Home AZ | EN | RU

ÜLVİYYƏ HÜSEYN qızı HÜSEYNOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Filologiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini
İş telefonu: 012-539-02-12
İmeyl: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1971-ci il fevralın 5-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1978-1988-ci illərdə Bakı şəhəri 6 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1988-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində “Rus dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə  təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1994-cü ildən BDU-da çalışır.
 • Evlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI
 • 2000-2005-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasının dissertantı olub.
 • 2007-ci ildə “Müasir qeyri-salvyan mənşəli müəlliflərin yaradıcılığında türkizmlərin linqvoetnoüslubi təhlili (Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasında)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 2014-cü ildən elmlər doktoru proqramı üzrə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun „Nəzəri dilçilik“ şöbəsinin dissertantıdır və „Dünya dil mənzərəsinin əsas konseptual modelləri (Türk və Salavyan dilləri əsasında)“ doktorluq dissertasiyası mövzusu üzərində araşdırma aparır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1994-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasında baş laborant.
 • 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində saathesabı müəllim.
 • 2012-2015-ci illərdə  BDU-nun  «Türkoloji araşdırmalar»  ETL-də elmi işçi.
 • 2015-2017-ci illərdə  BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar»  ETL-də böyük elmi işçi.
 • 2017-2021-ci illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar»  ETL-də aparıcı elmi işçi.
 • 2021-ci ildən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının baş müəllimi.
 • 2022-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
 • Dilçiliyə giriş
 • Qədim roman dilləri
 • Latın dili
 • Ümumi dilçilik
 • Sosiolinqvistika
 • Dilçilik metodları
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Koqnitiv dilçilik
 • Linqvokulturologiya
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR VƏ TƏLİMLƏR
 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan. “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Prof. M.Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin  90 -illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.
 • 2011, Bakı, Azərbaycan. BDU. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.
 • 2011, Qazan, Rusiya. “Türk dillərinin dialektologiyası, tarixi və qrammatik strukturu” mövzusunda Beynəlxalq türkoloji konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universiteti, Azər­­baycan xalqının Ümum­milli Lideri Hey­dər Əliyevin anadan ol­ma­sının 90 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçı­la­rın I Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olunmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2013, AMEA Ədəbiyyat İnstitutunda Ç.Aytmatovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransı.
 • 2016, Moskva, Rusiya. “Türkologiyanın müasir problemləri dil-ədəbiyyat-mədəniyyət” mövzusunda Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. “Journal Citation Report – Elmi işlərin nəşr/çap olunması üçün jurnalların tapılması” mövzusunda treninqlərdə iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.
 • 2017, Kazan, Rusiya. «Dəyişən dünyada türk xalqlarının ənənəvi mədəniyyəti» mövzusunda I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans.
 • 2017, Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfrans
 • 2018, Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konf­ran­s
 • 2018, Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş ”Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası” Respublika elmi konfrans
 • 2018, “Çingiz Aytmatov yaradıcılığı Şərq-Qərb ənənələri kontekstində” Beynəlxalq elmi konfrans, Moskva, Rusiya
 • 2019, “Çingiz Aytmatov və müasir dünya” Beynəlxalq elmi konfrans, Moskva, Rusiya
 • 2021, “International Paris Conference on Social Sciences-VI” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Paris, Fransa
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
Kitablar və proqramlar
 • 2008, Ç.Aytmatovun rusdilli əsərlərində türkizmlər. Bakı: Nurlan, 2002,  202 s.
 • 2015, Türkoloji araşdırmalar – 1 (monoqrafik tədqiqatlar toplusu.) Bakı: Elm və təhsil, 268 s., (həmmüəlliflərlə birlikdə).
 • 2019, Qədim roman dilləri. Dərs vəsaiti. Bakı: “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, 171 s.
 • 2019, Roman filologiyası¬na giriş. Proqram.Bakı: “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, 12 s.
 • 2020, Roman filologiyası¬na giriş: Dərs vəsaiti. Bakı: “Zəngəzur” çap evi, 205 s.
