Home AZ | EN | RU

Ingilis dili kafedrasının dosenti

BƏYLƏR HACIYEV

Filologiya elmləri namizədi, ingilis dili kafedrasının dosenti
İş telefonu: (+99412) 439 04 06

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1956-cı ilin sentyabr ayının 10-da Füzuli rayonunun Merdinli kəndində anadan olmuşdur
 • 1963-1973-cü illərdə Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kənd orta məktəbini bitirmişdir
 • 1973-1978-ci illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda təhsil almışdır
 • 1978-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, ingilis və fransiz dilləri ixtisası almışdır
 • 1978-ci ilin iyul ayının 15-dən, 1979-cu ilin may ayının 7-sinə kimi Füzuli rayonunda ingilis dili müəllimi işləmişdir
 • 1979-1980-cı illərdə Rusiyanın Çita şəhərində Zabaykayle Hərbi Dairəsinin Siyasi idarəsində tərcüməçi kimi xidmət etmişdir
 • 1981-1991-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda laborant, laboratoriya müdiri və müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir
 • 1982-1985-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun aspiranturasında əyani təhsil almış, 1988-ci ildə German dilləri (10.02.04 – İngilis dili) üzrə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır
 • 1991-1999-cu illərdə Xəzər Universitetində baş müəllim və xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır
 • 1999-2007-ci illərdə ABU-da xarici əlaqələr üzrə prorektor və ingilis dili fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır
 • 2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir
 • Ailəlidir, bir övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib, ingilis və fransız dilləri müəllimi ixtisası alıb
 • 1982-1985-ci illərdə aspiranturanın əyani şöbəsində təhsil almış, 1988-ci ildə German dilləri üzrə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır
 • 1999-cu ilin ayında YUNESKO-nun Beynəlxalq Kadrlar Akademiyasının professoru seçilmişdir
 • 2001-ci ilin avqust ayında Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvi seçilmişdir.
 • 2001-ci ildə Amerika Bioqrafik İnstitutu (ABŞ) B.İ.Hacıyevi işlədiyi kollektivdə və cəmiyyətdə göstərdiyi şərəfli nümunəyə görə 2001-ci ilin adamı seçmişdir
 • 2001-ci ilin dekabr ayında İngiltərənin Kembric şəhərindəki Beynəlxalq Bioqrafik Mərkəz B.Hacıyevi tərcümə sahəsindəki nəaliyyətlərinə görə 21-ci əsrin 2000 intellektualı sıyahısına daxil etmişdir
 • 2001-ci ilin may ayının 1-də Minnesota universitetinin (ABŞ) rəhbərliyi Bəylər Hacıyevi ABŞ Dövlət Departamentinin maliyyələşdirdiyi strateji planlaşdırma sahəsində layihəsinə uğurlu rəhbərliyinə görə fəxri fərmanla mükafatlandırmışdır. Dəfələrlə Təhsil Nazirliyinin, çalışdığı təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi tərəfindən qramota və fəxri fərmanlarla mükafatlandırılmışdır
 • Dəfələrlə ABŞ-ın, İngiltərənin, Fransanın, Belçikanın, İsveçin, İtaliyanın qabaqcıl universitetlərində mühazirələr oxumuş və elmi tədqiqtlar aparmışdır
 • Dəfələrlə Avropa Birliyinin TACİS-TEMPUS proqramı çərçivəsində ekspert kimi fəaliyyət göstərmişdir
 • ABŞ və Avropanın universitetləri ilə təhsil sahəsində müxtəlif layihələrin yazılmasında iştirak etmiş və bu layihələrin koordinatoru olmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1981-ci illərdə Fizuli rayonunda orta məktəb müəllimi
 • 1981-1991-ci illərdə SSRİ 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici İnstitutunda laborant, laboratoriya müdiri və müəllim
