Tvistin macəraları”, Bualonun “Poeziya sənəti” əsərlərini dilimizə tərcümə etmişdir. O, dünya ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan poeziyası sahələrində tədqiqatlar aparmışdır. Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuş, Azərbaycanın Əməkdar ali məktəb işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür.


ABDULLAYEV ƏLÖVSƏT ZAKİR OĞLU
(1920-1993)
Dilçi

17 fevral 1920-ci ildə anadan olmuşdur. 1950-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, həmin ildə aspiranturaya qəbul edilmişdir. 1954-cü ildə namizədlik, 1963-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1964-cü ildə professor elmi adı almışdır. 1961-1967-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur. 1967-1988-ci illərdə Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri və 1971-1976-cı illərdə BDU-nun Tədris işləri üzrə prorektoru vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan dilinin aktual problemləri üzrə 140-dan çox əsərin, o cümlədən 15-dən artıq tədris ədəbiyyatı və monoqrafiyanın müəllifi olmuşdur. Xüsusiləşmə və əlavə kateqoriyaları, ədatlar, predikativlər, qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr, tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin transformasiyası və digər məsələlər  ilk dəfə onun tərəfindən işlənmiş və ali məktəb proqramına daxil edilmişdir.
Dilçiliyə dair bir neçə kitabın müəllifi, 2 böyük akademik nəşrin, 4 cildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin müəlliflərindən biridir. Rəhbərliyi altında 3 doktorluq, 29 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun və Azərbaycan Ensiklopediyasının Redaksiya Şurasının, Respublikada Azərbaycan Dilinin Tətbiqi və Əlifba komissiyalarının üzvü olmuşdur.
1983-cü ildə Türkiyədə Türk Dil Qurumunun müxbir üzvü, 1984-cü ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1974-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına, Əməkdar elm xadimi adına, respublikanın bir sıra orden və medallarına layiq görülmüşdür.


TAĞIYEV MƏMMƏD TAĞI OĞLU
(1921-1994)
Dilçi

28 aprel 1921-ci ildə anadan olmuşdur. 1954-cü ildə Moskva şəhərində namizədlik, 1966-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1968-ci ildə professor elmi adı almışdır.
1963-1970-ci illərdə BDU-da Rus dilçiliyi kafedrasının müdiri, 1970-1972-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, 1972-1994-cü illərdə Müasir rus dili kafedrasının müdiri olmuşdur.
“Qırmızı əmək bayrağı”, “Qırmızı ulduz” ordenləri və medallarla təl­tif edilmişdir. Respublikada rusistikanın təməlini qoymuş və rus dilçiliyi sahəsində elmlər doktoru adını almış ilk azərbaycanlıdır. Rus dilçiliyi prob­lemlərinə dair ümumittifaq elmi konfranslarında, SSRİ Müəllimlərinin III Qurultayında­ (Moskva, 1978) məruzələr etmişdir. Rusistikanın leksikologiya, leksikoqrafiya, frazeologiya, frazeoqrafiya, fonologiya, dil tarixi, sintaksis və linqvometodika kimi sahələrində 200-ə yaxın elmi əsərin, milli məktəblərdə rus dilinin tədrisi məsələlərinə dair tədqiqatların, Azərbaycan məktəbləri üçün rus dili dərsliklərinin müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidməti olmuşdur.
1981-ci ildə Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür.

CƏFƏRZADƏ ƏZİZƏ MƏMMƏD QIZI
(1921-2003)
Ədəbiyyatşünas


29 dekabr 1921-ci ildə anadan olmuşdur. İbtidai təhsil aldıqdan sonra teatr texnikumunda və ikiillik Müəllimlər İnstitutunda oxumuş, 1942-1944-cü illərdə Ağsu rayonunda müəllim işləmişdir. 1950-ci ildə namizədlik, 1970-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1944-1946-cı illərdə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ssenari şöbəsinin müdiri, 1947-1949-cu illərdə Teatr Texnikumunun müdiri, 1950-1955-ci illərdə qiyabi Pedaqoji İnstitutda dosent, kafedra müdiri, 1956-cı ildə Kamçatka Pedaqoji İnstitutunda dosent, 1957-1974-cü illərdə AMEA Əlyazmalar İnstitutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1974-cü ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında, 1989-cu ildən isə Folklor kafedrasında professor vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycanda və Orta Asiya respublikalarında onlarla alimin dissertasiya işinə rəhbərlik etmişdir. 20-dən artıq kitabın, yüzlərlə məqalənin müəllifidir. O, xüsusilə XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi tanınmışdır. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı, ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. 1946-cı ildən Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Hekayə və romanları bir çox dillərə tərcümə olunmuşdur. 2001-ci ildə Xalq yazıçısı fəxri adına layiq görülmüş, “Xalqlar dostluğu” və “Şöhrət” ordenləri ilə təltif edilmişdir.


QULİYEV NƏCƏF NAZİM İSLAM OĞLU
(1922-2008)
Ədəbiyyatşünas


10 mart 1922-ci ildə anadan olmuşdur. Füzuli rayonunun “Araz”qəzetində məsul katib işləmiş (1938-1941), İkinci dünya müharibəsində döyüşən orduda olmuş, cəbhədə iki dəfə ağır yaralanmış, ikinci qrup əlil kimi ordudan tərxis edilmişdir (1941-1944). Sonra Füzuli rayonunda hərbi səfərbərlik şöbəsinin müdiri (1944-1947), “Bakinskiy raboçiy” qəzetinin xüsusi müxbiri (1947-1974) olmuş, 1952-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsini, 1963-cü ildə aspiranturanı bitirmiş və 1982-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dağlıq Qarabağda Dövlət Pedaqoji İnstitutunda tədris və elmi işlər üzrə prorektor (1974-1988), BDU-da professor, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL-nin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1985-ci ildən Yazıçılar İttifaqının üzvü olmuşdur. I və II dərəcəli Vətən müharibəsi ordeninə, 13 medala, 2 dəfə Fəxri fərmana və “Ali məktəb əlaçısı” nişanına layiq görülmüşdür.


ƏLİZADƏ ZİNYƏT ƏLİHEYDƏR QIZI
(1922 –1998)
Dilçi

26 dekabr 1922-ci ildə anadan olmuşdur. 1941-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1951-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildən BDU-da müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1963-cü ildə namizədlik, 1981-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1985-ci ildə professor elmi adı almışdır.
150-dən artıq elmi məqalənin və 4 kitabın müəllifidir. “Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər”, “Azərbaycan atalar sözləri və zərb məsəllərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri”, “Azərbaycan atalar sözlərinin həyatı” adlı monoqrafiyaları çap olunmuşdur.
Türkiyədə, Rusiyada, Özbəkistanda, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda keçirilmiş türkoloji qurultaylarda, elmi konfranslarda fəal iştirak etmişdir. Rəhbərliyi ilə bir neçə namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüş  və “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur.


ABDULLAYEV GÜLHÜSEYN HÜSEYN OĞLU
(1923-2013)
Ədəbiyyatşünas


16 oktyabr 1923-cü ildə anadan olmuşdur. 1942-1947-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1947-ci ildə BDU-nun aspiranturasına daxil olmuş, lakin 1948-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan gizli təşkilatın yaradıcılarından biri kimi həbs olunmuşdur 1956-cı ildə ona bəraət verilmişdir. Əmək fəaliyyətinə hələ tələbə ikən, 1942-ci ildə “Kommunist” qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi olaraq başlamış, 1945-1947-ci illərdə “Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyasında, 1947-1948-ci illərdə isə Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır. 1957-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş müəllim, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dosent və professor (1988) vəzifələrində çalışmışdır. O, Mikayıl Müşfiq haqqında ilk monoqrafiyanın müəllifidir. Azərbaycan ədəbiyyatında mənsur şeirin yaradıcısı kimi tanınmışdır. 1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 30-a yaxın kitabın müəllifidir. Əsərləri bir çox xalqların dillərinə tərcümə olunmuşdur. 2005-ci ildə Xalq yazıçısı fəxri adına layiq görülmüşdür. 2002-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuşdur.


ƏSƏDULLAYEV SEYFULLA QÜDRƏT OĞLU
(1924-2011)
Ədəbiyyatşünas


1924-cü ildə anadan olmuşdur. 1942-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 1947-1949-cu illərdə Bakı Slavyan Uni­versitetində təhsil almışdır. 1951-ci ildə ADPU-nu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1956-1959-cu illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində Filologiya fakültəsinin Rus sovet ədəbiyyatı tarixi kafedrasının aspirantı olmuşdur. 1959-1966-cı illərdə Azərbaycan Dillər İnstitutunda müəllim, baş müəllim, dosent, dekan müavini, fakültə dekanı vəzifələrində çalışmışdır. 1959-cu ildə namizədlik, 1970-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1971-ci ildə professor elmi adı almışdır.
1966-cı ildən BDU-da kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir (Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası (1967-1984); Müasir rus ədəbiyyatı kafedrası (1984-2011). Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Beynəlxalq Ədəbi Tənqidçilər İttifaqının üzvü olmuşdur.
O, rus ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrini tədqiq etmişdir.
20 monoqrafiya, 2 kitab və 500-dən artıq ədəbi-tənqidi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 26 elmlər namizədi, 11 elmlər doktoru hazırlanmışdır. Əməkdar elm xadimi adına və “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür.

VƏLİYEV VAQİF ƏLİ OĞLU
(1924-1998)
Ədəbiyyatşünas


31 dekabr 1924-cü ildə anadan olmuşdur 1949-cu ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1958-ci ildə namizədlik, 1970-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1960-cı illərin əvvəllərindən ömrünün axırına qədər Azərbaycan folklorunun müxtəlif problemləri ilə məşğul olmuşdur. 1970-ci ildə ali məktəblər üçün “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” adlı dərsliyi çap olunmuşdur. Azərbaycan şifahi ədəbiyyatının müxtəlif məsələlərinə dair 100-dən artıq elmi-publisistik məqalənin, “Qaynar söz çeşməsi”, “Qəhrəmanlıq dastanları” monoqrafiyalarının, “Ayrım bəzəmələri” və “Bayatılar” (həmmüəllif) kitablarının müəllifidir. Rəhbərliyi altında bir neçə elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlanmışdır.