 • 2020, Qədim roman dili. Proqram. Bakı: “Zəngəzur” çap evi, 12 s.
Məqalələr
 • 2002,  Türk qohumluq terminləri Ç.Aytmatovun dilində // Tədqiqlər, № 1, s. 166-173
 • 2002, Heyvanların türk adları Ç.Aytmatovun dilində // Tədqiqlər, № 2, s. 159-171
 • 2003, Qırğızların dini təsəvvürləri və onların Ç.Aytmatovun dilində əksi // Tədqiqlər,    № 1, s. 111-124
 • 2003,  Qohumluq terminlərinin qırğız dilində  işlənmə xüsusiyyətləri (Ç. Aytmatovun dilinin materialında) // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası” Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı,  s. 249-256
 • 2004, Ç.Aytmatovun dilində türkizmlərin linqvoetnostilistik analizi // AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu (elmi-nəzəri məqalələr toplusu) II buraxılış, Bakı,  № 3-4. s. 166-170
 • 2006, Ç.Aytmatovun  əsrlərinin dilində tarixi keçmişin əksi // Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal) № 1, s. 249-254
 • 2006, Ç.Aytmatovun  əsrlərinin dilində sintaksik parallelizm //  “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, s. 233-240
 • 2006, Mankurt sözünün etimologiyası haqqında // Bakı Universitetinin  xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). № 2, s. 182-188
 • 2007, Perifraza təsviri ifadə vasitəsi kimi (Ç.Aytmatovun  əsrlərinin materialı əsasında) // Elmi araşdırmalar, AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu (elmi-nəzəri məqalələr toplusu) VIII buraxılış, Bakı,   № 1-4, s. 344-347
 • 2007,  Maddi mədəniyyət leksikası Ç.Aytmatovun dilində // AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqatlar, №4, s. 82-87
 • 2008, Ç.Aytmatov və zaman “Yazıçı və zaman” // Mir Calalın 100-illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın materialları, Bakı, s. 230-234
 • 2009, Qırğız xalqının dini təsəvvürləri // Bakı Dövlət Universitetinin  90 -illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq elmi konfransın materialları (Humanitar elmlər) 30-31 oktyqbr 2009-cu il, Bakı, s. 177-179
 • 2010, Qırğız xalqının maddi mədəniyyətinin bəzi terminləri haqqında // “Dünya xalqları dillərinin nəzəri və tətbiqi araşdırmalarının aspektləri”, VI Beynəlxalq konqresinin materialları, Pyatiqorsk, s. 211-223
 • 2011, Dərbənd dialektinin bəzi morfoloji xüsusiyyətləri haqqında // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri elmi-nəzəri konfrans, Bakı, 18-19 may, s. 264-269
 • 2011, Azərbaycan şivələrində etnoqrafik leksika // “Türk dillərinin dialektologiyası, tarixi və qrammatik strukturu” Beynəlxalq türkoloji konfrans, Qazan, 21-24 oktyabr, s. 97-101
 • 2011, Etnoqrafik səciyyəli bir türkizm haqqında // Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, 14-15 noyabr. s. 620-623
 • 2011, Türk yazarların əcnəbi dildəki əsərlərində milli təfəkkürün ifadəsi // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, № 4 (230), s. 65-68
 • 2012, Türk dillərində “yürüşün” etno-mədəni konsepti // Filologiya məsələləri, Bakı, № 10,sс. 36-43
 • 2012, “Manas” eposunda türk şüurun xüsusiyyətləri (qəzəbli ruh konsepti əsasında) // A.S. Puşkin adına Leninqrad Dövlət Universiteti IV beynəlxalq  elmi-nəzəri konfrans, “Tərcümə, dil, mədəniyyət”,           s. 53-56
 • 2013, Türk dillərinin dini etiqadlar sistemində bəzi etnomədəni leksemlər haqqında Bəkir Çobanzadənin tükoloji irsi // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir Çobanzadənin ana¬dan olmasının 120 illik yubiliyenə həsr olunmuş “Bəkir Çoban¬za¬də və tür¬kologiyanın müasir prob¬lemləri” möv¬zu¬sun¬da Res-publika elmi konfransının mate¬rial¬ları, 31 may 2013-cü il, Bakı: Bakı Uni¬versiteti nəşriy¬yatı, s. 47-52
