Home AZ | EN | RU

Ramiz ƏSKƏROV (Ramiz ƏSKƏR)

Ramiz ƏSKƏROV (Ramiz ƏSKƏR)

 

Filologiya elmləri doktoru

Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Ev telefonu: (0099 412) 448 62 05

Mobil telefonu: (0099 450) 354 24 41

e-mail: ramizasker@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954 –  Ermənistan SSR Amasiya rayonunun Əzizbəyov kəndində anadan olmuşdur.
 • 1972-75 – Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika fakültəsinin tələbəsi.
 • 1975-78 – Moskva Dövlət Universiteti jurnalistika fakültəsinin tələbəsi.
 • 1978–83 – Azərbaycan radiosunun redaktoru.
 • 1983–84 –Azərbaycan, türk, ərəb, fars, ingilis, fransız və alman dillərində çıxan «Azərbaycan bu gün» jurnalının baş redaktoru.
 • 1984–91 – latın, kiril və ərəb əlifalarıyla çıxan «Odlar yurdu» qəzetinin baş redaktoru.
 • 1991–93 –UluslararasıXəbərAgentliyi(UHA, Ankara) və «Hürriyet» qəzetinin (İstanbul) Azərbaycan müxbiri.
 • 1993–97– «YeniForum» (Ankara) jurnalının Bakı təmsilçisi.
 • 1993–94 – Azərbaycan Xarici Turizm Şurasının informasiya, reklam və mətbuat idarəsinin rəisi.
 • 1994–96 – «XXI əsr» qəzetinin baş redakoru.
 • 1992–97 – Azərbaycan Jurnalistilər Birliyinin katibi.
 • 1997–dən Azərbaycan Jurnalistilər Birliyinin baş katibi (ictimai əsaslarla).
 • 20022007 BDU-nun Türkologiya kafedrasının əməkdaşı.
 • 2007–2009 BDU-nun Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi.
 • 20092012 BDU-nun "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə" elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri və baş elmi işçisi.
 • 20122016 – BDU-nun Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri.
 • 2016 - h/h - BDU-nun Türkologiya kafedrasının müdiri

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, 1978-ci il.
 • «Yusuf Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poemasında adlar (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)» mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 2004-cü il.
 • «Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin morfologiyası» mövzusunda doktorluq dissertasiyası, 2009-cu il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2012-ci ildən BDU-nun türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiridir.
 • 2007-2009-cu illərdə BDU-nun Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi olmuşdur.
 • 2009-2012-cu illərdə BDU-nun "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə" elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri və baş elmi işçisi olmuşdur.
 • 2002-2007-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında çalışmışdır.
 • «Qədim türk yazılı abidələri», «Türkologiyaya giriş», «Türk mədəniyyət tarixi» fənlərini tədris etmiş, «Divanü lüğat-it-türk», «Kitabi-Dədə Qorqud», «Qutadğu Bilig» üzrə xüsusi kurslar aparmışdır.
 • 150-yə qədər elmi əsərin müəllifidir.
 • 9 monoqrafiyanın müəllifidir.
 • Müxtəlif dillərdən 40 kitab tərcümə etmişdir.
 • Jurnalistika sahəsində Azərbaycanın «Qızıl qələm», «Həsən Bəy Zərdabi», «Humay» milli mükafatlarını almışdır.
 • Türkiyə­nin «Türk dünyasına xidmət», Türk­mə­nis­tanın «Altın əsr», TürkSOY-un «Özəl ödül» mü­­ka­fatları laureatıdır. «Babur­na­mə»­nin tərcüməsinə görə Öz­bəkistanın beynəlxalq Babur mü­kafatına, Abdulla Tukayın şeirlərinin tərcüməsinə görə Tatarıstanın «Mədəniyyət sahəsində uğurlar» me­da­lına layiq görülmüşdür.
 • Yazı­çı­lar və Jur­nalist­lər Birlik­lə­ri­nin, Bey­nəl­­xalq Mətbuat İns­titutunun (İPİ, Vya­na) üzvüdür.
 • Azər­bay­canın Əmək­dar jur­na­listidir.
 • Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin (Ankara) sədridir.
