Home AZ | EN | RU

Rus dilçiliyi kafedrasının dosenti

ELVİRA HEYDƏROVA

Filologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (+99412) 539 04 12 , 5390212
e-mail: sert739@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1970-ci ildə iyulun 28-də Gürcüstan Respublikasının Axaltsixe şəhərində anadan olmuşdur
 • 1977-1987-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub (Xiller-Sleyben /Almaniya/, Bakı, Lənkəran)
 • 1987-1992- ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunda təhsil almışdır, Nəsimi adına təqaüdə layiq görülmüşdür
 • 1993-cü ildən BDU-da çalışır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992- ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 1998, fil.e.n., «Qısa sait fonemlərin istifadədən çıxmasının son mərhələsində əsəs qrammatik morfemlərin morfonoloji sabitləşməsi (XV-XVII əsrlərin yazılı işgüzar və məişət abidələrinin materialları əsasında)»
 • 2009, dosent
 • 2012, elmlər doktoru proqrammı üzrə rus dilçiliyi kafedrasının doktorantı, doktorluq dissertasiyasının mövzusu “Azərbaycanda rus şivələrinin linqvokulturoloji aspekti”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-1997, baş laborant, hərbi kafedra, BDU
 • 1994-2005, müəllim (saat hesabı), rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU
 • 1997-2005, baş laborant, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU
 • 2005-2007, baş müəllim, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU
 • 2007-2009, dosent əvəzi, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU
 • 2009, dosent, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU
 • 2011-ci ildən, dekan müavini, filologiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: slavyan filologiyasına giriş, qədim slavyan dili, rus dilinin tarixi qrammatikası, rus dilinin aktual problemləri, rus dilçiliyin tarixi və inkişafı, slavyan filologiyasının aktual problemləri, rus dili tarixinin aktual problemləri
 • 70-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 5 dərs vəsaitin, 4 monoqrafiyanın, 2 lüğətin /həmmüəllif/ və 8 proqramın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Rus dilinin tarixi, slavyan filologiyası, dil nəzəriyyəsı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1998, Bakı, Azərbaycan, «Tağıyev oxumaları» elmi konfrans
 • 2000, Bakı, Azərbaycan, Gənc aspirantların və tədqiqatçıların konfransı
 • 2001, Bakı, Azərbaycan, Gənc aspirantların və tədqiqatçıların konfransı
 • 2002, Bakı, Azərbaycan, I elmi konfrans «Mystəqil Azərbaycanda elmin inkişaf istiqamətləri»
 • 2003, Bakı, Azərbaycan, «Heydər Əliyev və azərbaycan filologiyası» elmi konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri» » elmi konfrans
 • 2007, Moskva, Rusiya, III beynalxalq konqres «Rus dili: tarixi taleyi və müasirlik»
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans
 • 2008, Qorlovka, Ukrayna, «Şərq slavyan filologiyası: Nestordan bu günə gədər» beynalxalq konfrans
 • 2008, Mozır, Belarus, «Müasir xarici dilləri: işlənməsinin və tədrisin problemləri» Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2009, Moskva, Rusiya, «Humanitar və təbiət elmlərin müasir problemləri» Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2009, Bakı, Azərbaycan, «Rus dili və ədəbiyyati müasir Azərbaycanda» BDU-nun 90- illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans
 • 2010, Moskva, Rusiya, «Rus dili: tarixi taleyi və müasirlik» IV Beynəlxalq konqress
 • 2010, Moskva, Rusiya, «Müasir təhsilin nəzəri və metodoloji problemləri» elmi-praktiki konfrans
 • 2011, Karaqanda, Qazaxıstan, «Filologiya – XXI» II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans
 • 2011, London-Odessa, İngiltərə-Ukrayna, «İnsan cəmiyyətinin inkişafın müasir problemləri» III Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2011, London-Kiyev, İngiltərə-Ukrayna, «Müasir cəmiyyətinin inkişafın problemləri və meylləri» IX Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2012, Kazan, Rusiya, professor V.M.Markovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş “Rus dili: fəaliyyət və inkişaf” Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2012, Visbaden, Almaniya, “Avropa elmi və texnologiyaları” II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2003, Slavyan bütpərəstliyi. // «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 234-238 (rus dilində)
 • 2006, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim slavyan və qədim rus formaları. // «Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri» elmi konfransın materialları. Bakı, 2006, s. 45-47 (rus dilində)
 • 2008, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim slavyan formaları. // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı, BDU, 2008, s. 346-349 (rus dilində)
 • 2008, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim rus formaları. // Şərq slavyan filologiyası: Elmi əsərlərin toplusu. Qorlovka (Ukrayna), 14-cü buraxılış. Dilçilik, 2008, s. 19-25 (rus dilində)
 • 2008, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim rus formaları. // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. Moskva, 2008, № 1-2, s. 24-26
 • 2009, Slavyan filologiyasına giriş. Bakalavr pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 20 s. (rus dilində)
 • 2009, Qədim slavyan dili. Bakalavr pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 19 s. (rus dilində)
 • 2009, Rus dilinin tarixi qrammatikası. Bakalavr pilləsində oxuyan III kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 23 s. (rus dilində)
 • 2009, Müasir elmin aktual problemləri. Magistratura pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 12 s. (rus dilində)
 • 2009, Linqvistikanın tarixi və metodologiyası. Magistratura pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 13 s. (rus dilində)
 • 2009, Slavyan filologiyasının aktual problemləri. Magistratura pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 11 s. (rus dilində)
 • 2009, Struktur dilçilik. Magistratura pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 10 s. (rus dilində)
 • 2009, Rus dili tarixnin aktual problemləri. Magistratura pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 8 s. (rus dilində)
 • 2009, Azərbaycanda rus şivələrinin leksik-semantik dialektizmlari. // Humanitar və təbiət elmlərin aktual problemləri. Moskva (Rusiya), 2009, № 7, tom II, s. 34-39 (rus dilində)
 • 2010, Azərbaycanda rus şivələrinin dialektizmları. // Müasir filologiya: nəzəri və  təcrübəsi. Moskva (Rusiya), 2010, s. 59-66 (rus dilində)
 • 2011, Azərbaycanda rus şivələrinin leksik dialektizmlari. // Humanitar elm bu gün. Karaqanda (Qazaxıstan), 2011, № 1, s. 81-86 (rus dilində)
 • 2013, Linqvistikanın tarixi və metodologiyası. Rus dilçiliyinin tarixi və inkişafı. Magistratura pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram /2-ci, əlavə edilmiş nəşr/. Bakı, 2013, 28 s. (rus dilində)
 • 2013, Azərbaycanda rus şivələrinin başqa dillərdən götürülmüş leksikası. // Вестник Томского университета, 2013, № 371, s. 23-26