VAHABZADƏ BƏXTİYAR MAHMUD OĞLU
(1925-2009)
Ədəbiyyatşünas


16 avqust 1925-ci ildə anadan olmuşdur. 1942-1947-ci illərdə BDU-da Filologiya fakültəsində təhsil almış, 1948-ci ildə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1951-ci ildə namizədlik, 1964-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1965-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1950-ci ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Onun təşəbbüsü ilə 1970-ci ildə BDU-da Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası yaradılmışdır. 1971-ci ilə kimi kafedra müdiri, 2009-cu ilə kimi professor vəzifələrində çalışmışdır. 1980-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2000-ci ildən həqiqi üzvü olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə Heyətinin və Ağsaqqallar Şurasının üzvü olmuşdur (1991). Bakı xalq deputatları Sovetinə və X çağırış Azərbaycan Ali Sovetinə, eləcə də 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.
1976-cı ildə Dövlət mükafatına, 1984-cü ildə Xalq şairi fəxri adına layiq görülmüşdür.  1995-ci ildə “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
2 monoqrafiyanın, 11 elmi-publisistik kitabın, 70-dən artıq şeir kitabının və yüzlərlə məqalənin, eləcə də tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Əsərləri – şeir kitabları, dramları və publisistik yazıları dünyanın bir çox dillərinə, o cümlədən, ingilis, fransız, alman, fars, polyak, macar, keçmiş Sovetlər Birliyi xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir.

XƏLİLOV PƏNAH İMRAN OĞLU
(1925)
Ədəbiyyatşünas

01 iyul 1925-ci ildə anadan olmuşdur. 1943-1948-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1948-ci ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1951-ci ildə namizədlik, 1969-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1972-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1973-1989-cu və 2004-2012-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olmuşdur. 2012-ci ildən həmin kafedranın məsləhətçi-professorudur.
Elmi fəaliyyəti, əsasən, türk xalqlarının ədəbiyyatı ilə bağlıdır. Onun “Türk xalqları ədəbiyyatı”, “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” (M.C.Paşayevlə həmmüəllif) dərslikləri bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir.
25 kitabı, 300-dən artıq elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru, 5 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 2000-ci ildə Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.
2002-ci ildən Prezident təqaüdçüsüdür.

VƏZİROVA FƏRİDƏ ŞAMİL QIZI
(1924-1986)
Ədəbiyyatşünas


15 fevral 1924-cü ildə anadan olmuşdur. 1940-cı ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1942-ci ildə  könüllü olaraq orduya getmiş, sıravi-döyüşçü – rabitəçi kimi xidmət etmişdir. 1945-ci ilin oktyabrında ordudan tərxis olunduqdan sonra təhsilini davam etdirmişdir. 1949-1952-ci illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsil almışdır. 1956-cı ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Əmək fəaliyyətinə 1948-ci ildə “Azərbaycan müəllimi” qəzetində başlamışdır. О, 1952-1953-cü illərdə «Azərbaycan» jurnalında tənqid şöbəsinin müdiri olmuş, universitetin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş müəllim, dosent, 1980-ci ildən isə professor vəzifələrində çalışmışdır. 1981-ci ildə “Əmək veteranı” medalı ilə təltif edilmişdir.
O, ədəbiyyatşünas və tənqidçi kimi Azərbaycan və rus ədəbiyyatına dair dəyərli tədqiqatlar aparmışdır (“Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” (1963), “Qədim rus ədəbiyyatı”, “Rus ədəbiyyatı – XVIII əsr”, “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı”, “Ədəbi qeydlər, tədqiqlər”).


ABBASOVA NƏMİDƏ KABI QIZI
(1925-1994)
Dilçi


1925-ci ildə anadan olmuşdur. 1945-1948-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışdır. 1942-1943-cü illərdə BDU-nun aspirantı olmuş, 1954-1964-cü illərdə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent, 1981-1994-cü illərdə professor vəzifələrində işləmişdir. Respublikanın Əməkdar ali məktəb işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür. 120-dən çox elmi məqalənin, “Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasında söz” adlı monoqrafiyanın müəllifi olmuşdur.  


ƏLİYEV KAMİL YUSİF OĞLU
(1928-2000)
Dilçi


08 noyabr 1928-ci ildə anadan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1944-cü ildən başlamışdır. 1947-1953-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1963-cü ilədək orta məktəblərdə müəllim, direktor vəzifələrində çalışmışdır.
1963-1968-ci illərdə AMEA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda işləmişdir. 1967-ci ildə namizədlik, 1989-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1971-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent, 1991-ci ildə professor vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.
K.Y.Əliyev üslubiyyat, nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti məsələlərinə dair elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. O, “Natiqlik sənəti”, “Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyatı”, “Nitq mədəniyyətinin əsasları” kimi kurslar aparmışdır. Onun təşəbbüsü ilə “Natiqlik sənəti” adlı xüsusi kurs təşkil edilmiş və hüquqşünaslıq, şərqşünaslıq fakültələrinin də tələbələri “Nitq mədəniyyətinin əsasları”nı mənimsəməyə başlamışlar. 1971-1972-ci illərdə universitetdə rus bölmələri üzrə ərəb və fars dillərindən də dərs demişdir.
Onun qələmindən çıxmış “Natiqlik sənəti” və “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları” adlı dərsliklərindən həm tələbələr, həm də professor-müəllim heyəti geniş istifadə edir.
13 kitabı və 200-dən artıq elmi məqaləsi çap edilmişdir.


ƏHMƏDOV CAMAL MƏHƏRRƏM OĞLU
(1928-1999)
Ədəbiyyatşünas


1928-ci ildə Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində anadan olmuşdur. 1945-ci ildə Şəmkir rayonunun Morul kənd orta məktəbini bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1950-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda əyani aspirant olmuşdur. 1954-cü ildə namizədlik, 1970-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və professor elmi adı almışdır. O, ədəbiyyatın tədrisi metodikası sahəsində Azərbaycanda ilk elmlər doktoru olmuşdur. 1968-ci ildən ömrünün sonuna qədər BDU-da Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (indiki Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı) kafedrasında çalışmışdır.
Elmi fəaliyyəti Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və ədəbiyyatın tədrisi tarixi məsələlərini əhatə edir. Ali məktəb tələbələri onun “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” dərsliyindən bu gün də istifadə edirlər.
10-dan çox kitab və monoqrafiyanın, 25-dən çox orta məktəb dərsliyinin, bir neçə metodik vəsaitin müəllifidir. Rəhbərliyi altında 10-dan çox elmlər namizədi yetişmişdir.SEYİDOV YUSİF MİR ƏHMƏD OĞLU
(1929-2013)
Dilçi

2 may 1929-cu ildə anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun Tarix-filologiya, 1952-ci ildə BDU-nun  Filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1956-cı ildə namizədlik, 1966-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1965-2013-cü illərdə yaratdığı Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1985-2006-cı illərdə universitet Tədris-Metodiki Şurasının, bir neçə il Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurasının filologiya bölməsinin sədri olmuş, AAK-ın Ekspert Şurasının sədr müavini kimi fəaliy­yət göstərmişdir. Dövlət mükafatına (1974), Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. Filologiyanın nəzəri və tətbiqi problemlərinə aid 150-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 30-dan çox kitabın (monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin), onlarla publisist məqalənin müəllifidir. Alimin bütün yaradıcılığı 15 cilddə toplanmış və 11 cildi çap olunmuşdur. Rəhbərliyi ilə 50-dən çox namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.


ZEYNALOV FƏRHAD RAMAZAN OĞLU
(1929-1984)
Dilçi


22 iyun 1929-cu ildə anadan olmuşdur. 1947-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1948-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1953-cü ildə həmin fakültəni Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, məntiq və psixologiya ixtisasları üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1953-1956-cı illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində aspiranturada təhsil almışdır. 1957-ci ildə namizədlik, 1966-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1947-1948-ci illərdə Ordubad şəhər mədəniyyət evinin direktoru işləmişdir. 1957-ci ildə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1968-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1969-cu ildə BDU-da Türkologiya kafedrasını təşkil etmiş və 1984-cü ilə qədər həmin kafedranın müdiri olmuşdur.
Elmi fəaliyyəti türk dilləri və Azərbaycan dili tarixi sahələrinə aiddir. 11 kitab, 70 elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 6 elmlər namizədi hazırlanmışdır. Beynəlxalq Altayşünaslıq Konqresinin üzvü olmuşdur.  

NAMAZOV QARA MUSTAFA OĞLU
(1930-2016)
Ədəbiyyatşünas


08 may 1930-cu ildə anadan olmuşdur. 1949-1950-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində təhsil alsa da, ordu sıralarına çağırıldığından təh­si­lini yarımçıq qoymuşdur. 1956-1961-ci illərdə BDU-da təhsil almışdır. 1962-1967-ci illərdə AMEA Tarix İnstitutu kitabxana və arxivinin direktoru işləmişdir. 1966-cı ildən BDU-da baş müəllim, dosent vəzifələrində, 1989-cu ildən professor vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2002-2006-cı illərdə Filologiya fakültəsinin dekanı, 2002-2008-ci illərdə Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının, 2002-2012-ci illərdə kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən “Dədə Qorqud” Elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri olmuşdur. 2013-cü ilə qədər Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmış və BDU-nun nəzdində Dissertasiya Şurasının sədr müavini olmuşdur.
Əməkdar müəllim fəxri adına, “Qabaqcıl təhsil işçisi” və “Qızıl qələm” media mükafatına layiq görülmüş, “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
10-dan çox monoqrafiyanın, 30-dan çox kitabın, 400-dən çox elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 20-dən çox elmlər namizədi və bir neçə elmlər doktoru hazırlanmışdır.