 • Türkiyə, ABŞ, Rusiya, Almanya, Çin, Balkan, Qafqaz, Orta Asiya, Orta Şərq ölkələrində keçirilən toplantılarda Azərbaycanı təmsil etmişdir. Azərbaycanda və xaricdə çap olunmuş 1.500-ə qədər  publisistik məqalə və yazının müəllifidir.
 • Şöhrət ordeni. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 13 yanvar tarixli, 47 nömrəli sərəncamı.
 • Türksoyun 20 illiyi münasibətilə medal, 2014.
 • Türksoyun Məxtumqulu Fəraqinin 290 illiyi münasibətilə "Məxtumqulu Fəraqi" medalı.2014
 • Türksoyun qırğız şairi Toktoqul Satılqanovun 150 illiyi münasibətilə "Toktoqul Satılqanov" medalı, 2014
 • "Toktoqul Satılqanov - 150" medalı. Qırğızıstan Respublikası, Bişkek, 2014, 14 oktaybr.
 • Hacı Ferhat Mirza adına kelamlar ödülü. Türkiyə, Ankara, 2015, 09 noyabr
 • Qızıl alma ödülü. Dünya türk forumu. Türkiyə, Ankara, 2015, 24 aprel.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Orta türk dövrü, Mahmud Kaşğari, «Divanü lüğat-it-türk», Yusif Balasağunlu, «Qutadğu Bilig», dilçilik, mifologiya, müasir türk ədəbiyyatı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1993, Bodrum, Türkiyə; «Türkiye Modeli ve Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Demokrasi ve Piyasa Ekonomisine Geçiş» mövzusunda beynəlxalq ­simpozium
 • 2002, Bakı, Azərbaycan; professor Vasim Məmmədəliyevin yu­bi­le­yi­nə həsr edilmiş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda elmi konf­ran­s
 • 2003, Bakı, Azərbaycan; professor Vaqif Aslanovun yu­bi­le­yi­nə həsr edilmiş elmi konf­rans
 • 2003, Bakı, Azərbaycan; «Azərbaycan müstəqillikdən sonra» mövzusunda beynəlxalq konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan; «Mif. Millət. Ədəbiyyat» mövzusunda Koreya-Azərbaycan «Yeni İpək Yolu» simpoziumu
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; «Azərbaycan mətbuatının yeni inkişaf strategiyası» mövzusunda beynəlxalq konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» mövzusunda V uluslararası folklor konfransı
 • 2007, Ankara, Türkiyə; Uluslararası Asiya ve Afrika Çalışmaları Kongresi İCANAS-38.
 • 2007, Bişkek, Qırğızıstan; Mahmud Kaşğarinin 1000 illiyinə həsr olun­muş simpozium
 • 2008, Ankara, Türkiyə; Mahmud Kaşğarinin 1000 illiyinə həsr olun­muş simpozium
 • 2008, İstanbul, Türkiyə; Mahmud Kaşğarinin 1000 illiyinə həsr olun­muş simpozium
 • 2008, Kars, Türkiyə; «III Uluslararası Qafqaz tarixi» simpoziumu
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; AMEA Ədəbiyyat İnstitutunda Mahmud Kaşğarinin 1000 illiyinə həsr olun­muş elmi-nəzəri konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Bakı Slavyan Universiteti və Azərbaycan Yaradıcılıq Birliyinin birgə keçirdikləri Mahmud Kaşğarinin 1000 illiyinə həsr olun­muş elmi-praktik konfrans
 • 2009, Aşqabat, Türkmənistan; Səlcuqlar dövrü ədəbiyyatı və mədəniyyəti simpoziumu
 • 2009, İstanbul, Türkiyə; Türk dilləri arasında tərcümə problemləri beynəlxalq simpoziumu
 • 2009, Bakı, Azərbaycan; A.İmanquliyevanın yubileyinə həsr olunmuş konfrans
 • 2009, Bakı, Azərbaycan; BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 • 2010, Aşqabad, Türkmənistan; «Oğuznamə tarixi və mədəni mənbə kimi» beynəlxalq simpoziumu
 • 2010, Marı-Aşqabad, Türkmənistan; «Molla Nəfəs və XIX əsr türkmən həyatı» beynəlxalq simpoziumu
 • 2010, Ankara, Türkiye; Uluslararası 3. Türkiyat Araştırmaları­ Sempozyu­mu
 • 2011, Yalova, Türkiyə; Türk dilləri arasında tərcümə problemləri beynəlxalq simpoziumu
 • 2011, Əndican, Özbəkistan; beynəlxalq Məhəmməd Heydər Mirzə simpoziumu
 • 2011, Prizren, Kosovo; V Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi simpoziumu
 • 2011, Daşoğuz, Türkmənistan; Nurməhəmməd Əndəlibə həsr olunmuş beynəlxalq simpozuim
 • 2012, 21-22 noyabr, Türkiye: Kocaeli Universitesi, Babur və Azerbaycan; Babur ve Baburname araştırmalar uluslararası çalıştayı.