 • 1991-1999-ci illərdə Xəzər Universitetində baş müəllim və xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri
 • 1999-2007-ci illərdə ABU-da xarici əlaqələr üzrə prorektor və ingilis dili fakültəsinin dekanı
 • 2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili kafedrasında dosentidir
 • Mühazirələr - İngilis dilinin qrammatikası, Hüquqi ingilis dili, tərcümə
 • 2 monoqrafiyanın (1 ingilis dilində), 3 dərs vəsaitinin, 9 kitabın tərcüməçisi, 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İngilis dilinin qrammatikası (mətn dilçiliyi), tərcümə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Mətndə əlaqəliliyin yaranması. BDU «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2 (68), Bakı, 2009, s. 71-73
 • Mətn – nitq dilçiliyi problemi. BDU «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal  1. s. 89-91
 • Информационная недостаточность текста и радуальная модель. «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal  1 (61). Bakı, 2008. s.20-23
 • Типология референциальных выражений языка AMEA-nın M.Fizuli adına Əlyazmalar institutu, «Filologiya məsələləri», №9. Bakı, 2008. s.12-23
 • Проблемы знака в семиотике и лингвистике, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik institutu, «Tədqiqlər», №3-4. Bakı, 2008. s.74-81
 • Arif Babayev-70 (azərbaycancadan ingilis dilinə tərcümə), Heydər Əliyev Fondu, Bakı, 2008. 86 s.
 • Habil Aliyev-80 (azərbaycancadan ingilis dilinə tərcümə), Heydər Əliyev Fondu, Bakı, 2008. 94 s.
 • Alibaba Mammadov (azərbaycancadan ingilis dilinə tərcümə, Heydər Əliyev Fondu, Bakı, 2008. 86 s.
 • Mürəkkəb məlumatın mənasının başa düşülməsi: mətn və altmətn, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər», № 4, Bakı, 2007. s.13-18.
 • Проблемы знака в семиотике и лингвистике. AMEA-nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, «Filologiya məsələləri», № 7, Bakı, 2007. s. 59-66.
 • Yagub Mahmudov, Karim Shukurov “Nakhchivan: History and Monuments” (azərbaycancadan ingilis dilinə tərcümə), “Tahsil” Publishing House, Baku, 2007. 129 s.
 • Customs service of Azerbaijan: historic traditions and modernity, Baku, 2007, 168 s.
 • Основные принципы содержательно-тематического анализа текста. AMEA-nın Folklor İnstitututu «Elmi axtarışlar» c. XIV, Bakı, «Səda», 2005. s.221-227.
 • Mətnin semantik-semiotik təhlili. Bakı, «Elm», 2005. 208 s.
 • E.Abdullayev «The Nagorno-Karabakh Problem in the light of international law» (azərbaycancadan ingilis dilinə tərcümə). “Tahsil” Publishing House, Baku, 2005. 223 s.
 • Yagub Mahmudov, Karim Shukurov “Garabagh. Real history. Facts. Documents” (azərbaycancadan ingilis dilinə tərcümə). “Tahsil” Publishing House, Baku, 200. 377 s.
 • Mətnin təhlili metodları. «Filologiya məsələlərinə dair» tematik toplusu, № 1-2 (26-27), Bakı 2004. s.61-63
 • Когезия и ее коммуникативный статус в художественном тексте. Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, № 5, Bakı, 2004. s. 86-92
 • Mətni anlamaya aparan yol. Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, № 1, Bakı, 2004. s. 229—232
 • Qeyri—ixtisas fakültələrinin tələbələri üçün ingilis dilində proqram. Bakı-ABU-2004. 45 s. F.G.İsmayılova
 • Fikrin mətndə reallaşması mərhələləri. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər», № 3, Bakı, 2003. s. 36-44
 • Подходы к изучению дискурса. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər», № 4, Bakı, 2003. s. 50-60