ABDULLAYEV CƏLAL MEHDİ OĞLU
(1930-2010)
Ədəbiyyatşünas


30 dekabr 1930-cu ildə anadan olmuşdur. 1951-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1951-1956-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1958-ci ildə BDU-da Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1962-ci ildə namizədlik, 1974-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1977-ci  ildə professor elmi adı almışdır.
1957-ci ildə BDU-nun Kadrlar şöbəsində inspektor kimi əmək fəaliyyətinə başlamış, daha sonra Filologiya fakültəsində müəllim, baş mü­əllim, dosent işləmişdir. 1979-cu ildən 2010-cu ilədək Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2 dərslik, 14 kitab, 200 məqalənin müəllifidir. 18 elmlər namizədi, 5 elmlər doktoru hazırlamışdır.
1994-2001-ci illərdə Filologiya fakültəsində Dissertasiya Şurasının sədri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.


HƏSƏNOV MƏHƏMMƏD SEYİDALI OĞLU
(1930-1998)
Dilçi

20 mart 1930-cu ildə Cəbrayıl rayonunun Daş­kəsən kəndində anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Qaryagində (indiki Füzulidə) Pedaqoji texnikumunu, 1953-cü ildə Bakıda ADPU-nun Dil və ədəbiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1956-cı ildə Təhsil Problemləri İnstitutunun Azərbaycan dili tədrisinin metodikası üzrə aspiranturasını bitirmişdir. Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda, Bakı Slavyan Universitetində işləmişdir. 1973-cü ildən ömrünün sonuna qədər BDU-da işləmiş, Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında əvvəlcə dosent, 1992-ci ildən isə professor vəzifəsində çalışmışdır. 1962-ci ildə «V sinifdə sifət bəhsinin tədrisi» mövzusunda namizədlik, 1989-cu ildə isə «Azərbaycan dili sintaksisi tədrisinin linqvistik-didaktik əsasları» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 100-ə yaxın elmi-metodik əsərin müəllifidir.


HƏSƏNOV HƏSRƏT ƏLİ OĞLU
(1930-2009)
Dilçi


02 may 1930-cu ildə anadan olmuşdur. 1949-1954-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1964-cü ildə namizədlik, 1980-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, professor elmi adı almışdır. 1965-ci ildən universitetin Ümumi dilçilik kafedrasında müəllim, baş müəllim (1967), Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent (1970-1980), 1980-ci ildən professor vəzifələrində çalışmışdır.
Elmi yaradıcılığı, əsasən, Azərbaycan dilinin leksikalogiyasının tədqiqi, leksikoqrafiya və nitq mədəniyyətinin problemlərinə həsr olunmuşdur. Bununla yanaşı, tədqiqatçının yaradıcılığında ümumi dilçilik məsələlərinə də toxunulmuşdur.
“Azərbaycan şəxs adları lüğəti”, “Azərbaycan şəxs adlarının izahlı-etimoloji lüğəti”, “Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti” (İ.Məmmədovla birlikdə), “Dilin ictimai mahiyyəti”, “Yazılar və əlifbalar”, “İnterlinqvistika” və “Natiqlik sənəti”, adlı əsərlərin müəllifidir.  
Azərbaycan dilinin müxtəlif sahələrinə aid 26 kitabı və 130-dan çox elmi məqaləsi nəşr edilmişdir.


ADİLOV MUSA İSRAFİL OĞLU
(1930-1996)
Dilçi


11 aprel 1930-cu ildə anadan olmuşdur. 1948-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş,  1953-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1953-1956-cı illərdə BDU-nun aspiraturasında təhsil almışdır. 1956-1967-ci illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda, 1967-ci ildən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında çalışmışdır.
1958-ci ildə namizədlik, 1966-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1967-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1991-1996-cı illərdə Ümumi dilçilik kafedrasına rəhbərlik etmişdir.
Elmi fəaliyyəti dilçiliyin bütün sahələrini əhatə edir. Onun fonetika, leksika, etimologiya, morfologiya, sintaksis, dil tarixi, onomastika, üslubiyyat, nitq mədəniyyəti və s. ilə bağlı elmi əsərləri vardır. Alimin vəfatından sonra çap olunmamış  əlyazmaları 4 kitabda  nəşr edilmişdir.
22  monoqrafiya, 210-dan çox elmi  məqaləsi  çap olunmuş, 16 nəfərin elmi işinə rəhbərlik etmişdir.

ABASOV ABDULLA ƏSGƏR OĞLU
(1930)
Ədəbiyyatşünas

9 mart 1930-cu ildə anadan olmuşdur. 1944-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1951-1955-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1965-ci ildə namizədlik, 1975-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1976-cı ildə professor elmi adı almışdır. 1966-cı ildən Filologiya fakültəsində baş metodist, 1967-ci ildən Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında müəllim, 1969-cu ildə Filologiya fakültəsinin əyani, 1970-1980-cı illərdə qiyabi şöbəsində dekan müavini işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur.
O, “Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı”, “Mətbuat və ədəbiyyat”, “Əbə­diyyətə qovuşan sənətkar” və s. kitablarının müəllifidir. 10-dan çox monoqrafiyası və 300-dən çox elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Rəhbərliyi ilə 15 elmlər namizədi, 2 elmlər doktoru hazırlanmışdır.
Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.

TAHİRBƏYOV BAYRAM HARUN OĞLU
(1931)
Dilçi


1931-ci ildə anadan olmuşdur. İlk təhsilini Bakıda almış, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1950-1960-cı illərdə “Bakinskiy raboçiy” və “Molodej Azerbaydjana” qəzetlərində redaktor müavini işləmişdir. 1964-cü ildə elmlər doktoru elmi dərəcəsi və professor elmi adı almışdır.
Aralıq Dənizi Akademiyasının “Rus dili, ədəbiyyatı və tarixi” üzrə müxbir üzvüdür. 1960-1990-cı illərdə ali məktəblərdə dərs demişdir. BDU-da Ümumi filologiya və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri işləmişdir. Ali Attestasiya Komissiyasının “Ümumi dilçilik və ədəbiyyat nəzəriyyəsi” indeksi üzrə Dissertasiya Şurasının sədri olmuşdur. 1989-cu ildə Bakı Slavyan Universitetinə rektor təyin edilmiş, 1993-cü ildə təqaüdə çıxmışdır. Hazırda Moskvada yaşayır.


BƏKTAŞİ İNAYƏT HEYDƏR OĞLU
(1931-1989)
Ədəbiyyatşünas


25 mart 1931-ci ildə anadan olmuşdur. 1952-1954-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Naxçıvan filialının Dil-ədəbiyyat şöbəsini bitirmiş, 1954-1959-cu illərdə isə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının aspirantı olmuşdur. 1961-ci ildə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 1963-cü ildə namizədlik, 1979-cu ildə doktorluq dis­sertasiyası müdafiə etmişdir. 1980-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır. 6 monoqrafiyanın, 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. “XX əsr uşaq mətbuatında ədəbiyyat”, “Abdulla bəy Divanbəyoğlu”, “Firudin bəy Köçərlinin yaradıcılıq yolu” və digər kitabların müəllifidir.


AXUNDOV AĞAMUSA AĞASI OĞLU
(1932-2015)
Dilçi

02 fevral 1932-ci ildə anadan olmuşdur. BDU-nun Filologiya fakültəsində (1950-1955) və Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun Qərbi Avropa dilləri fakültəsində təhsil almışdır (1959-1965). Eyni zamanda BDU-nun aspirantı, müəllimi, baş müəllimi, dosenti, Ümumi dilçilik kafedrasının professoru, Filologiya fakültəsinin dekanı (1967-1974 və 1980-1990) olmuşdur. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir (1981-1999). AMEA Dilçilik İnstitutunun direktoru və  Rəyasət Heyətində akademik katib vəzifələrində çalışmışdır.
Sovet Türkoloqları Komitəsinin (1974-cü ildən), Almaniya Demokratik Respublikasında nəşr edilən “Fonetika, dilçilik: Kommunikativ tədqiqatlar” adlı beynəlxalq nəzəri jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvü (1978-ci ildən), AMEA-nın Terminologiya Komissiyası sədrinin müavini, Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Toponimika Komissiyasının, AzərTAC-ın tərcümə şurasının, Azərbaycan və Ərəb ölkələri Dostluq Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir. Misir Ərəb Respublikasının Qahirə şəhərində, Eyn-Şəms Universitetində Azər­baycan dili və ədəbiyyatından dərs demiş, Praqa, Ankara, Belqrad, Budapeşt, Kayseri, İstanbul şəhərlərində beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmişdir. Yaponiya Elmə Yardım Cəmiyyətinin dəvəti ilə bir ay Tokio Universitetində Azərbaycan dili dərsi demiş, Kobe Universitetində və Tokio Şərq Kitabxanasında “Azərbaycan dili inkişaf yollarında” mövzusunda 2 konfrans keçirmişdir.
32 kitabın, 192 elmi məqalənin müəllifidir.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2007-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1986-cı ildə Dövlət mükafatına, 1990-cı ildə isə Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. 2000-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.


MÜTƏLLİMOV TƏHSİN MÜTƏLLİM OĞLU
(1932)
Ədəbiyyatşünas


18 yanvar 1932-ci ildə anadan olmuşdur. 1951-1956-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1959-cu ildə BDU-nun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1963-cü ildə namizədlik, 1975-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1977-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1961-ci ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmış, 1995-2000-ci illərdə kafedranın müdiri olmuşdur. 1978-ci ildən həmin kafedranın professorudur. 1991-ci ildə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin poetikası” kitabına görə Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür. 2001-ci ildə ona “Qızıl qələm” mükafatı verilmişdir. 2009-cu ildən Prezident təqaüdçüsüdür. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
Elmi fəaliyyəti, əsasən, klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının aktual məsələləri və nəzəri problemləri ilə əlaqədardır. 150-yə qədər elmi və ədəbi-tənqidi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi altında  8 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.