 • 2012, 23-25 may. Beloqorsk; Beynəlxalq "Mir Bəkir Çobanzadə" türkoloji konfransı
 • 2013, 31 may. Bəkir Çobanzadənin bədii əsərləri. B.Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş "Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.
 • 2014, 3-4 iyul. Tuva Respublikası, Qızıl şəhəri, Eski türk abedelerinin dilinde askeri terimler. Tuva və Rusiyanın həmrəyliyinin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.
 • 2015, Eskişehir. Azerbaycan şiirinin 1991-2000 yılları arasında seyri. Köroğlu dergisi.
 • 2015, Eskişehir. Azerbaycan şiirinin 1980li yıllarda seyri. Köroğlu dergisi.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İqlimdən – iqlimə, təqvimdən təqvimə (monoqrafiya), Bakı: İşıq, 1987, 6,5  ç/v, 103 s.
 • Qutadğu Bilig (monoqrafiya), Bakı: Elm, 2003, 20  ç/v, 320 s.
 • Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2008, 27,5 ç/v, 432 s.
 • Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2009, 33,25 ç/v, 532 s.
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2008 12  ç/v, 192 s.
 • Mahmud Kaşğarinin 1000 illik yubileyinə 1000 biblioqrafik göstərici (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2008, 6  ç/v, 96 s.
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin tədrisi (metodik vəsait), Bakı: MBM, 2010, 7 ç/v, 112 s.
 • Türk xalqları ədəbiyyatı oçerkləri (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2011, 20 ç/v, 320 s.
 • Orxon abidələri (mono­qrafiya), Bakı, Nurlan, 2012, 34 ç/v, 272 s.
 • Azerbaycanda Orhon-Yenisey Abide­lerinin Tetkiki Tarihi // Uluslararası Türkiyat Araş­­tırmaları­ Sempozyu­mu. Ankara: 2010, s. 28-30
 • Azərbaycanda Azərbaycan dili ilə digər dillər arasında gerçəkləşdi­ri­lən tərcümə və nəşr çalışmaları və qarşı­la­şı­lan problemlər//Yalova simpoziumunin mate­rial­ları, Ankara: 2011, s.34-41
 • Azərbaycanca nəşrinə ön söz / Monqolların gizli tarixi. Bakı: MBM, 2011, s. 5-10
 • Babur və Azərbaycan // Əndican simpoziumunun materi­al­­ları, Əndican: 2011, s. 19-20
 • Babur and Azerbaijan // Əndican simpoziumunun materi­al­­ları, Əndican: 2011, s. 84-85
 • Bahaweddin Ögel we türk mifologiyasy // Oguznama – tarihi we me­deni çeşme hökmün­de. Aşga­bat: 2010, s.108-109
 • Bilime Adanmış Ömür // ««Kardeş Kalemler»» Dergisi, 2010, sayı 45, s.80-81
 • Bir qadının qəlbi və qələmi / Mehri Xatun. Divan. Bakı: MBM, 2011, s.3-12
 • Bir Olaya İki Bakış // Yesevi Dergisi, İstanbul:  2011, s.28
 • Böyük alim və ədib Bəkir Çobanzadə / Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş, şeirləri. Bakı: Nurlan, 2011, s.3-14
 • Böyük alim və ədib Bəkir Çobanzadə / Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş bədii əsərləri. Bakı: BXQR, 2012, s.3-23
 • Böyük tatar şairi Abdulla Tukay / Abdulla Tukay. Millətim. Bakı: MBM, 2011, s.3-11
 • Böyük tatar şairi Abdulla Tukay / Abdulla Tukay. Seçilmiş əsərləri. Bakı: MBM, 2011, s.5-13
 • Böyük türkmən şairi Abdulla Şahbəndə / Abdulla Şahbəndə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: MBM, 2011, s.3-10
 • Böyük türkmən şairi Məxdumqulu Fəraqi / Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Bakı: MBM, 2010, s.3-28
 • Böyük türkmən şairi // “Ədəbiyyat qəzeti”,  2.04. 2010, s. 4
 • Böyük türkmən şairi Molla Nəfəs / Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmişəm. Bakı: MBM, 2010, s.3-10
 • Böyük türkmən şairi Molla Nəfəs/Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri. Bakı: MBM,2010, s.3-21