 • 2013, Bəkir Çoban¬za¬də və türkologiyanın müasir problemləri // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir Çobanzadənin ana¬dan olmasının 120 illik yubiliyenə həsr olunmuş “Bəkir Çoban¬za¬də və türkologiyanın müasir problemləri” möv¬zu¬sun¬da Respublika elmi konfransının mate¬rial¬ları, 31 may 2013-cü il, Bakı: Bakı Universiteti nəşriy¬yatı, s. 360-364
 • 2013, Çinqiz Aytmatovun   ya¬ra¬¬dı¬cı¬lığında   türk  tə¬fək¬¬kü¬rünün   bədii  ini¬ka¬sı // AMEA Ədəbiyyat İnstitutu Ç.Aytmatovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, s. 123-130
 • 2014, Maddi mədəniyyət leksikası (qıpçaq dillərin materialında) // Ramiz Əsgərə nəfis ərməğan, Bakı, MBM, s. 278-284
 • 2014, Türk dil şüurunda “xeyirxah ruh “ və “qəzəbli ruh” konseptləri // Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, № 3, s. 145-154
 • 2014, Qədim türk dil şüurunda ölüm konseptinin reallaşması // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4, BDU, s. 124-129
 • 2015, Türk dil şüurunda “ruh” konsepti // Filologiya məsələləri, № 7. s. 10-14
 • 2015, Türk dillərinin etnoqrafik leksikası (qıpçaq dillərin materialında) Tükoloji araşdırmalar-1, Bakı, Elm və təhsil s. 7-66
 • 2015, Dünyanın türk dilləri mənzərəsində “qəzəbli ruh” konsepti // Vyatsk Dövlət Humanitar Universitetinin xəbərləri, № 5, s. 100-105
 • 2015, Dünyanın slavyan dilləri mənzərəsində “qəzəbli ruh” konsepti // Bəxtiyar Vahabzadənin ana¬dan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiya¬sının aktual problemləri” möv¬zu¬sun¬da Beynəlxalq elmi konfransın material¬ları, Bakı, s. 293-296
 • 2016, Qədim türk dili şüurunda  “ölüm” konseptinin spesifikası // Akad. T. Hacıyevin 80 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, s. 89-92
 • 2016, Ç. Aytmatovun əsərlərində türk dil mənzərəsi // Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans “Türkologiyanın müasir problemləri dil-ədəbiyyat-mədəniyyət”,  Moskva, s. 579-583
 • 2016, Dünya türk dil mənzərəsinin əsas konseptual modelləri // Birinci Türkoloji Qurultayın 90 –illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” (problemlər və perspektivlər) “Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, s. 286-289
 • 2017, Фундаментальные концепты и специфика миропонимания // Gəncə Dövlət Universi¬te¬ti¬nin Xəbərləri, № 3, s. 57-62
 • 2017, Проблема вербализации концептов в древнетюркском языковом сознании // Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının material¬ları, Bakı: Elm və təhsil, 7 dekabr, s. 316-318
 • 2017, Национальная специфика древнетюркской языковой картины мира // «Традиционная куль¬тура тюркских народов в изменяющемся ми¬ре» Материалы I Международной науч¬ной конференции 12-15 апреля, Казань, s. 110-112
 • 2018, Azərbaycan dilçiliyinin professor Əbülfəz Rəcəbli mərhələsi // Görkəmli Azərbaycan dilçisi professor Əbülfəz Rəcəbli. Bakı: “Zərdabi nəşriyyat-poliqrafiya” MMС, s.95-98
 • 2018, Тюркская языко¬вая картина мира в произведениях Чингиза Айтма¬това // Müqayisəli ədəbiyyatşü¬naslıq. Çingiz Aytmatov. Xüsusi buraxılış. Bakı: Elm və Təhsil, s. 167-173
 • 2018, Особенности развития киргизской лексики // Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konf¬ran¬sın materialları.  Bakı, s. 257-259