ƏLİMİRZƏYEV XALİD ƏLİMİRZƏ OĞLU
(1932-2016)
Ədəbiyyatşünas


16 dekabr 1932-ci ildə anadan olmuşdur. 1947-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1947-ci ildə Bakı Dəmiryol texnikumuna qəbul olmuşdur. 1951-ci ildə həmin texnikumu bitirərək BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1956-cı ildə bitirmişdir. 1957-1960-cı illərdə Qəbələ rayonunun Hacallı kənd orta məktəbində tədris hissə müdiri və müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 1961-ci ildə BDU-da aspiranturya daxil olmuşdur. 1964-cü ildə namizədlik, 1972-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1963-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1974-cü ildə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru seçilmişdir.
X.Ə.Əlimirzəyevin elmi fəaliyyəti, əsasən, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, ədəbiyyatşünaslığın əsasları, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, dramaturgiya və teatr, müasir ədəbi proses və s. sahələri əhatə edir. 15 monoqrafiya və kitabın, 500-dən artıq elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. Bədii yaradıcılıqla da məşğul olur.
2012-ci ildən Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının məsləhətçi-professorudur.

HÜSEYNOV FİRİDUN CƏLAL OĞLU
(1933-1986)
Ədəbiyyatşünas


15 noyabr 1933-cü ildə anadan olmuşdur. 1951-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1952-1954-cü illərdə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Dil-ədəbiyyat fakültəsində oxumuş, 1954-cü ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1959-cu ildə həmin fakültəni bitirmişdir.  Universiteti bitirdiyi il Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olmuşdur. 1964-cü ildə namizədlik, 1973-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1978-ci ildə professor elmi adı almışdır.
Universiteti bitirdikdən sonra BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir. 1967-1970-ci illərdə Filologiya fakültəsində dekan müavini, 1977-1980-ci illərdə dekan vəzifələrində çalışmışdır. 1978-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatı tari­xi kafedrasına müdir seçilmişdir. O, Filologiya fakültəsində Dissertasiya Şurasına sədrlik etmişdir.
“Molla Nəsrəddin” satirik ədəbi məktəbi alimin araşdırmalarının əsas istiqamətini təşkil etmişdir. 5 monoqrafiya və 200-dən çox elmi-tənqidi məqalənin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 15-dən çox namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir.


ƏFƏNDİYEV ELÇİN İLYAS OĞLU
(1947)
Ədəbiyyatşüna
s

13 may 1943-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə orta məktəbi, 1965-ci ildə  BDU-nun  Filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1965-1968-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda ədəbiyyat nəzəriyyəsi ixtisası üzrə  aspirantura təhsili almışdır.
«Azərbaycan bədii  nəsri ədəbi tənqiddə» mövzusunda namizədlik, «Ədəbiyyatda tarix və müasirlik problemi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1995-2003-cü illərdə BDU-nun Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında professor vəzifəsində çalışmışdır. Onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müasir ədəbi proses, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və  ədəbi tənqiddir.
Azərbaycanın xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Elçin Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, xarici ölkələrlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti – «Vətən» cəmiyyətinin sədri vəzifələrində çalışır. Bir sıra Dövlət Komissiyalarının sədri, nüfuzlu Azərbaycan və beynəlxalq ədəbi, ictimai qurumların  üzvüdür.
Xalq yazıçısı Elçinin əsərləri ingilis, rus, fransız, alman, ispan, türk, macar, bolqar, ərəb, fars, çin, çex, polyak, slovak, xorvat, gürcü, litva, moldavan, türkmən, özbək, qazax, tacik və s. dillərə tərcümə edilmişdir. Kitablarının ümumi tirajı 5 milyondan çoxdur.

QURBANOV  ŞAMİL DÜNYAMALI OĞLU
(1934-2004)
Ədəbiyyatşünas


10 may 1934-cü ildə anadan olmuşdur. 1955-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsinə daxil olmuşdur. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və “Azərbaycan məktəbi” jurnalında ədəbi işçi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1965-ci ildə namizədlik, 1975-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. “Bakı” və “Baku” qəzetlərində ədəbiyyat şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1968-ci ildə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. 1971-ci ildə Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1973-cü ildən Türk və Şərqi slavyan xalqları ədəbiyyatı kafedrasında işləməyə başlamışdır. 1981-1992-ci illərdə Filologiya fakültəsində dekan müavini olmuşdur. 1980-ci ildə professor, 1989-cu ildə həmin kafedranın müdiri seçilmiş, 2003-cü ilədək bu vəzifədə çalışmışdır. 1978-1992-ci illərdə Dissertasiya Şurasının elmi katibi işləmişdir. 1995 və 2000-ci illərdə Milli Məclisə deputat seçilmişdir.
10-dan çox beynəlxalq simpozium və konfranslarda iştirak etmiş, Daşkənd və Tbilisi ali məktəblərində Azərbaycan ədəbiyyatından dərs demişdir. 22 kitabın, 300-dən çox məqalənin müəllifidir.


ƏHMƏDOV BAYRAM BAXŞƏLİ OĞLU
(1935-2012)
Dilçi


28 aprel 1935-ci ildə anadan olmuşdur. 1953-cü ildə Ağdaş Pedaqoji Texnikumunu bitirərək Qazax rayonunun Dağkəsəmən kəndində müəllim işləmişdir. 1954-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer­sitetinin Tarix-filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1967-ci ildə namizədlik, 1992-ci ildə doktorluq disserta­siyası müdafiə etmişdir. 1970-ci ildə ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafed­rasında baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.
1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında işləmişdir. 1994-cü ildə professor elmi adı almışdır. 1997-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında çalışmışdır. 1999-2012-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında işləmişdir.  14 kitab, 63 elmi məqalənin müəllifidir.  


HACIYEV TOFİQ İSMAYIL OĞLU
(1936-2015)
Dilçi

01 may 1936-cı ildə anadan olmuşdur. 1953-cü ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  1962-ci ildə namizədlik, 1969-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1971-ci ildə professor elmi adı almışdır. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1962-1968-ci illərdə M.F.Axundov adına Azər­baycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun müəllimi, 1965-ci ildən dosenti vəzifə­sində çalışmışdır. 1968-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, 1971-ci ildən Türkologiya kafedrasının professoru vəzifəsində işləmişdir. 1984-cü ildən həmin kafedraya rəhbərlik edir. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Maarif Naziri vəzifəsində çalışmışdır. 2014-cü ildən AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktorudur.
1995-ci ildən Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Dil, Tarix, Kültür Qurumunun fəxri üzvüdür. 1998-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin “Ləyaqət nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1999-cu ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Türkiyənin Sənətçilər və Yazarlar Vəqfinin 2002-ci il üzrə “Türk dünyasına xidmət” mükafatını almışdır. 2004-cü ildə Qaraman Türk Dili mükafatına və Atatürk Dil Quru­mu­nun “Üstün Hizmət Barat”ına layiq görülmüşdür.
2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. Prezident təqaüd­çü­sü­dür.
Elmi fəaliyyəti, əsasən, Azərbaycan dilinin tarixi, ədəbi-bədii dil, dialektologiya, türkolo­giya məsələləri ilə bağlıdır. 22 elmlər namizədi, 6 elmlər doktoru hazırlamışdır. 37 kitabın, 500-dən çox elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının, Dilçilik üzrə Koordinasiya Şurasının sədridir.

RƏCƏBLİ ƏBÜLFƏZ ƏJDƏR OĞLU
(1936)
Dilçi

06 may 1936-cı ildə anadan olmuşdur. 1954-1959-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1963-cü ilə qədər nəşriyyatda redaktor işləmişdir. 1967-ci ildə namizədlik, 1978-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. İngilis dili, habelə beynəlxalq münasibətlər ixtisasları üzrə də ali təhsili vardır. BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent işlə­mişdir. Hazırda həmin kafedranın professorudur. Rəhbərliyi ilə 30 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
48 kitabı, 200-dən çox elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Ən mühüm kitabları bunlardır: “Qədim türk yazısı abidələri” (4 cild), “Göytürk dili” (4 cild), “Qədim türk yazısı abidələrinin dili” (2 cild), “Dilçilik tarixi” (2 cild), “Azərbaycan dilçiliyi”, “Nəzəri dilçilik”, “Dilçilik metodları”, “Struktur dilçilik”, “Sosiolinqvistika”, “Universalilər dilçiliyi”, “Tipoloji dilçilik”, “Ulu türklər”, “Talış dilinin fonetikası” və s.
Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.


HİDAYƏTZADƏ TİMURÇİN İSMAYIL OĞLU
(1926)
Dilçi

1926-cı ilin avqust ayında anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirərək 1943-1948-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İngilis dili fakültəsində təhsil almışdır. 1962-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1968-1992-ci illərdə BDU-nun İngilis dili kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 3 monoqrafiya 5 dərslik, 20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Onun “İngilis dilinin fonetikası”, “Beginners”, “Учебник английского языка для историков” adlı dərslik və dərs vəsaitləri indi də öz aktuallığını saxlamaqdadır.
Prezident təqaüdçüsüdür.  

SƏMƏDOVA ALMAZ RƏSUL QIZI
(1936-2015)
Dilçi

28 yanvar 1936-cı ildə anadan olmuşdur. 1955-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 1957-ci ildə indiki Bakı Slavyan Universitetinə daxil olmuşdur. 1962-1967-ci illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsil almışdır. 1980-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1983-cü ildə dosent, 1992-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1967-ci ildən BDU-nun Humanitar fakültələr üzrə rus dili kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1981-2003-cü illərdə BDU-nun Humanitar fakültələr üzrə rus dili kafedrasında müdir vəzifəsində çalışmışdır. 2014-cü ildən həmin kafedranın məsləhətçi-professorudur.
Uzun illər səmərəli fəaliyyətinə, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında göstərdiyi xidmətlərə  görə Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür.  
1 monoqrafiya, 7 dərslik və dərs vəsaiti, 2 lüğət və 50-dən çox məqalənin müəllifidir.