 • Böyük türkmən şairi Nurməhəmməd Əndəlib / Əndəlib. Şeirlər. Das­tanlar. Poemalar. Bakı: MBM, 2011, s.3-12
 • Büyük Türkmen Şairi Nurmu­hammed Anadalip // TÜRKSOY Dergisi, 2011, sayı 3, s.14-20
 • Dahi dilçinin 1000 illik yubileyi // Filologiya məsələləri, 2009, № 1, s. 3-8
 • «Divan» nə zaman və harada yazılmışdır / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.28-30
 • «Divan»ın tapılması / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan,  2006, I cild, s.43-46
 • «Divan»ın tərcümələri / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan,  2006, I cild, s.34-43
 • «Divan»ın yazıldığı dövr və mühit / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.11-19
 • «Divanü lüğat-it-türk» əsərində əvəzliyin istifadə olunması // Ali məktəblərarası elmi məqalə­lər məcmuəsi, 2008, III buraxılış, s.55-61
 • Divanü Lugat-it-türk İstatistikleri // Journal of Academic Studies, November 2008 – January 2009, Volume 10, Number 39, İstanbul, Mahmud el-Kashgari Special İssue, pp. 86-98.
 • Divanü Lugat-it-türk İstatistikleri // Kaşgarlı Mahmud və Dönemi Sempozyumu. Ankara: 2008, s.13-14
 • Divanü Lugat-it-türk İstatistikleri // ««Kardeş Kalemler»» Dergisi, Ağustos 2008, s.60-71
 • «Divanü lüğat-it-türk»də heca qəlibləri // «Onomastika» jurnalı, 2008, № 3, s.143-146
 • «Divanü lüğat-it-türk»lə bağlı bəzi bilgilər//«Elmi axtarışlar» jurnalı, 2007, XXXV, s.9-15
 • «Divanü lüğat-it-türk»ü zikr edən mənbələr // «Filologiya məsələləri»,  2007, № 8, s.161-165
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün dəyəri // «Filologiya məsələləri», 2008, № 2, s.75-83
 • Divanü lüğat-it-türkün çeşidli dillərə çevirileri // V Uluslararası Şərqi Avro­pa Türkoloji simpoziumu bil­di­riləri, Prizren: 2011, s.45
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün Azerbay­canda Tetkiki Tarihinden // «Kardeş Kalemler» Dergisi, Eylul 2008, s.43-46
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün Azər­baycanda tədqiqi tarixindən // Azərbaycan Dillər Uni­ver­sitetinin Elmi Xəbərləri, 2008, № 4, s.80-85
 • Divanü Lugat it-Türk’ün Basılmış ve Basılmamış Çevirileri // Kaşgarlı ve Türk Dünyasının Di­li,  Edebiyatı, Kültürü ve Tarihi. Bişkek: 2007, s.234-237
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün dilinin bəzi özəllikləri. Qısa qrammatik oçerk / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, II cild, s.344-396
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün qrammatik göstəricisi və onun əhəmiyyəti / Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici. Bakı: 2008, s.120-126
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün quruluşu // AŞXƏT, ХХIV, 2007, s.24-32
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün tapılması tarixçəsi // «Elmi axtarışlar» jurnalı, ХХХIII, Bakı: 2007, s.46-49
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün tədqiqi tarixi // «Ortaq türk keçmişindən ortaq  türk gələcəyinə», Bakı: 2007, s.509-518
 • «Divanü lüğat-it-türk»ün yazıldığı dövr və mühit // «Filologiya məsələləri», 2007, № 6, s.345-354
 • Dünya dilçilik elminin korifeyi / Mahmud Kaşğarinin 1000 illik yubile­yinə 1000 biblioqrafik göstərici. Bakı: MBM, 2008, s.5-11
 • Dünya dilçilik elminin şah əsəri / Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici. Bakı: 2008, s.6-19
 • DLT-də felin şəkilləri // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2008, № 1, s.59-65
 • DLT-də əvəzlik // «Filologiya məsələləri», 2007, № 7, s.112-121
