Home AZ | EN | RU

2016-cı İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ İXTİSAS FƏNNİNDƏN İMTAHAN SUALLARI

10/12/2016

5710.01-Türk dilləri ixtisası üzrə

 

 • Türk dillərinin təsnifi problemi
 • Türk dillərinin N.A.Baskakov tərəfindən təsnifi
 • Türk xalqlarının yerləşməsi
 • Türk dillərinin leksikoqrafiyası
 • Türk dillərinin öyrənilməsində  V.V.Radlovun rolu
 • M.Kaşğarinin “Divanü lüğat-it -türk” əsəri
 • “İbn Mühənna lüğəti”
 • XIX əsrdə Türk dillərinin öyrənilməsi
 • Türk dillərinin XIII-XV əsrlərdə Şərq ölkələrində öyrənilməsi
 • Türk dillərinin XIX əsrdə Rusiyada öyrənilməsi
 • Türk dillərinin Qərbi Avropa ölkələrində öyrənilməsi (XIX-XX əsrlər )
 • Türk dillərinin sovet dövründə öyrənilməsi
 • XX əsrdəTürk dillərinin öyrənilməsinin əsas istiqamətləri
 • Türk dilçiliyinin müasir problemləri
 • Türk xalqlarının istifadə etdiyi əlifbalar
 • Türk dillərinin inkişaf dövrləri
 • Ural-Altay və Altayşünaslıq nəzəriyyələri
 • Qədim türk yazılı abidələrinin təsnifi
 • Qədim türk yazılı abidələrinin əlifba prinsipi üzrə təsnifi
 • Ən qədim türk dövrü
 • Qədim türk dövrü
 • Qədim türk abidələrinin tədqiqi tarixi
 • Qədim türk dövrünü səciyyələndirən abidələr
 • Qədim türk əlifbasının qrafik xüsusiyyətləri
 • Orxon abidələri
 • Uyğur abidələri
 • Manixey əlifbası ilə yazılmış uyğur abidələri
 • Xristian dini məzmunlu uyğur abidələri
 • Budda dini məzmunlu uyğur abidələri
 • Yenisey abidələri
 • Oğuz qrupu türk dilləri
 • Oğuz qrupu türk dillərinin fonetik xüsusiyyətləri
 • Oğuz qrupu tük dillərinin morfoloji xüsusiyyətləri
 • Oğuz qrupu türk dillərinin ümumi xüsusiyyətləri
 • Oğuz qrupu türk dillərinin fərqli xüsusiyyətləri
 • Türk dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
 • Türk dillərinin fonetik quruluşu
 • Türk dilinin morfoloji xüsusiyyətləri
 • Türk dilində neologizmlər
 • Türk və qaqauz dillərinin uyğun xüsusiyyətləri
 • Qaqauz dilinin qrammatik xüsusiyyətləri
 • Türkmən dilinin morfoloji xüsusiyyətləri
 • Türkmən dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
 • Azərbaycan dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (digər oğuz qrupu türk dilləri ilə müqayisədə)
  1. Azərbaycan dilində əvəzliklərin tarixi inkişafı
  2. Azərbaycan dilində feilin indiki zamanı və onun tarixi inkişafı
  3. Azərbaycan dilinə feilin gələcək zamanı və onun tarixi inkişafı
  4. Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının tarixi inkişafı