SƏFƏRLİ ƏLYAR QURBANƏLİ OĞLU
(1937-2016)
Ədəbiyyatşünas


28 dekabr 1937-ci ildə anadan olmuşdur. 1955-ci ildə orta məktəbi bitirərək Ordubad şəhər pedaqoji məktəbində təhsil almışdır. 1955-1960-cı illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində oxumuşdur. 1966-cı ildə namizədlik, 1982-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1960-1968-ci illərdə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildən BDU-da dosent, professor və 1986-1994-cü illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri vəzifələrində işləmişdir. O, 1989-cu ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1994-1998-ci illərdə Azərbaycanın İran İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsində çalışmışdır. 1998-2002-ci illərdə BDU-nun Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında professor vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2006-cı ildə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində baş elmi işçi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2009-cu ildən isə həmin şöbənin müdiri vəzifəsində çalışır.
Elmi fəaliyyəti klassik Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif sahələri ilə əlaqədardır. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 35 kitabın, 500-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 10-dan çox elmlər namizədi, 2 elmlər doktoru hazırlanmışdır.


HÜSEYNOV FİRUDİN HÜSEYN OĞLU
(1937-2004)
Dilçi


10 noyabr 1937-ci ildə anadan olmuşdur. 1955-1960-cı illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı Pedaqoji İnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) təhsil almışdır. 1960-ci ildə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Moskva Dövlət Univer­sitetinin aspiranturasına daxil olmuşdur. 1966-cı ildə namizədlik, 1977-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1983-cü ildə professor elmi adı almışdır. 1963-1965-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı Pedaqoji İnstitutunda müəllim, 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində baş müəllim, 1967-ci ildən Rus dili kafedrasının müdiri, 1969-1990-cı illərdə Rus dilçiliyi kafedrasının müdiri, 1989-1990-cı illərdə BDU-nun prorektoru vəzifəsində çalışmışdır. 1990-1997-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı Pedaqoji İnstitutunda rektor olmuşdur.
Əməkdar elm xadimi adına, Yusif Məmmədəliyev adına medal və mükafata layiq görülmüşdür.
9 dərslik, 1 monoqrafiya, 5 lüğətin və 100-dən çox elmi və publisistik məqalənin müəllifi olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında 1 elmlər doktoru, 9 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

XƏLİLOV ƏMİRXAN MƏHƏRRƏM OĞLU
(1937)
Ədəbiyyatşünas


23 fevral 1937-ci ildə anadan olmuşdur. 1956-1961-ci illərdə BDU-da təhsil almışdır. 1968-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1988-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1975-1976-cı illərdə Daşkənd Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirələr oxumuşdur. Hazırda BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında professor vəzifəsində çalışır.
O, “S.Yesenin və Azərbaycan”, “A.Blok və Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Həyata müdrik baxış” monoqrafiyalarının, “XX əsr rus ədəbiyyatı” dərsliyinin və 7 cildlik “Dünya ədəbiyyatı” dərs vəsaitinin müəllifidir.
25 kitabı, 400-dən artıq məqaləsi çap olunmuşdur. Rəhbərliyi ilə 3 elmlər namizədi hazırlanmışdır. “Məmməd Araz”, İti qələm”, “Qızıl qələm” mükafatlarına layiq görülmüşdür. Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.


ƏLİZADƏ SAMƏT QÜRBƏT OĞLU
(1938-2002)
Dilçi

14 mart 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1955-1960-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1966-cı ildə namizədlik, 1992-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.1965-ci ildən Filologiya fakültəsində müəllimlik fəaliyyətinə başlamış, Türkologiya kafedrasında baş müəllim, dosent, professor vəzifələrində çalışmışdır.
Tədqiqat əsərləri Azərbaycan tarixi filologiyasının müxtəlif sahələrinin – tarixi qrammatika, etimologiya, mətnşünaslıq, poetika və ədəbi dil tarixinin fundamental və təcrübi məsələlərinin həllinə həsr olunmuşdur. 12 kitabın, 200-dək elmi və elmi-publisistik məqalənin müəllifi­dir. 2000-ci ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyi münasibətilə Dövlət Komissiyasına üzv seçilmiş, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının elmi-tənqidi mətnini və “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının I cildini nəşrə hazırlayıb çap etdirmişdir. Onun “XVI əsr Azərbaycan ədəbi dili”, “Orta əsrlərdə Azərbaycan yazı dili”, “Füzulinin şah beytləri” kitabları ədəbi dil tariximizin öyrənilməsində dəyərli mənbələr sayılır.   
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dil Komissiyasının, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Prezident yanında AAK Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur. Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür.


ƏLİYEVA İFRAT SƏLİM QIZI
(1938)
Ədəbiyyatşünas


9 noyabr 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1956-1961-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1971-ci ildə namizədlik, 1988-ci ildə doktorluq dissertasiyası mü­dafiə etmiş, 1989-cu ildə professor elmi adı almışdır. 1962-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında laborant, baş laborant, müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir. 1989-cu ildən isə Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır. 1979-cu ildən 1993-cü ilədək Filologiya fakültəsində dekan müavini, 1993-1995-ci illərdə həmin fakültədə dekan əvəzi, 1994-cü ildən 1999-cu ilə qədər BDU-nun qiyabi və axşam təhsili üzrə prorektoru vəzifəsində işləmişdir. 6 kitab, 2 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti və 100-dən çox məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 15 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.

ƏLİYEV HƏSƏN RƏFİ OĞLU
(1935)
Dilçi

16 fevral 1935-ci ildə anadan olmuşdur. 1955-ci ildə ADU-nun Alman-Azər­baycan dilləri fakültə­sinə daxil olmuşdur. 1960-cı ildə həmin fakültənin alman-ingilis dilləri ixtisasını bitirmişdir. 1962-ci ildə BDU-da müəllim, 1974-cü ildə baş müəllim, 1982-ci ildə dosent vəzifəsində çalışmışdır. 1985-ci ildən 1988-ci ilədək Alman dili kafedrasının müdiri olmuşdur. 1972-ci ildə Türkmənistan Respublikası Aşqabad Univer­sitetində namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1987-ci ildə Alman dili kafedrasının professoru seçilmişdir. 1993-cü ildə Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. 2 monoqrafiya, 6 metodik vəsait, 125-dək elmi məqalənin müəlllifidir. 2 nəfər elmlər namizədi yetişdir­mişdir.   


HÜSEYNOV TOFİQ HÜSEYN OĞLU
(1938)
Ədəbiyyatşüna
s

21 aprel 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1956-1961-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1961-1968-ci illərdə İmişli və Qazax rayonlarının orta məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 1968-1975-ci illərdə Azərbaycan Ensiklopediyasında kiçik redaktor, BDU-da metodist işləmişdir. 1975-ci ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1976-cı ildən BDU-da Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1991-ci ildən həmin kafedranın professoru, 2009-cu ildən isə müdiridir.
6 monoqrafiya, 2 dərslik (həmmüəllif), 200-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi altında 10 elmlər namizədi və 3 elmlər doktoru hazırlanmışdır.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, BDU-nun Filologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının elmi katibidir.


HACIYEV AQİL CƏFƏR XƏNDAN OĞLU
(1947)
Ədəbiyyatşünas


10 avqust 1947-ci ildə anadan olmuşdur.  1965-1970-ci illərdə  BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1970-1973-cü illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində aspirantura təhsili almış və 1973-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Həmin ildən BDU-nun rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlamış və kafedrada müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.
1982-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Müxtəlif illərdə Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrasının müdiri (1982-1984) və Filologiya fakültəsinin dekanı (1990-1992) vəzifələrində işləmişdir. Hazırda Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının  professoru  və müdiridir.
1987-ci ildən Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1993-cü ildə Ankaradakı Türk Folklor Qurumunun fəxri üzvü, 2003-cü ildə  Tbilisi Beynəlxalq Sosial-iqtisadi Akademiyasının həqiqi üzvü və Sankt-Peterburq Pyotr Elm və İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Müxtəlif illərdə Ali Attestasiya Komissiyasının eksperti, AAK-da Humanitar və ictimai şöbənin müdiri, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Ekspert şurasının sədri olmuşdur. 18 elmlər namizədi hazırlamışdır.


HÜSEYNOV ƏHMƏD ALI OĞLU
(1938)
Dilçi


1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1955-1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda Alman dili ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1975-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 2005-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1960-1961-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda alman dili müəllimi işləmişdir. 1968-1985-ci illərdə BDU-da baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda Alman və fransız dilləri kafedrasında alman dili fənnini tədris edir. Azərbaycanca-almanca danışıq kitabı, “Alman dili – 1” (universitetin ixtisası xarici dil olmayan fakültələrinin tələbələri üçün), “Alman dili – 2” (universitetin ixtisası xarici dil olmayan fakültələrinin tələbələri üçün) adlı dərslikləri çap olunmuşdur.CƏFƏROV MİKAYIL MƏHƏMMƏD OĞLU
(1939)
Dilçi


7 iyul 1939-cu ildə anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Bakı Slavyan Universitetinin Rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinə daxil olmuşdur. 1969-cu ildə ali məktəbi bitirərək həmin institutda laborant, müəllim vəzifələrində işləməyə başlamışdır. 1973-1976-cı illərdə aspiranturada oxumuşdur. 1980-ci ildə namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2004-cü ildə professor elmi adı almışdır. 1979-cu ildən BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasında işləmişdir. 1984-cü ildən Təbiət fakültələri üzrə Rus dili kafedrasının müdiridir.
Elmi fəaliyyəti rus dilçiliyi və rus dilinin tədrisi metodikası ilə bağlıdır.  
70-dən çox elmi və metodik əsərin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 4 elmlər namizədi hazırlanmışdır. AAK-ın filologiya üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür. Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür.