 • DLT-də ismin hal kateqoriyası // Dil və ədəbiyyat jurnalı, 2008, № 1, s.73-76
 • DLT-də ismin kəmiyyət  kateqoriyası // «Tədqiqlər», 2007, №  4, s.175-179
 • DLT-də ismin mənsubiyyət və xəbərlik kateqoriyaları // Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi,  2008, I buraxılış, s.28-31
 • DLT-də köməkçi nitq hissələri // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2008, № 2, s.71-77
 • DLT-də say // «Filologiya məsələləri», 2008, № 1, s.229-237
 • DLT-də sifət // Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi,  2008, II buraxılış, s.17-22
 • DLT-də zaman kateqoriyası // «Türkologiya» jurnalı, 2007, № 3-4, s.58-65
 • DLT-də zərf  // Dil və ədəbiyyat jurnalı, 2008, № 2, s.65-66
 • DLT’nin DTS’de Yansıması // Uluslararası Asya ve Afrika Çalışma­­la­rı Kongresi İCANAS-38. Ankara: 2007, s.9-10
 • Eşsiz bir türk: Babur //. Ege Güneşi Dergisi, İzmir: 2011, sayı 10, s. 32-34
 • Əqidə şairi. Məcid Qafuri-130 // “Ədəbiyyat qəzeti”, 10.12.2010, s.4
 • Əsəri zikr edən mənbələr / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.31-32
 • Kaşgarlı Mahmut 11. Yüzyıl Musikisi Üzerine // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII-1, İzmir: 2008, s.31-34
 • Kaşgarlı Mahmut  ve XI Yüzyıl Tıp Bilimi // Ege Güneşi Dergisi, İzmir: Ağustos 2009, sayı 2, s.24-26
 • Kazakçanın bülbülü // Karaqanda simpoziumu materialları, Karaqanda, 2011, s.15-24
 • Könül əri Əli Ağbaş / Əli Ağbaş. Seçilmiş şeirləri. Bakı: Elm və təhsil, 2011, s.7-14
 • Kutadgu Bilig’de Devlet Yöneticileri // Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: 2003, s.288-291
 • Kutadgu Bilig’in Dili ve Kelime Hazinesi Üzerine // «Kutadgubilig» Dergisi, İstanbul: 2003, sayı 4, s.283-298
 • Kutadgu Bilig’le İlgili Yanlış Yorumlar // Prof.Dr. Mehmet Saraya Armağan. İstanbul: 2003, s.117-123
 • Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Babur:  həyatı, şəxsiyyəti və əsərləri / Z.M.Babur. Baburnamə. Bakı: BXQR, 2011, s.3-19
 • Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Babur:  həyatı, şəxsiyyəti və əsərləri / Z.M.Babur. Seçilmiş əsərləri. Bakı: MBM, 2011, s.3-22
 • General views on the literature of the  Seljuk Period // Literature and Culture of the Seljuk Epoch. Ashgabat: 2009, s.190
 • Great Turkmen Poet Nurmuhammed Andalib // Daşouz simpoziumunun  material­ları, Aşgabad: 2011, s.83
 • Qeydlər və şərhlər / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.501-504
 • Qeydlər və şərhlər / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan,  2006, IV cild, s.747-748
 • Gözəl duyğular şairi // “Ədəbiyyat” qəzeti, 26.08.2011, s.7
 • Qılınc və qələm sultanı Hüseyn Bayqara / Sultan Hüseyn Baykara. Divan. Bakı: MBM, 2011, s.3-14
 • «Qutadğu Bilig» poemasının leksikası // «Dədə Qorqud» toplusu, 2002, № 2, s.34-36
 • «Qutadğu Bilig»: türk ədəbiyyatında mövqeyi // «Dədə Qorqud» jurnalı, 2003, № 2, s.40-46
 • «Qutadğu Bilig»də adlar // Vasif Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr edil­miş konfransın materialları. Bakı: 2002, s.136-139
 • «Qutadğu Bilig»də əvəzlik // Tədqiqlər. Bakı: 2003, s.168-171
 • «Qutadğu Bilig»də əvəzlik («Kitabi-Dədə Qorqud»la müqayisədə) // H.Ə.Əliyev və Azərbaycan filologiyası. Bakı: 2003, s.239-248
 • «Qutadğu Bilig»də ismin hal kateqoriyası // Qafqaz Universitetinin Elmi əsərləri, Bakı: 2002, № 10, s.31-41
 • «Qutadğu Bilig»də ismin kəmiyyət kateqoriyası // Bakı Universitetinin Elmi əsərləri, 2002, № 4, s.28-32
