Home AZ | EN | RU

Türkologiya kafedrasının müdiri

TOFİQ HACIYEV

AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, türkologiya kafedrasının müdiri
İş telefonu: (+99412) 439 04 69

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib
 • Namizədlik dissertasiyasının mövzusu «Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi» və müdafiyə etdiyi il – 26.III.1964
 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu «XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili» və müdafiyə etdiyi il – 18.VI.1969
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1962-1968-ci illərdə M.F.Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunda işləyib.
 • 1969-cu ildə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında işləyib
 • 1970-ci ildən türkologiya kafedrasının professoru, 1984-cü ildən həmin kafedranın müdiri vəzifəsində işləyir
 • «Azərbaycan ədəbi dili tarixi» fənnini tədris edir
 • 438 məqalənin, 11 monoqrafiyanın, 34 kitabın müəllifidir
 • 19 elmlər namizədi və 4 elmlər doktoru yetişdirib
 • Türkiyə Cümhuriyyətinin «Ləyaqət nişanı» ilə təltif olunub
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Filologiya – türkologiya
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 2007, Türk dilində kelimenin içeriği ile seslenmesindeki birlik / Uluslararası Büyük Türk dili Kurultayı II (İhsan Doğramacıya armağan). Bilkent Universitesi, Kırğızıstan-Türkiye Manas Universitesi, Basbakanlık TİKA 25-30 eylül Bişkek - Kırğızıstan
 • 2007, İbn Mühənna lüğəti orta əsrlər ikidilli tədqiqatların nümunəsi kimi. Müasir dilçiliyin problemləri / BSU II Beynəlxalq konfrans, 22-23 noyabr, Bakı
 • 2007, Şumer mifi və Azərbaycan tarixi / «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». V Uluslararası folklor konfransının materialları. 17-19 oktyabr Bakı
 • Ümumtürk ünsiyyət dilinə mərhələ-mərhələ yaxınlaşaq / VI Uluslararası Türk Dili qurultayı, 19-26 oktyabr, Ankara
 • M.F.Zəkiyev Azərbaycan dilçi-türkoloqlarının gözü ilə / Görkəmli türkoloq M.F.Zəkiyevin 80 illiyinə həsr olunmuş konfrans, Qazan şəhəri, oktyabr
 • Xalq yazıçısı, professor Mir Cəlalın 100 illiyi ilə bağlı YUNESKO-nun keçirdiyi konfrans, Paris, 8-11 noyabr
 • 2008, Mir Cəlal: sözü və özü / Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, 25-26 aprel BDU
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2007, Görkəmli alim və elm təşkilatçısı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, № 1, s. 66-69
 • 2007, «Altay dillərinin qohumluğu məsələsi» haqqında sözüm. Tədqiqlər. AMEA Nəsimi Dilçilik İnstitutu. № 1, s. 405-409
 • 2007, Azərbaycan türkoloji. Abdulhamit Avşar. Aydınların gözüyle Azerbaycan (kitabı). AzAtam, Bakı s. 64-76
 • 2007, Mifin beşiyi başında. «Dədə Qorqud» toplusu, Bakı, № 3, s. 30-39
 • 2007, Şumer mifi və «Dədə Qorqud kitabı». «Dədə Qorqud» toplusu, Bakı, № 4, s. 3-22
 • 2008, Mir Cəlal: sözü və özü // «Yazıçı və zaman» (Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları). Bakı, s. 244-248
 • 2008, M.Füzulinin lüğət tərkibi // Tədqiqlər. Bakı: Elm, s. 3-11
 • 2008, Füzuli dilinin iki keyfiyyəti // BDU-nun «Elmi xəbərləri» (hum.ser.), № 3, s. 5-12
 • 2008, S.Əlizadənin yoxluğunun acıları // Tədqiqlər. Bakı: Elm,
 • 2008, Cəmaləddin ibn Mühənna və onun lüğəti haqqında. «Seyid Əhməd Cəmaləddin ibn Mühənna. Hilyətül-insan və həlbətül-lisan» kitabına müqəddimə, s. 3-28.
 • 2008, Böyük alim və unudulmaz müəllim (H.Mirzəzadə haqqında) // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, № 2, s. 66-68
 • 2008, Səsində Şuşanın, Cəbrayılın havasını duyuruq. «Dağları tərpədən fəryad» kitabı, Bakı: Araz, s. 78-81
KİTABLAR
 • 1975, Satira dili. B.: ADU nəşri, 178 s
 • 1976, Azərbaycan ədəbi dili tarixi. B.: ADU nəşri, 155 s
 • 1977, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili. B.: Maarif, 188 s
 • 1979, Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil. B.: Maarif, 130 s
 • 1980, Sabir: qaynaqlar və sələflər. B.: Yazıçı, 175 s
 • 1983, Azərbaycan dili tarixi. B.: Maarif, 188 s. (K.Vəliyevlə şərikli)
 • 1983, «Molla Nəsrəddin»in dili və üslubu. B.: Yazıçı, 267 s
 • 1987, Azərbaycan ədəbi dili tarixi, 2-ci hissə. B.: Maarif, 293 s
 • 1990, Şe’rimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz. B., 360 s
 • 1992, Azərbaycan dili. B.: Elm, 199 s. (Z.Budaqova ilə şərikli)
 • 1994, Füzuli: dil sənətkarlığı. B.: Gənclik, 70 s
 • 1997, Murad Adci. Qıpçaq çölünün yovşanı. B, 194 s
 • 1999, Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. Bakı, Yeni nəşrlər evi, 213 s
 • 2002, B.A.Serebrennikov və N.Z.Hacıyevanın «Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası» kitabının tərcüməsi. Bakı, 380 s
 • 2004, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (altı cilddə), I cild, Bakı: Elm, (şərikli)
 • 2005, Azərbaycan dili. 10 sinif dərsliyi. 143 s. (şərikli)
 • 2005, Azərbaycan dili. 11 sinif dərsliyi. 162 s. (şərikli)
 • 2005, Mikayıl Baştunun «Şan qızı dastanı» və poetikası. Bakı: Təhsil, 310 s
 • 2005, M.Adcı. Türklər və dünya: gizli tarix (Ruscadan tərcümə, 250 s. Bakı,
 • 2007, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (altı cilddə), II cild, Bakı: Elm, (şərikli)
 • 2008, Seyid Əhməd Cəmaləddin ibn Mühənna. Hilyətül-insan və həlbətül-lisan. Bakı, 143 s
Bookmark and Share