KİTABLAR

 • 2000, Qədim rus dilində qısa saitlərin istifadədən çıxmasının mərhələləri. Bakı, 2000, 188 s. (rus dilində)
 • 2001, Rus dilində qısa sait fonemlərin tarixi. Bakı, 2001, 73 s. (rus dilində)
 • 2002, Rus dili leksikasının tarixi. Bakı, 2002, 72 s. (rus dilində)
 • 2003, Rus dilinin tarixi fonetikası /dərs vəsaiti/. Bakı, 2003, 135 s. (rus dilində)
 • 2005, Azərbaycanda rus şivələrinin lüğəti /həmmüəllif/. Bakı, 2005, 519 s. (rus dilində)
 • 2005, Linqvistik metodologiyasına aid. Bakı, 2005, 71 s. (rus dilində)
 • 2006, Azərbaycanda rus şivələrinin lüğəti /2-ci, əlavə edilmiş nəşr/. Bakı, 2006, 641 s. (rus dilində)
 • 2007, Slavyan filologiyasına giriş /dərs vəsaiti/. Bakı, 2007, 205 s. (rus dilində)
 • 2007, Rus dilinin tarixi qrammatikası /dərs vəsaiti/. Bakı, 2007, 545 s. (rus dilində)
 • 2008, Qədim slavyan dili /dərs vəsaiti/. Bakı, 2008, 413 s. (rus dilində)
 • 2013, Rus dilinin tədris lüğəti (Azərbaycan bölməsinin tələbələri üçün). Dərs vəsaiti. Bakı, 2013, 313 s. (rus dilində)
Bookmark and Share