 • «Qutadğu Bilig»də sifət // Tədqiqlər.2. AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, Bakı: 2003, s.117-124
 • M.Kaşğari «Divan»ının tərcümələri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2006, № 2, s.126-133
 • Mahmud Kaşgari and his Divanu Lugat at-Turc // Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Bakı: BDU nəşri, 2009, s.161-162
 • Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri (Azərbaycanca nəşrinə ön söz) // Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan,  2006, I cild, s.8-52
 • Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lü­ğat-it-türk» əsərinin öyrədilməsinə dair // «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 2007, № 6, s.37-42
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərində isimlər // «Terminologiya məsələləri» jurnalı, 2008, № 1, s.127-133
 • Mahmud Kaşğarinin həyatı // «Folklorşünaslıq məsələləri», VI buraxılış, 2007, s.34-40
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü  lüğat-it-türk» əsərində felin təsriflənməyən formaları // «Onomastika» jurnalı, 2008, № 1-2, s.106-113
 • Mollanepesin «Bu mekana gelmişem» poemasının kebir şahırana ayratınlıkları // Mollanepes ve XIX asır türkmen durmuşı. Aşgаbat: 2010, s.44-45
 • Möcüzəli poeziya (yaxud türkmən  özü bir möcüzədir) / Türkmən müəmmaları, deyişmələri və vücudnamələri.Bakı:MBM, 2011, s.3-13
 • Mütəfəkkir şair Dövlətməmməd Azadi / Dövlətməmməd Azadi. Bakı: BXQR, 2012, s. 3-10.
 • Nəşrdə tətbiq olunan əlifba / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.46-52
 • Nurmuhammet Andalyp türkmenin beyik şagyry // Daşouz simpoziumunun materialları, Aşgabad: 2011, s.83
 • Orta əsr türk yazılı abidələri (proqram), Magistr pilləsi üçün fənn proqramı. Bakı: BDU nəşri, 2005, s.81-87
 • Orhon-Yenisey Yazıtlarının Azer­baycanda İncelenmesi Tarihinden Bazı Sayfalar // 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara: 2010, s.77-82
 • Ön söz / Türk xalqları ədəbiyyatı oçerkləri. Bakı: BMB, 2011, s.3-4
 • Prof. Dr. Bahəddin Ögəl. Şəxsiyyəti və əsərləri / Türk mifologiyası. Bakı: Səda, 2004, I cild, s.3-17
 • Professor Bahaddin Ogel and Turkic mytology // Plot of Oguznama as Histo­rical and Cultural Source. Ashgabat: 2010, s.203-204
 • Some poetic features of the poem «Bu mekana gelmişem» by Mollanepes // Mollanepes and Turkmen Mode  of Life in the XIX-th Century. Aşgabat: 2010, s.170-171
 • Son söz / Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı: MBM, 2010, II cild, s.654-655
 • Son söz // XX əsr özbək şeiri antologiyası. Bakı: MBM, 2009, s.91-92
 • Türk kültür tarixi (proqram). Magistr pilləsi üçün fənn proqramı. Bakı: BDU nəşri, 2005, s.145-152
 • Türk mifologiyası və yeni dünya nizamı // Mif. Millət. Ədəbiyyat. Bakı: 2006, s.91-92
 • Türkmən ədəbiyyatının qızıl dövrü/Türkmən şeiri antologiyası. Bakı: MBM, 2011. s.3-9
 • Türkolojiyi Geliştiren Türkmen // «Kardeş Kalemler» Dergisi, 2010, sayı 44, s.88-89
 • Todur Zanet / Todur Zanet. Ana dilim. Bakı: MBM, 2010, s.3-8
 • Seljuklar döwrünin edebiyatına umuni qarayış // Seljuklar döwrünin edebiyatı we medeniyeti. Aşgabat: 2009, s.93
 • Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» əsəri (proqram). Magistr pilləsi üçün fənn proqramı. Bakı: BDU nəşri, 2005, s.139-143
 • Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poemasında adlar (Azərbaycan dili ilə müqayisədə), (nam. diss.), Bakı: 2004, 180 s.
 • Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poemasında adlar (Azərbaycan dili ilə müqayisədə), (avtoreferat), Bakı: 2004, 28 s.
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin morfologiyası, (dokt. diss.), Bakı: 2009, 266 s.
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin morfologiyası (avtoreferat), Bakı: 2009, 48 s.
 • II cildə ön söz/Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, II cild, s.17-30
 • 350 Yıldır Şakıyan Bülbül // «Kardeş Kalemler» Dergisi, 2011, sayı 54, s.19-22
 • III cildə ön söz / Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, III cild, s.7-8
 • IV cildə ön söz/Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, IV cild, s.7-13
 • Алфавит, применяемый в издании / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.46-52
 • Великий туркменский поэт Нурмухаммед Андалиб // Daşouz simpoziumunun materialları, Aşqabad: 2011, s.83
 • Источники, упоминавшие «Диван» / Махмуд Кашгарский. Дивану  лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.32-33
 • Жизнь Махмуда Кашгарского / Махмуд Кашгарский. Дивану лу­гат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.23-29
 • Как был найден «Диван» / Махмуд Кашгарский. Дивану  лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.33-35
 • Когда и где был написан «Диван» / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.29-32
 • Махмуд Кашгарский и его «Дивану лугат ит-тюрк» // BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş simpoziumun materialları. Bakı:  Nurlar, 2009, с.238-241
 • Махмуд Кашгарский и его «Дивану лугат ит-тюрк». Предисловие к русскому изданию / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.11-52
 • Некоторые поэтические особеннос­ти поэмы «Бу мекана гелмишем» Молланепеса // Молланепес и жизнь турк­мен XIX века. Ашгабат: 2010, с.290-291
 • Некоторые особенности языка «Дивану лугат ит-тюрк». Краткий грамматический очерк / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, II т., с.344-396
 • О нахождении, переводах и струк­туре «Дивану лугат ит-тюрк» Махмуда Кашгар­ского // Adabiyot kozgusi, Toşkent: 2009, с.107-113
 • Общий взгляд на литературу Сельджукского периода // Literature and Culture of the Seljuk Epoch. Ashgabat: 2009, с.326-327
 • Переводы «Дивана» / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.35-43
 • Предисловие ко II тому / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM,  2009, II т., с.17-30
 • Предисловие к III тому / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, III т., с.5-8
 • Примечания и комментарии / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.501-504
 • Профессор Бахаддин Огель и тюркская мифология // Сюжет Огузнаме как исто­ричес­кий и культур­ный ис­точник. Ашгабат: 2010 г., с.302-303
 • Структура «Дивана» / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009,  I т., с.41-46
 • Эпоха и среда написания «Дивана» / Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку: MBM, 2009, I т., с.14-23
 • Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Nurlan, 2011, 160 s. -10 ç.v-kitabın tərcüməsi
 • Orxan abidələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 272 s.