BƏDƏLBƏYLİ ÜLFƏT İSMAYIL QIZI
(1939)
Ədəbiyyatşünas


27 dekabr 1939-cu ildə anadan olmuşdur. 1957-1962-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetində təhsil almışdır. 1962-ci ildən BDU-da Dünya ədəbiyyatı kafedrasında çalışır. 1987-ci ildə namizədlik, 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2009-cu ildən isə professor vəzifəsində çalışır. “Şekspir Azərbaycanda”, “İngilis İntibahı və Şərq”, “Müasir ingilis ədəbiyyatına aid oçerklər” kitablarının müəllifidir. Hazırda Şərq və Qərb ədəbiyyatlarının tarixi və qarşılıqlı əlaqələri, Azərbaycan və Dünya ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqələri sahəsində elmi fəaliyyətlə məşğul olur. Rəhbərliyi ilə 2 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
1 monoqrafiyanın, 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.


QULİYEVA LALƏ HÜSEYN QIZI
(1942)
Dilçi


05 aprel 1942-ci ildə anadan olmuşdur. 1964-cü ildə M.F.Axundov adına Dillər İnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmiş, rus dilçiliyi ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1969-cu ildə namizədlik, 1992-ci ildə doktorluq dissertasiyasını Moskva şəhərində SSRİ Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda müdafiə etmişdir. 1993-cü ildən professordur.
1970-ci ildən BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasında elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1990-cı ildən  BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
2009-cu ildə Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.
Elmi fəaliyyəti Azərbaycanda rus şivələri və rus toponimiyası ilə əlaqədardır. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 3 monoqrafiyanın, 3 dərs vəsaitinin, 3 lüğətin,140 elmi məqalənin müəllifidir.
Rəhbərliyi altında 8 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
1993-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında “Dil və ədəbiyyat” şöbəsinin ekspert komissiyasının üzvü olub.
Filologiya fakültəsində Dissertasiya Şurasının üzvüdür.


NƏBİYEV AZAD MÖVLUD OĞLU
(1945-2012)
Ədəbiyyatşünas


20 aprel 1945-ci ildə anadan olmuşdur. 1963-1967-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsil almışdır. 1972-ci ildə namizədlik, 1981-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə et­mişdir. 1982-ci ildə professor elmi adı al­mışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elm­lər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında redaktor kimi başlamış (1967-1974), bir müddət sonra “Gənclik” nəşriyyatında redaksiya müdiri (1974-1976) olmuş­dur. 1997-ci ildə Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının akade­miki, 1999-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilmişdir. 1976-1989-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində müəllim, baş müəllim, profes­sor vəzifələrində çalışmışdır. 1989-cu ildən onun şəxsi təşəbbüsü ilə respublikamız­da ilk dəfə Folklor kafedrası (Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası) yaradıl­mış və alim uzun müddət (1989-2012) həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir.
Əməkdar müəllim fəxri adı, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. “Folklorşünaslıq” ixti­sa­sı üzrə Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasının sədri olmuşdur. 200-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən folklorumuzun ayrı-ayrı sahələrini əhatə edən 50-dən artıq monoq­rafiyanın müəllifidir.
Elmi rəhbərliyi ilə 20-dən artıq fəlsəfə doktoru və 5 elmlər doktoru hazırlamışdır.


NAĞIYEV CƏLİL QƏRİB OĞLU
(1945)
Ədəbiyyatşünas


26 iyul 1945-ci ildə anadan olmuşdur. 1964-1969-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almış, 1969-1970-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində slavyanşünaslıq üzrə staj keçmiş, 1970-1973-cü illərdə Moskva Dövlət Universite­tinin Filologiya fakültəsində slavyan ölkələrinin ədəbiyyatı (serb ədəbiy­yatı) ixtisası üzrə əyani aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir. 1974-cü ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 1992-ci ildə professor elmi adı almışdır.
1974-cü ildən BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlamış, müəllim, baş müəllim, dosent və professor vəzifələrində çalışmışdır. 1989-cu ildən Dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
300-dən artıq elmi və elmi-publisistik məqalə, 4 monoqrafiya, 2 dərslik, 2 dərs vəsaiti çap etdirmişdir. 18 fəlsəfə doktoru, 2 elmlər doktoru  hazırlamışdır.
AMEA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən filologiya üzrə Koordinasiya Şurasının üzvü, Filologiya fakültəsi Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının rəhbəridir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.

ƏZİZOV ELBRUS İSLAM OĞLU
(1947)
Dilçi


25 noyabr 1947-ci ildə anadan olmuşdur. 1965-1970-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1970-1971-ci tədris ilində Yevlax şəhər 4 saylı orta məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 1974-cü ildən BDU-nun Türkologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışmışdır. 1974-cü ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1991-ci ilin dekabrından Türkologiya kafedrasının professorudur. 2006-2011-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir.
Azərbaycan dialektologiyası üzrə tanınmış tədqiqatçıdır. Elmi fəaliyyəti­nin əsas istiqamətini Azərbaycan dili dialektlərinin tarixi inkişafının və müasir vəziyyətinin öyrənilməsi təşkil edir. O, “Azərbaycan dialektologiyasına giriş”, “Azərbaycan dilinin dialekt bölünməsi”, “Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası” adlı kitabların müəllifidir.
Nazirlər Kabieti yanında Terminologiya Komitəsinin və Dilçilik üzrə Koordinasiya Şurasının üzvüdür.
4 kitabın, 155 elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 1 nəfər elmlər doktoru və 1 nəfər fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.
Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür.


CƏLİLOV FİRİDUN AĞASI OĞLU
(1947)
Dilçi

6 may 1947-ci ildə anadan olmuşdur. 1966-1971-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1972-1994-cü illərdə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında laborant, müəllim, dosent və professor vəzifələrində işləmişdir. “Mürəkkəb cümlə sintaksisi” mövzusunda namizədlik (1978) və “Azərbaycan dilinin morfonologiyası” mövzusunda doktorluq (1989) dissertasiyası müdafiə etmişdir.
O, türk dilləri ilə yanaşı, türk xalqlarının tarixi, mifologiyası və etnoqrafiyası məsələləri ilə məşğul olur.
20 kitab, 200-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Türk Dil Qurumunun müxbir (1996) və fəxri üzvü (2000) seçilmişdir. “Yusif Məmmədəliyev” adına mükafat almışdır.
1990-cı ildə millət vəkili və Milli Məclisdə Elm, Təhsil və Mədəniyyət Komissiyasının sədri olmuşdur. 1991-1993-cü illərdə bir sıra dövlət vəzifələrində – Təhsil nazirinin müavini, Baş Nazirin müavini, Təhsil  naziri işləmişdir.


VƏLİYEV KAMİL NƏRİMAN OĞLU
(1946)
Dilçi


18 avqust 1946-cı ildə anadan olmuşdur. 1965-1970-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1970-ci ildən BDU-da müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1974-cü ildə namizədlik,  1988-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1988-1999-cu illərdə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri olmuşdur. 1990-cı ildə Konya Səlcuq Universitetinin fəxri doktoru adını almışdır. Türk Dil Qurumunun, Atatürk Kültür Mərkəzinin və Türk Folklor Qurumunun fəxri üzvüdür.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert şurasının üzvü olmuşdur. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini vəzifəsində işləmişdir. 1998-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin “Şərəf və ləyaqət” nişanı ilə təltif edilmişdir. 2002-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin Nazirlər Kabineti yanında Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyinin, Türk Dil Qurumunun,  2004-cü ildə isə Bilkənd Universiteti və Türk Mədəniyyətinə Xidmət Vəqfinin fəxri mükafatlarına layiq görülmüşdür. 2004-cü ildə Qırğızıstanda Çingiz Aytmatov Akademiyasının fəxri üzvü seçilmişdir
30 kitabın, 500-dən çox məqalənin müəllifidir.


CƏFƏROV NİZAMİ QULU OĞLU
(1959)
Dilçi

21 sentyabr 1959-cu ildə anadan olmuşdur. 1977-1982-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1985-ci ildə namizədlik, 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi işçi, sonra “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzetində Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1991-ci ildə BDU-nun Türkologiya kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləmiş, 1993-cü ildə isə həmin kafedranın professoru seçilmişdir. 1994-2001-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur. 1998-ci ildə AAK-ın dilçilik üzrə ixtisaslaşmış Dissertasiya Şurasının sədri təyin olunmuşdur. 2000-ci ildə Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. Həmin ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədridir.
2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmiş, Atatürk Mərkəzinin müdiri təyin olunmuş,  BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri seçilmişdir. 25 kitabın müəllifidir. Türkoloq, dil tarixçisi, dil nəzəriyyəçisi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi kimi tanınır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Rəhbərliyi ilə  1 nəfər elmlər doktoru və 30 nəfər elmlər namizədi hazırlanmışdır.

