Home AZ | EN | RU

CAVANŞİR XANKİŞİ oğlu MURADOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Filologiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini
İş telefonu: (+99412) 539  02  12
İmeyl: molodoylev@mail.ru; cavanshir66@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1966-cı il martın 10-da Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olub.
 • 1973-1983-cü illərdə Bakı şəhəri Məmməd Rahim adına 7 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1984-1986-cı illərdə Ukraynada hərbi xidmətdə olub.
 • 1986-1991-ci illərdə Kuban Dövlət Universitetinin (Rusiya) Filologiya fakültəsində təhsil alıb.
 • 1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994-1999-cu illərdə BDU-nun Ümumi dilçlik kafedrasının aspirantı olub.
 • 2001-ci ildə „Tabesizlik əlaqəli söz birləşmələri (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında kontrastiv-tipoloji tədqiqat)“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 2011-ci ildə dosent elmi adını alıb.
 • 2013-2017-ci illərdə elmlər doktoru proqramı üzrə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının doktorantı olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-1996-cı illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında laborant.
 • 1996-1999-cu illərdə BDU-nun  Rus dilçiliyi kafedrasında laborant.
 • 1999-2001-ci illərdə BDU-nun  Rus dilçiliyi kafedrasında müəllim.
 • 2001-2006-cı illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında müəllim.
 • 2006- 2009-cu illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında baş müəllim.
 • 2009-2011-ci illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasında dosent əvəzi.
 • 2011-ci ildən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının dosenti.
 • 2011-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekan müavini. 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Dilçiliyə giriş
 • Dilçiliyin əsasları
 • Linqvistik tipologiya
 • Ümumi dilçilik
 • Psixolinqvistika
 • Sosiolinqvistika
 • Struktur dilçilik

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dil nəzəriyyəsi
 • Müqayisəli-tipoloji dilçilik
 • Psixolinqvistika
 • Sosiolinqvistika
 • Koqnitiv dilçilik
 • Linqvokulturologiya
 • Kompüter terminologiyası

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2004, Bakı, Azərbaycan. “Millətlərarası ünsiyyət dili kimi rus dilinin əhəmiyyəti və onun müasir şəraitdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni və iqtisadi inkişafına təsir imkanlarına dair”  Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycanda Rusiya ili”nə həsr edilmiş “Rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri” adlı elmi-praktiki konfrans.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı” mövzsunda elmi konfrans.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2014, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfrans.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Filologiyanın aktual problemləri”. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)”. Respublika elmi konfransı.
 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan dili: dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2004, Psixolinqvistika. Bakı: BDU nəşriyyatı, 2004, 12 ç.v. (həmmüəlliflərlə birgə).
 • 2008, Azərbaycan və rus dillərinin müqayisəli qrammatikası. Bakı: BDU nəşriyyatı, 2008. 7,25 ç.v. (həmmüəlliflərlə birgə).
 • 2012, Minik avtomobili sürücüləri üçün danışıq kitabçası. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, Bakı, 3 ч.в. (həmmüəlliflərlə birgə)

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2005, “Dilçiliyə giriş” kursu üzrə metodiki göstəriş (rus sektoru üçün). BDU nəşriyyatı.
 • 2018, “Dilçiliyin əsasları” fənni üzrə proqram. BDU nəşriyyatı.
 • 2018, “Qədim german dili” fənni üzrə proqram. BDU nəşriyyatı.

Məqalələr

 • 2004, Русский язык как проводник научно-технической информации в Азербайджане.     Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2004, s.77-81.
 • 2004, Психолингвистика и обучение второму языку / BSU Elmi konfransın materialları, Bakı, 2004, s.186-187.
 • 2005,  İkinci dilə yiyələnmənin psixolinqvistik aspektləri / Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2005,  № 2. с.20-22.
 • 2006, Nitqin qavranılmasının psixolinqvistik təhlili //Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2006, № 6. s.180.
 • 2006,  Невербальные компоненты коммуникации / Azərbaycanda Rusiya ili”nə həsr edilmiş “Rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri” adlı elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2006, s.41-45.
 • 2007, Qarabağ regionunun sosiolinqvistik mənzərəsi /Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2007,  № 6, s.17-19.
 • 2008, Etnopsixolinqvistika nədir? “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri”. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. BDU nəşriyyatı, 2008, s.39-43.
 • 2009, Mətn və diskurs. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri / BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. BDU nəşriyyatı, 2009, s.185-189.
 • 2009, Publisistik mətnin dil xüsusiyyətləri / Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2009, № 5. S.69-70.
 • 2009, Употребление слов в переносном значении, многозначность слов и метафоричность в публицистическом тексте. “Müasir Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı” adlı BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. s.36-37.
 • 2012, Dildə gender fərqləri / Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2012, № 4, s.91-92.
 • 2013, Kompüter terminlərinin formalaşması tarixindən / Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2013, № 4, s.116-117.
 • 2014, Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi / M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. BDU nəşriyyatı, 2014, s.343-346. (Asif  Nəbiyevlə birgə).
 • 2014, Kompüter terminologiyasının beynəlmiləl xarakteri / “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, 2014, № 4, s.156-158.
 • 2015, İdeya və leksik-semantik törəmələr (ulu dilin izi ilə) / “Filologiyanın aktual problemləri”. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: BDU nəşriyyatı, 2015, s.280-282.
 • 2016, “Kompüter” konsepti dünyanın dil mənzərəsində / “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s. 66-68.
 • 2017, Kompüter terminlərinin yaranma yolları // Filologiya məsələləri, Bakı, 2017, № 8, s.27-34.
 • 2018, Kompüter terminologiyasının sahələri və mikrosahələri / Görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan dili: dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Zərdabi-Nəşr, s. 318-320

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2008-ci ildən BDU-nun D.02.181 Dissertasiya müdafiəsi şurası yanında Elmi seminarın üzvü.
 • 2011-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində Elmi Şuranın üzvü.

 

Bookmark and Share