KİTABLAR

Monoqrafiyaları:

 • İqlimdən-iqlimə, təqvimdən-təqvimə. Bakı, İşıq, 1987,104 s.
 • Qutadğu bilig. Bakı, Elm, 2003, 320 s.
 • Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, MBM, 2008, 432 s.
 • Mahmud Kaşğarinin 1000 illik yubileyinə 1000 biblio­qra­fik gös­tə­ri­ci. Bakı, MBM, 2008, 96 s.
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğati-it-türk əsəri üzrə bib­lio­qra­fik və qrammatik göstərici. Bakı, MBM,  2008, 192 s.
 • Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, MBM, 2009, 532 s.
 • Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin tədrisi. Ba­kı, MBM, 2010, 112 s.
 • Tük xalqları ədəbiyyatı oçerkləri. Bakı, MBM, 2011, 320 s.
 • Orxon abidələri. Bakı, Nurlan, 2012, 272 s. (çap prosesindədir).
 • Orxan abidələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 272 s. monoqrafiya.

Nəşr edilmiş tərcümələri:

 • Azərbaycan Masalları. Bakı, Yazıçı, 1982, 196 s.
 • M.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Ni­cat, 1991, 248 s.
 • Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı, Yazıçı, 1992, 432 s.
 • Yusif Balasağunlu. Qutadğu bilig. Bakı, Azərnəşr, 1994, 492 s.
 • Murad Tağı. Həyatım. Bakı, Oka Ofset, 1998, 92 s.
 • Erik Fichtelius. Jurnalistikanın on qızıl qaydası. Bakı, AJB, 2002, 192 s.
 • Bahəddin Ögəl. Türk mifologiyası. Bakı, Səda, 2004, I  cild,  626  s.
 • Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, I cild, 512 s.
 • Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, II cild, 400 s.
 • Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, III cild, 400 s.
 • Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IV cild, 752 s.
 • N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma inanıram. Bakı, Azər­nəşr, 2007, 376 s.
 • Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, I том, 512 с.
 • Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, II том, 400 с.
 • Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, III том, 492 с.
 • Oraz Yağmur. Qarabağlı ananın ağısı. Bakı, MBM, 2009, 84 s.
 • XX əsr özbək şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2009, 96 s.
 • Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmişəm. Bakı, MBM, 2010, 160 s.
 • Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 240 s.
 • Todur Zanet. Ana dilim. Bakı, MBM, 2010, 104 s.
 • Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Bakı,  MBM,  2010,  448 s.
 • Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, I cild, 602 s.
 • Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, II cild, 658 s.
 • Nurməhəmməd Əndəlib. Şeirlər. Poemalar. Dastanlar. Bakı, MBM, 2011, 292 s.
 • Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 328 s
 • Sultan Hüseyn Bayqara. Divan. Bakı, MBM, 2011, 248 s.
 • Abdulla Tukay. Millətim. Bakı, MBM, 2011, 268 s.
 • Abdulla Tukay. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Nağıl evi, 2011, 268 s.
 • Mehri Xatun. Divan. Bakı, MBM, 2011, 368 s.
 • Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Baburnamə. Bakı, BXQR, 2011, 432+32 s.
 • Qurbanqulu Berdimühəmmədov. Axaltəkə atı – iftixa­rı­mız və şöh­rətimiz. Bakı, CBS, 2011, 232 s.
 • Türkmən şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2011, 400 s.
 • Abdulla Şahbəndə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 104 s.
 • Türkmən müəmmaları, deyişmələri və vücudnamələ­ri. Bakı, MBM, 2011, 128 s.
 • Monqolların gizli tarixi. Bakı, MBM, 2011, 360 s.
 • Əli Ağbaş. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011, 150 s.
 • Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Nurlan, 2011, 160 s.
 • Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş bədii əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 240 s.
 • Dövlətməmməd Azadi. Seşilmiş əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 264 s.
 • Qleb Qolubev. Uluğbəy. Bakı, BXQR, 2012 (çap prosesindədir).
 • Faruq Sümər. Oğuzlar. (türkmənlər)Bakı: BXQP, 2013, 456 s.
 • Toktoqul. Şeirə, nəğməyə çevrilən ömür. İstanbul, 2014, 317 s.
Bookmark and Share