Home AZ | EN | RU

Türk xalqları ədəbiyyatı Doktoranturaya qəbul İmtahan sualları

Türk xalqları ədəbiyyatı

Doktoranturaya qəbul

İmtahan sualları

1. XI-XII əsrlərdə türk yazılı ədəbiyyatının nümayəndələri

2. Şeyx Qalib divan ədəbiyyatının son nümayəndəsi kimi

3. Ə.Yəsəvi ilk türk sufi şair kimi

4. Abay Kunanbayevin yaradıcılığı

5. Orta əsrlər türk qəhrəmanlıq dastanları

6. Qədim türk dastanları

7. M.Fəraqinin yaradıcılığı

8. R.N.Güntəkinin yaradıcılığı

9. O.Süleymenovun yaradıcılığı

10. Ö.Seyfəddinin yaradıcılığı

11. Ə.Nəvainin yaradıcılığı

12. Nəvai və Nizami

13. Türk aşıq poeziyasının nümayəndələri. Qaracaoğlan

14. Türk xalqları ədəbiyyatında sufizm

15. M.C.Ruminin yaradıcılığı

16. Y.Əmrənin yaradıcılığı

17. Ç.Aytmatovun yaradıcılığı

18. M.Auezovun  yaradıcılığı

19. A.Qədirinin yaradıcılığı

20. “Kitabi-Dədə Qorqud” ümumtürk abidəsi kimi

21. Z.M.Baburun yaradıcılığı

22. Z.M.Babur və M.Salih

23. Klassik türkmən poeziyası

24. M.Şeyxzadə iki xalqın sənətkarı kimi

25. Ç.Aytmatov roman ustası kimi

26. Tənzimat dövrü türk ədəbiyyatının səciyyəvi cəhətləri

27. Sərvəti-fünun dövrü türk ədəbiyyatı

28. Z.Göyalpın “Türkçülüyün əsasları” əsəri

29. Ə.Hamidin yaradıcılığı

30. T.Fikrətin yaradıcılığı

31. Ç.Aytmatovun əsərlərində mifologizm

32. Q.Tukayın həyat və yaradıcılığı

33. Ə.Nesinin yaradıcılığı

34. O.Pamukun romanları

35. N.Kamalın həyat və yaradıcılığı

36. Z.Göyalpın türkçülük sahəsində xidmətləri

37. “Koroğlu” dastanının Orta Asiya versiyaları

38. XIX əsr qazax maarifçiləri

39. Özbək ədəbiyyatında roman janrı

40. M.Kaşğarinin “Divani-lüğətit-türk” əsəri

41. Türk xalqları ədəbiyyatında türk dili uğrunda mübarizə

42. Lalə dövrü ədəbiyyatı. Ə.Nədim

43. Y.Balasaqunlunun “Qutadqu-bilik” əsəri

44. M.A.Ərsoy istiqlal şairi kimi

45. N.Hikmətin yaradıcılığı

46. N.Kamalın pyesləri

47. “Manas” dastanı

48. A.Qədirinin “Ötən günlər” romanında XIX əsr özbək həyatı

49. Ə.Nəvainin “Mühakimətül-lüğəteyn” əsərində  türk dili uğrunda mübarizə

50. Türk xalqları ədəbiyyatında ortaq ədəbi abidələr

51. Ə.Nəvai  ilk türkdilli “Xəmsə” müəllifi kimi

52. N.Hikmətin pyesləri

53. “Baburnamə” əsəri türk xalqları ədəbiyyatında ilk memuar kimi

54. “Alpamış” dastanı özbək xalqının qəhrəmanlıq dastanı kimi

55. Y.Əmrənin “Risalətün-nüshiyyə” əsəri

56. Ö.Seyfəddinin hekayələri

57. Abayın poemaları

58. Y.Balasaqunlunun yaradıcılığı

59. O.Süleymenovun lirikası

60. Ə.Nəvainin “Divan”ı

61. Altay yaradılış dastanı

62. R.N.Güntəkinin “Çalıquşu” romanında maarifçilik ideyası

63. Ç.Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər” əsəri

64. Ç.Aytmatovun “Qiyamət” roman

65. O.Pamukun “Qar” romanı

66. M.Şeyxzadənin pyesləri

67. Şeyx Qalibin “Hüsn və Eşq” əsərində sufizm

68. N.Kamalın “Vətən, yaxud Silistrə” pyesində vətənpərvərlik ideyalarının tərənnümü

69. M.Auezovun “Abay” romanı

70. Ç.Aytmatovun “Cəmilə” povesti

71. Ç.Aytmatovun “Əlvida Gülsarı” əsəri

72. Ə.Hamidin pyesləri

73. Qaracaoğlanın yaradıcılığında türk həyatının təsviri

74. M.A.Ərsoyun yaradıcılığı

75. Ə.Nesinin satirik hekayələri

76. Ç. Aytmatovun “Ağ gəmi” povestində mifologizm

77. A.Qədirinin “Mehrab əqrəbi” romanı

78. Abayın “İskəndər” poeması

79. Ə.Yəsəvinin “Divani-hikmət” əsəri

80. Ə.Yəsəvinin yaradıcılığı

81. Ç. Aytmatovun qırğız ədəbiyyatında mövqeyi

82. O.Pamuk postmodernizmin nümayəndəsi kimi

83. Ə.Nesin satira ustası kimi

84. O.Süleymenovun “Az-ya” əsərində türkizmlər problemi

85. N.Kamalın romanları

86. R.N.Güntəkinin romanları

87. R.N.Güntəkinin “Damğa” əsəri

88. Ç.Aytmatovun “Qiyamət” romanında psixologizm

89. Şeyx Qalibin yaradıcılığı

90. Musa Cəlilin “Moabit dəftəri” şeirlər silsiləsi

91. M.Cəlilin “Altunsaç” poemasında xalq yenilməzliyinin təsviri

92. Qafur Qulamın yaradıcılığı

93. Zülfiyyənin şeirlərində qadın azadlığı problemi

94. C.Ruminin “Məsnəvi”si sufizmin ensiklopediyası kimi

95. XX əsr özbək poeziyasının nümayəndələri

96. 60-70-ci illərdə özbək poeziyasının istiqamətləri

97. Türk mifologiyası

98. A.Kunanbayev maarifçi-demokrat kimi

99. Məxdumqulu ənənəsinin davamçıları

100. XVIII əsr türkmən poeziyasının inkişaf meylləri

Bookmark and Share