 • Cognitive-based functional principles of word order in Turkish languages, - paper delivered at “The Syntactic Function – Focus on the Periphery”. Symposium organized by the Linguistic Association of Finland, Helsinki, 14-15 November, 2003. p. 85-93
 • Semantic and Discourse-Pragmatic Properties of English Sentences. Tabriz, Akhtar Publication, 2003. 195 s.
 • İngilis dilinin leksikologiyası, üslubiyyatı, tərcümənin nəzəri əsasları, praktik qrammatika fənləri üzrə tədris proqramı. Bakı-ABU-2002. 56 s.
 • Абсолютный причастный оборот как актуализатор имплицитной модальной номинации. «Elmi axtarışlar», VI toplu, Bakı, 2001. səh.91-93. F.G.İsmayılova, C.H.Adışova
 • Tadeuş Svyatçovski «Rusiya və Azərbaycan Sərhədyanı keçid dövründə» (ingiliscədən azərbaycan dilinə tərcümə). Xəzər Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2000. 373 s.
 • Асимметричность в семантической структуре предложений, осложненных абсолютными конструкциями с причастием I сочинительной связи пояснительной конструкции. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər», № 4, Bakı, 1999. s. 20-28.
 • Speaking skills in teaching English (communicative approach). AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər», № 3, Bakı, 1999.  s.191-194.
 • Семантическая организация предложений, осложненных абсолютными конструкциями с причастием I сочинительной связи пояснительной конструкции. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər», № 4, Bakı, 1999. s. 29-35.
 • Tematik proqressiya və mətn. «Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair» II Resp. elmi konfransının materialları, Bakı, 1997. s. 5.
 • Коммуникативный подход к обучению языка. Materialı Bakinskoy konferenüii po obuçeniö anqliyskoqo əzıka. Baku, 1995. s. 14-15.
 • Söz oyunları. Xəzər Universiteti «Xarici dil tədrisinin nəzəri və praktik məsələləri» konfransı, Bakı, 20 may 1995. s.116-118.
 • The role of games in teaching English as a foreign language. «Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatı» konfrans, Bakı, 1995. s.155-157.
 • Роль пресуппозиции в тексте. Moskva: izd-vo İNİON, 1987. s.67-73.
 • Место системно-структурного метода в ряду других методов. В кН.: Материалы IX Респ. научной конференции аспирантов вызов Азербайджана. Баку. s. 27-29.
 • Особенности взаимодействий асимметрии и экономии в языке. Азерб.Пед.Инс-т иностранных языков имени 50-летия СССР, Баку, 1985. Деп. В. 12 с.
 • Роль системно-структурного метода других методов языкового. Материалы XI Респ.конферен., т.1.  с. 32-33.
 • Роль аналитико-синтетического метода в исследовании предложения. Актуальные проблемы теории и методов обучения языков, Баку, 1986.  с. 57-58.
 • Взаимосвязь коммуникативной зависимости предложения и его структурных элементов. Актуальные проблемы теории и методов обучения языков, Баку, 1986.  с. 23-24.
 • Прономинальная конденсация и экономия в языке. Материалы IX Респ.конферен., т. 1, Баку, 1986.  с. 77-78.
 • Контекстуальная зависимость, экономия и абстракция. Материалы VII Респуб. конферен., т. 1, Баку, 1985. с. 29-30.
 • Статус артикля в связном тексте. Тезисы докладов VII Респ. научной конференции аспирантов вузов Азербайджана, т. 2, Баку, 1984. с. 43-45.
 • Конденсация и экономия в материалах языка. Материалы VI Респуб. науч. конферен., т. 2, Баку, 1983.  с. 56-57.
 • Текстообразующая потенция артикля в английском языке. Материалы VII Респуб. конферен., т. 1, Баку, 1983. с. 32.
 • 2 monoqrafiyanın (1 ingilis dilində), 3 dərs vəsaitinin, 9 kitabın tərcüməçisi, 45-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

 

Bookmark and Share