PAŞAYEVA NƏRGİZ ARİF QIZI
(1962)
Ədəbiyyatşünas


13 dekabr 1962-ci ildə anadan olmuşdur. 1978-1983-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1986-cı ildə namizədlik, 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2005-ci ildə professor elmi adı almışdır.
1987-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında mü­əllim, baş müəl­lim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2008-ci ildən Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiridir.
2006-2008-ci illərdə BDU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru vəzifəsində işləmişdir. 2006-cı ildən BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının sədridir. 2007-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 2008-ci ildən M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektorudur. 2009-cu ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüş, 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
Elmi fəaliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif mərhələlərini əhatə
edir.  Onun “Sabirin novatorluğu”, “İnsan bədii tədqiq obyekti kimi”, “Yeniləşən ədəbiyyatın yeni insanı” və s. monoqrafiyaları müasir ədəbiyyatşünaslığın dəyərli nümunələridir. Respublikada və xaricdə 60-dan çox elmi əsəri nəşr olunmuşdur. Rəhbərliyi ilə bir neçə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.
Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Rusiya Federasiyasının “Dostluqda göstərdiyi xidmətlərə görə” nişanı və “Dostluq” ordeni (2011), mədəniyyət sahəsində xidmətlərinə görə UNESCO-nun “Mədəniyyətlərin müxtəlifliyinə görə” medalı (2011), Macarıstanın ali dövlət mükafatı – “Xidmətlərə görə” Komandor xaç ordeni (2012), Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Fransanın “Akademik palma” ordeni (2013) ilə təltif olunmuşdur.
“Azərbaycan mədəniyyətinin dostları” Xeyriyyə Fondunun İdarə Heyətinin üzvü, “ÜNS” bədii yaradıcılıq səhnəsinin yaradıcısı və bədii rəhbəri, “İngiltərə-Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiy­yəti”nin həmsədridir. Onun təşəbbüsü ilə Böyük Britaniyanın Oksford Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adına “Azərbaycan və Qafqazşünaslıq” elmi mərkəzi yaradılmışdır.


ABDULLAYEVA SƏNUBƏR ƏLÖVSƏT QIZI
(1951)
Dilçi


16 may 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 1969-1974-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1978-ci ildən AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi fəaliyyətə başlamışdır. 1979-cu ildə namizədlik, 2007-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2012-ci ildə professor elmi adı almışdır. 2007-2009-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetində Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri olmuşdur, 2009-cu ildən isə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
Elmi fəaliyyəti əsasən türkologiya və Azərbaycan dilçiliyi ilə əlaqədardır.
Bir neçə monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin, 100-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 3 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurası tərkibində fəaliyyət göstərən Dilçilik üzrə Problem Şurasının, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının filologiya üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür.


MƏMMƏDOVA ALMAZ ƏLİ QIZI
(1948)
Ədəbiyyatşünas


3 oktyabr 1948-ci ildə anadan olmuşdur. 1966-1970-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1981-ci ildə namizədlik, 1997-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1971-ci ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında laborant, 1972-ci ildən Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant, 1981-ci ildən müəllim, 1986-cı ildən baş müəllim, 1991-ci ildən dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən həmin kafedranın professorudur.
Elmi fəaliyyətini Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının tədqiqi təşkil edir.
12 kitabın və  200-dən artıq məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 7 elmlər namizədi, 2 elmlər doktoru hazırlanmışdır.
2005-ci ildə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin «Bütöv Azərbaycan məfkurəsinə xidmət» mükafatı ilə təltif olunmuşdur.


GƏRAYZADƏ LEYLA ZEYNAL QIZI
(1947)
Ədəbiyyatşünas


1 mart 1947-ci ildə anadan olmuşdur. 1971-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsini bitirmiş, 1973-cü ildən həmin universitetin Rus dili kafedrasında baş laborant, müəllim vəzifəsində çalışmış­dır. 1989-cu ildə namizədlik, 2010-cu ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1991-ci ildən baş müəllim, 1994-cü ildən Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent, 2012-ci ildən isə professor əvəzi vəzifəsində çalışır.
5 monoqrafiyanın, 85-dən artıq elmi, 45 elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. 2013-cu ildə Bişkekdəki Çingiz Aytmatov adına “Bişkek kitabxanalar sistemində” onun «Мир Чингиза Айтматова»” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitab Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun sifarişi ilə nəşr edilib. “Əsgər anaları” Şurasının sədridir.


ŞAHBAZOVA ZEMFİRA ƏSGƏR QIZI
(1948)
Dilçi


07 iyul 1948-ci ildə anadan olmuşdur. 1965-1970-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1973-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında çalışır. 1979-cu ildə namizədlik, 2012-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. TQDK-nın fənn üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür.
Elmi fəaliyyəti Azərbaycan dilinin morfologiyası və sintaksisi məsələlərini əhatə edir.
5 monoqrafiyası, 1 dərs vəsaiti, 90 elmi məqaləsi çap olunmuşdur. TQDK-nın nəşr etdiyi VII siniflər üçün “Azərbaycan dili”, X-XI siniflər üçün “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” test  kitablarının, “Orfoqrafiya və orfoepiya lüğəti”nin həmmüəllifidir.

NOVRUZOV MƏMMƏDƏLİ DÜNYAMALI OĞLU
(1956)
Dilçi

28 mart 1956-cı ildə anadan olmuşdur. 1973-cü ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1978-ci ildə həmin fakültəni bitirərək, 1981-ci ilə qədər Babək rayonunun Cəhri kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. 1985-ci ildən BDU-da baş laborant, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır.1989-cu ildə namizədlik, 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2013-cü ildə professor elmi adı almışdır. Hazırda BDU-nun Türkologiya kafedrasında professor vəzifəsində işləyir.
Elmi fəaliyyəti türkologiyanın ümumi nəzəri problemləri, qədim türk abidələri, müasir türk dillərinin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu, türk əlifbaları ilə əlaqədardır
7 kitab, 100-dən artıq elmi və 500-dən artıq publisistik məqalənin müəllifidir.

HÜSEYNZADƏ ÇİNGİZ MUXTAR OĞLU
(1951)
Dilçi

21 iyul 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 1969-1975-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır. 1977-1988-ci illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda çalışmışdır. 1988-ci ildə “XIII əsrə qədərki orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1990-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində işləmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər idarəsi elm sektorunun müdiri, 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasət şöbəsində məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır.
2005-ci ildə “Azərbaycan dilində morfoloji norma” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 100-ə yaxın elmi əsəri vardır. “Azərbaycan dilində morfoloji norma”, “Dil norması və kriminalistika” (həmmüəllif), “Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər”  adlı monoqrafiyaların müəllifidir.
2007-ci ildə «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunmuşdur.
1997-ci ildən Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin  və İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının vitse-prezidenti, Avropa Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, “Olimpiya” jurnalının baş redaktorudur.


BABAZADƏ BABA HÜSEYNƏLİ OĞLU
(1955-2011)
Ədəbiyyatşünas


17 mart 1955-ci ildə anadan olmuşdur. 1976-1982-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1982-ci ildə Quba rayonunun Tolabi kəndində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1984-cü ildən BDU-da baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmış, 1988-ci ildə namizədlik, 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1988-ci ildə Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının dosenti vəzifəsinə seçilmişdir. 2000-2001-ci illərdə həmin kafedranın müdiri olmuşdur. 16 kitabın, bir neçə monoqrafiya və dərs vəsaitinin, 100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Elmi əsərləri ingilis dilinə və başqa dillərə tərcümə edilərək nəşr olunmuşdur.
Elmi fəaliyyəti ədəbiyyatşünaslıq məsələlərini əhatə edir.
1996-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.


ƏSKƏROV RAMİZ BAXŞƏLİ OĞLU
(1954)
Dilçi

10 yanvar 1954-cü ildə anadan olmuşdur. 1978-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsini bitirmişdir. 1978-1983-cü illərdə Azərbaycan Radiosunun türkcə verilişlər redaksiyasında işləmiş, 1983-1984-cü illərdə “Azərbaycan bu gün” jurnalının, 1984-1991-ci illərdə “Odlar yurdu” qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. “Hürriyet” (İstanbul) qəzetinin xüsusi müxbiri (1991-1992), Xarici Turizm Şurasının idarə rəisi (1993-1994), “XXI əsr” qəzetinin baş redaktoru (1994-1995), “Xalq qəzeti”nin baş redakto­runun müavini (1995-1996) vəzifələrində çalışmışdır. 2004-cü ildə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2002-2006-cı illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında çalışmış, sonra Mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL-nin baş elmi işçisi və müdiri olmuş, 2012-ci ildə Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri seçilmişdir.
10 monoqrafiya, 200 elmi məqalə müəllifidir. Rus, alman, türk, öz­bək, qazax, türkmən, qırğız, uyğur, tatar, başqırd, qaqauz dillərindən 41 kitab tərcümə etmişdir. 2011-ci ildə Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin (Ankara) sədri seçilmişdir. Tərcümə və təd­qiqatlarına görə Türkiyənin “Türk dünyasına xidmət”, Özbəkistanın “Babur”, Ukraynanın “Bəkir Çobanzadə”, Türkmənistanın “Altınəsr” mükafatlarını al­mış, TÜRKSOY-un 20 illiyi, Məhtum­qulu və Toktoqul yubiley medallarına, Əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülmüşdür.
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.


SULTANLI VAQİF SOLTAN OĞLU
(1958)
Ədəbiyyatşünas

26 mart 1958-ci ildə anadan olmuşdur. 1976-1981-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1981-ci ildə İsmayıllı rayonunda dil və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 1984-cü ildə namizədlik, 1997-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1999-cu ildə professor elmi adı almışdır.
1984-cü ildən BDU-da Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent işləmişdir. 1999-cu ildən isə həmin kafedranın professorudur.
Polşada nəşr olunan “Xudafərin” (1995-1996), İsveçdə yayımlanan “Araz” (1996-1997), ABŞ-da dərc edilən “Dünya azərbaycanlıları” (2002-2010) dərgilərinin, Bakıda çıxan “Filoloji araşdırmalar” (1996-2005) toplusunun baş redaktoru olmuşdur.
5 monoqrafiyanın, 20-dən artıq elmi və bədii kitabın, 300-dən artıq məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 5 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Türkiyədə fəaliyyət göstərən Kipr, Balkanlar və Avrasiya Yazarlar Qurumunun Qafqaz Bürosunun katibidir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin “Həsən bəy Zərdabi” adına mükafatına layiq görülmüşdür.