  5. Azərbaycan dilində felin əmr formasının tarixi inkişafı
  6. Qıpçaq qrupu türk dilləri
  7. Qıpçaq qrupu türk dillərinin ortaq xüsusiyyətləri
  8. Başqırd dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
  9. Tatar dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
  10. Karluq qrupu türk dilləri
  11. Uyğur-oğuz qrupu dilləri
  12. Özbək dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
  13. Yeni uyğur dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
  14. Yakut dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
  15. Çuvaş dilinin səciyyəvi xüsusiyyətləri
  16. Bulqar qrupu türk dilləri
  17. Türkologiyada bulqar qrupu dilləri problemi
  18. Sibir qrupu türk dilləri haqqında ümumi məlumat
  19. Türk xalqlarının qədim dil əlaqələri
  20. DQK-nın dilində arxaik sözlər
  21. “Əkinçi” qəzetinin dilində termin yaradıcılığı
  22. Füzuli söz sənəti haqqında
  23. M.F.Axundovun dilçilik fikirləri
  24. I Türkoloji qurultay
  25. I Türkoloji qurultayın gündəliyi: Termin məsələsi
  26. I Türkoloji qurultayın gündəliyi: Əlifba və imla məsələsi
  27. I Türkoloji qurultayda türklər üçün ədəbi dil məsələsi
  28. Azərbaycan  dialektlərinin təsnifi
  29. Azərbaycan dilinin dialektlərinə xas olan samitlər
  30. Azərbaycan dilinin dialketlərində indiki zamanın ifadə formaları
  31. Azərbaycan dilinin dialektlərində qədim türk sözləri
  32. Türk dillərinin fonetik quruluşunun tədqiqi
  33. Türk dillərində samitlər
  34. Türk dillərində ahəng qanunu
  35. Türk dillərində saitlər
  36. Türk dillərində uzun saitlər məsələsi
  37. Türk dillərində qohumluq terminləri
  38. Türk dillərinin morfoloji quruluşu
   1. Türk dillərinin qrammatik quruluşunun tədqiqi
 • Türk dillərində adların ümumi qrammatik kateqoriyaları
 • Türk dillərində hal kateqoriyası
 • Türk dillərində kəmiyyət kateqoriyası
 • Türk dillərində mənsubiyyət kateqoriyası
 • Türk dillərində feilin zamanları
 • Türk dillərində feilin təsriflənməyən formaları
 • Türk dillərində feilə məxsus qrammatik kateqoriyalar
 • Türk dillərinin leksik quruluşu
 • Türk dilləri leksikasının tarixilik baxımından təsnifi
 • Türk dilləri leksikasının mənşəyinə görə təsnifi
 • Türk dilləri leksikasının tematik baxımdan təsnifi
 • Türk dillərinin sintaktik quruluşu
 • Türk dillərində köməkçi nitq hissələri
 • Qədim və müasir türk dilləri
 • Qədim və müasir türk leksikası
 • Orta türk dövrünü səciyyələndirən abidələr
 • Türk dillərində sözün morfoloji quruluşu