 • 2018, Семасиологичес¬кая характеристи¬ка лексической системы совре¬менного киргиз¬ского языка // Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş ”Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası” Respublika elmi konfransının mate¬rial¬ları. 15 noyabr , Bakı: Elm və təhsil, s. 233-239
 • 2018, Историко-этимо¬ло¬гический, этно¬графический ана¬лиз тюркизмов в русскоязычных произведениях Ч.Айтматова (на основе лексики родст¬венных и семейных отношений) // Творчество Чингиза Айтматова в контексте традиций Востока-Запада: Материалы научно-практической конференции (Казань, 11-14 ноября 2018 г.). Казань: Изд-во Казан. ун.та, s. 172-176
 • 2019, Фигуры поэтического синтаксиса в произведениях Чингиза Айтматова // Чингиз Айтматов и современный мир: сборник материалов Международной конференции / Мос. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. Москва, 8-10 декабря 2018 г., Москва, s. 124-130
 • 2019, Фигуры поэтического синтаксиса в произведениях Чингиза Айтматова // Чингиз Айтматов и современный мир: сборник материалов Международной конфе¬ренции / Мос. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. Москва, 8-10 декабря 2018 г., Москва, s. 18-20
 • 2019, К вопросу мифологизации образа нации // Filologiya məsələləri, Bakı, №3,s. 66-75
 • 2019, Этнокультурный пласт киргизской лексики // “Elm və təhsilin aktual problemləri” I Beynəl-xalq elmi konfransın materialları, Bakı, s. 156-161
 • 2019, Хлеб в картине мира русского народа (DOI 10.23951/ 1609-624X-2019-2-28-33 // Вестник Томского государственного педагогического университета (TSPU Bulletin), № 2 (199), s. 28-34 ("ULRICHSWEB"; ERIHPLUS"; "DOAJ (Directory of Open Access Journals)"; РИНЦ)
 • 2019, Abdulla Hüseyn oğlu Vəliyev // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler. I. Cilt, Ankara, s. 69-73
 • 2019, Professor Abdulla Vəliyev və Azərbaycan dialektologiyası.BDU-nun Filologiya fakültəsi¬nin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologi¬ya¬sının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda bey¬nə¬lxalq elmi konfransın materialları, Bakı, s. 39
 • 2020, Образ женщины в тюркской картине мира (DOI 10.20339/ PhS.5-20.045) // Филологические науки. Научные доклады выс¬шей школы, Москва: ИНОИЦ «АЛМАВЕСТ», № 5, s. 45-49  (WoS, CrossRef, ERIH PLUS, UDB-EDU, Ulrich Periodocals, РИНЦ)
 • 2020, Ключевые термины когнитивной лингвистики // “Dilçilik araşdırmaları” jurnalı, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, iyul-dekabr, s. 25-32
 • 2020, Этимологический анализ некоторых киргизских этнонимов // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 2 (114). Bakı, s. 334-337
 • 2021, Условность и относительность парадигмального сдвига в языкознании ХХ века // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 1, s. 18-30
 • 2021, Репрезентация концепта «смерть» в русском сознании и русском языке // International Paris Conference on Social Sciences-VI, Full Texts Book,  Paris,  France, July 9-11, pp. 637-640
 • 2021, Representation of the concept "death" in the Russian consciousness and in the russian language. “International Paris Conference on Social Sciences-VI” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Paris, Fransa, s.142-143.

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2015-ci ildən BDU-da fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurası nəzdində Elmi Seminarın elmi katibi.
 • 2021-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Antiplagiat Komissiyasının üzvü.
Bookmark and Share