HACIYEV TOFİQ MÜZƏFFƏR OĞLU
(1958)
Dilçi


27 mart 1958-ci ildə anadan olmuşdur. 1976-1981-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1986-cı ildə namizədlik, 2002-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1989-cu ildən BDU-da müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmış, 1994-2000-ci illərdə Filologiya fakültəsinin dekan müavini olmuşdur. 2013-cü ildən Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının professorudur.
Mürəkkəb cümlə, xüsusən də tabeli mürəkkəb cümlə problemini tədqiq etmişdir. 2 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 70-ə qədər elmi məqalənin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 4 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
2013-cü ildən Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Azərbaycan dili seminarının rəhbəridir.


ƏSGƏROV HÜSEYN ABBAS OĞLU
(1958)
Dilçi


14 oktyabr 1958-ci ildə anadan olmuşdur. 1976-1981-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır.  Sabirabad rayonunda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir. 1995-ci ildə namizədlik, 2008-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1984-1997-ci illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1998-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2013-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının professoru,  2014-cü ildən həmin kafedranın müdiridir.
3 monoqrafiyanın, 60-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 2 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.


MEHRƏLİYEV ELÇİN ELDAR OĞLU
(1957)
Ədəbiyyatşünas


11 sentyabr 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1975-1980-ci illərdə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin slavyan şöbəsində təhsil almışdır. 1980-ci ildən BDU-nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş müəllim, hal-hazırda dosent vəzifəsində çalışır. 1988-ci ildə namizədlik, 2012-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2000-ci ildə Çexiya Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Karl Universitetində keçirilən Bohemistlərin seminarında 50 ölkənin 130 nəfər nümayəndəsi arasında Çexiya Təhsil Nazirliyinin təqaüdünə layiq görülmüş, eyni zamanda Karl Universitetinin yüksək dərəcəli Şəhadətnaməsi ilə təltif olunmuşdur.
O, dünya ədəbiyyatı, çex dili və ədəbiyyatı, slavyanşünaslıq məsələləri ilə məşğul olur.
Çex dili və ədəbiyyatı üzrə hazırlanmış proqramların, çex dilindən Azərbaycan dilinə ilk bədii tərcümələrin, həmçinin “Müasir çex ədəbiyyatı və Azərbaycan”, “Çex ədəbiyyatında Şərq motivləri” adlı monoqrafiyaların, 3 tərcümə kitabı və 50-yə qədər elmi məqalənin müəllifidir.


AĞAYEVA FİRUZƏ ABDULLA QIZI
(1955)
Ədəbiyyatşünas


2 sentyabr 1955-ci ildə anadan olmuşdur. 1970-1976-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1988-ci ildə namizədlik, 2013-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1978-ci ildən BDU-nun Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasında laborant, baş laborant, müəllim vəzi­fə­lərində çalışmışdır. 2007-ci ildən Türk xalqları ədə­biyyatı kafedrasının dosentidir.
Elmi fəaliyyətinin əsasını türkmən ədəbiyyatının, o cümlədən Məhtum­qu­lu yaradıcılığının araşdırılması təşkil edir.
7 kitab, 19 elmi-publisistik, 31 elmi məqalənin müəllifidir. 2014-cü ildə ölkələrarası ədəbi əlaqələrin inkişafında xidmətlərinə görə Türkmənistan prezidenti tərəfindən medalla təltif olunmuşdur.


MƏMMƏDOV MƏHƏRRƏM ƏVƏZ OĞLU
(1958)
Dilçi

10 oktyabr 1958-ci ildə anadan olmuşdur. 1975-ci ildə orta məktəbi bitirərək BDU-nun Filologiya fakültəsinə qəbul olmuş və 1980-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1980-1985-ci illərdə İsmayıllı rayonunda  dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 1986-1989-cu illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani aspirantı olmuş və 1989-cu ildə namizədlik, 2006-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1990-1997-ci illərdə Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1998-ci ildən BDU-nun Türkologiya kafedrasında çalışır. 2007-ci ildə dosent, 2012-ci ildə isə professor elmi adı almışdır.
Elmi fəaliyyəti dilçiliyin dialektologiya sahəsi ilə əlaqədardır.  2 kitabın, 100-dən çox elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 2 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.


MƏHƏRRƏMOVA SEVİNC ABBASQULU QIZI
(1959)
Dilçi


24 noyabr 1959-cu ildə anadan olmuşdur. 1976-cı ildə 134 saylı orta məktəbi bitirərək,  BDU-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1981-ci ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1982-1989-cu illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rus dili şöbəsinin kiçik elmi işçisi və dissertantı olmuşdur.
1989-cu ildə namizədlik, 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2010-cu ildə professor elmi adı almışdır.
1991-ci ildən BDU-nun rus dili dilçiliyi kafedrasında baş müəllim, dosent, hazırda professor vəzifəsində işləyir.
2013-cü ildə rus dilinin tədqiqinə həsr olunmuş beynəlxalq forum və tədbirlərdə iştirakına görə Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən mükafatlandırılmışdır.
Elmi fəaliyyəti əsasən mətn dilçiliyi, semasiologiya, leksikologiya, durğu işarələri məsələləri ilə əlaqədardır. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 2 monoqrafiyanın, 2 dərs vəsaitinin, 60-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 1 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
2000-ci ildən Bakı Slavyan Universitetində Dissertasiya Şurasının üzvüdür.      

İBRAHİMOV SƏNAN MƏMMƏDƏLİ OĞLU
(1959)
Ədəbiyyatşünas


18 aprel 1959-cu ildə anadan olmuşdur. 1976-cı ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1977-1979-cu illərdə hərbi xidmətdə olmuş və Sankt-Peterburq şəhərində Hərbi Aviasiya Məktəbini bitirmişdir. 1980-ci ildə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş, 1985-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1985-1987-ci illərdə Əfqanıstanda hərbi tərcüməçi işləmişdir. 1988-1999-cu illərdə fasilələrlə BDU-nun xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlığında inspektor işləmişdir. 1992-1994-cü illərdə ordu quruculuğuna cəlb edilmişdir. Ordudan tərxis edildikdən sonra BDU-da tutduğu vəzifəyə qayıtmış və paralel olaraq 1995-2014-cü illərdə AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunda aparıcı elmi işçi işləmişdir. 1992-ci ildə namizədlik, 2008-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1999-cu ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dosent, 2012-ci ildən professor vəzifəsində çalışır.
20 dərslik və monoqrafiyanın, 100-dək elmi və  elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.


ABDULLAYEVA MƏTANƏT ƏLİ QIZI
(1961)
Dilçi

18 mart 1961-ci ildə anadan olmuşdur. 1978-1983-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1990-cı ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim işləmişdir. 2001-ci ildən həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır. 1997-ci ildə namizədlik, 2013-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Tədqiqat sahəsi təsəvvuf ədəbiyyatının araşdırılması, koqnitiv metafora problemidir.
Bir sıra respublika və beynəlxalq elmi konfransların, simpoziumların, o cümlədən VII Türkoloji Qurultayın  iştirakçısı olmuşdur.
2 monoqrafiyası, 3 dərsliyi, 2 dərs vəsaiti, 80 elmi məqaləsi çap olunmuşdur.


ORUCOVA SƏHƏR HİDAYƏT QIZI
(1971)
Ədəbiyyatşünas


12 noyabr 1971-ci ildə anadan olmuşdur. 1988-1993-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində, 2005-2011-ci illərdə isə Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi fakültəsində təhsil almışdır. 1993-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1993-1995-ci illərdə Humanitar fakültələr üzrə rus dili kafedrasında laborant,  1995-1996-ci illərdə XX əsr rus ədəbiyyatı nəzəriyyəsi kafedrasında baş laborant, 1996-cı ildən Şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent əvəzi vəzifələrində işləmişdir. 2005-ci ildən isə həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışır. 2002-ci ildə namizədlik, 2013-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Elmi fəaliyyəti, əsasən, Azərbaycan folkloru, etnoqrafiya, etnopsixologiya ilə əlaqədardır. “Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu” adlı dərs vəsaitinin, “Folklor mətninin tərcüməsində tarixiliyin və milliliyin qorunması prinsipi”,  “Azərbaycan uşaq folklorunun nümunələri – sanamalar, acıtmalar, yanıltmaclar rus dilində” monoqrafiyalarının müəllifidir.
2 monoqrafiyası, 70  elmi və elmi-publisistik məqaləsi çap olunmuşdur.


XƏLİLOV NİZAMİ QASIM OĞLU
(1949)
Ədəbiyyatşünas


10 fevral 1949-cu ildə anadan olmuşdur. 1966-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1973-cü ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində işləyir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında laborant, baş laborant, 1987-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 1989-cu ildən fəaliyyətini Folklor kafedrasında dosent kimi davam etdirir.
1984-cü ildə namizədlik, 2014-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2003-cü ildən BDU-nun magistratura və qiyabi şöbə üzrə dekan müavinidir.
3 monoqrafiyanın, 1 dərs vəsaitinin və 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” məcmuəsinin tərtibçisi və redaktorudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.


HACIYEVA İLHAMƏ HƏBİB QIZI
(1964)
Dilçi

28 noyabr 1964-cü ildə anadan olmuşdur. 1987-1993-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1996-cı ildə namizədlik, 2008-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1993-cü ildən BDU-nun “Azərbaycan dilinin təcrübi məsələləri” ETL-də kiçik elmi işçi, 2001-ci ildən həmin laboratoriyada böyük elmi işçi, 2005-ci ildən aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2008-ci ildə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent, 2013-cü ildə həmin kafedrada professor əvəzi vəzifələrinə seçilmişdir.
“Nitq mədəniyyəti məsələləri”, “Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi terminologiyası”, “Dil siyasəti və əlifba”, ”Dil quruculuğunun nəzəri problemləri” kitabları çap olunmuşdur.
4 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 100-ə yaxın elmi və publisistik məqalənin müəllifidir.


Bookmark and Share