5706.01 - Azərbaycan dili ixtisası üzrə

 

 • Alınma sözlər və onların mənimsənilməsi
 • Sifətin dərəcələri məsələsinin Azərbaycan dilçiliyində qoyuluşu
 • Feilin növ kateqoriyası
 • Sadə cümlənin qrammatik üzvlənməsi
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan dilinin tarixi abidəsi kimi
 • Azərbaycan dili fonetikasının öyrənilmə tarixi, bu sahədəki fikir ayrılıqları (Ə.Dəmirçizadə,A.Axundov,A.Ələkbərov və b.)
 • Əvəzliyin məna növlərinə görə təsnifi
 • Feilin təsriflənməyən formaları
 • Sintaktik əlaqələr, onların ifadə vasitələri
 • XIV əsr Azərbaycan ədəbi dili (Nəsiminin dili)
 • Azərbaycan dilinin fonetik vasitələri: səslər,vurğu,intonasiya
 • Şəkilçilər və onların növləri
 • Kəmiyyət kateqoriyası
 • Zərflik budaq cümlələri ( tərzi-hərəkət, zaman, yer budaq cümlələri)
 • Dialektlərimizdə əvəzlik
 • Azərbaycan dilində ahəng qanunu
 • Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidləri
 • Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələri: qoşma
 • Sadə cümlənin genişlənməsi
 • Zərflik budaq cümlələri (ümumi məlumat)
 • Köməkçi nitq hissələrinin quruluşca növü məsələsi
 • Cümlənin II dərəcəli üzvləri haqqında
 • Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini əlaqələndirən vasitələr: bağlayıcılar və bağlayıcı birləşmələr
 • Mürəkkəb feil məsələsi
 • Sintaksisin əhatə dairəsi, əsas xüsusiyyətləri
 • I Türkoloji qurultayda dil məsələsi
 • Söz yaradıcılığının üsulları
 • İsmin hal kateqoriyasının Azərbaycan dilçiliyində öyrənilmə tarixi
 • Cümlə və onun əlamətləri haqqında
 • Azərbaycan dialekt və şivələrinin öyrənilmə tarixi
 • Qrammatika və dilin qrammatik quruluşu
 • Feilin növ və təsirlilik kateqoriyasının qarşılıqlı əlaqəsi
 • Azərbaycan leksikoqrafiyası tarixindən
 • İsmin  qrammatik  kateqoriyaları
 • Azərbaycan dilçiliyində nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri
 • Azərbaycan dili orfoqrafiyasının prinsipləri
 • Sifətin müqayisə dərəcələri
 • Azərbaycan dilində heca tipləri və vurğu
 • Dilin morfoloji quruluşu
 • Ara sözlər (quruluşca və mənaca növləri)
 • Azərbaycan dialektlərinin təsnifi
 • Qeyri-müəyyən, nisbi, qayıdış, inkar əvəzliyi
 • İsmin mənsubiyyət kateqoriyası
 • İsmi birləşmələr
 • Azərbaycan dilçiliyində keçid şivələri məsələsi
 • Cüttərkibli və təktərkibli cümlə məsələsi
 • Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələr
 • Feilin şəkil kateqoriyası
 • Morfologiya və tədqiqat obyekti
 • Feilin zaman kateqoriyası
 • Ədat və əsas məna növləri
 • İsmi və feili birləşmələr, əsas xüsusiyyətləri
 • Mübtəda və tamamlıq budaq cümlələri
 • Məkani  və qrammatik hallar məsələsi
 • Azərbaycan dilində modallığın qrammatik kateqoriya səviyyəsində ifadəSi (şəkil kateqoriyası)
 • Nida, işlənmə məqamları və tədqiqi tarixi
 • Söz birləşməsi və cümlə problemi
 • Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşu barədə fundamental araşdırmaların xülasəsi
 • Azərbaycan  dili haqqında ümumi məlumat
 • Qrammatika və onun hissələri haqqında
 • Feilin inkarlıq kateqoriyası
 • Ədəbi dil, koyne və norma anlayışları
 • Uzlaşma əlaqəsi
 • Azərbaycan dilində cümlə problemi
 • Azərbaycan əlifbasının tarixindən
 • Leksikologiya və leksikoqrafiya
 • Azərbaycan dili saitlərinin əsas xüsusiyyətləri
 • 68. İsmin mənsubiyyət kateqoriyası
 • Köməkçi nitq hissələri: ədat, sərhəddi və əsas məna növlər
 • Morfologiyanın predmeti, qrammatik kateqoriya, qrammatik məna,qrammatik forma
 • Mürəkkəb cümlədən böyük olan sintaktik vahidlər (mürəkkəb sintaktik bütöv problemi)
 • Fonetik hadisələr
 • Zərflik budaq cümlələri
 • Azərbaycan dilçiliyində zərf probleminin qoyuluşu
 • Feili birləşmələr
 • Zərf və zərflik münasibətləri
 • Azərbaycan dilçiliyində və türkologiyada nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri
 • Lüğətlərin əsas tipləri
 • Şəkil və məzmunca söz qrupları
 • Feili sifət və onun ikili xüsusiyyəti
 • Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
 • Feili tərkiblər və budaq cümlə
 • Modal sözlər, əsas əlamətləri. Onun müstəqil və əsas nitq hissəsinə münasibəti məsələsi
 • Dilin sintaktik vahidləri, onların tipləri və mühüm əlamətləri
 • Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri  haqqında
 • Təyin və xəbər budaq cümlələri
 • İltisaqilik barədə türkoloji ədəbiyyatın xülasəsi
 • Ümumi qrammatik kateqoriyalar
 • Nitq hissəsi və cümlə üzvü problemi
 • Dialekt leksikası və onun dilçiliyimizdə öyrənilmə vəziyyəti
 • Azərbaycan dilində heca və onun növləri
 • Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlələr
 • Azərbaycan dilində say
 • Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidlərinin təsnifi və onların səciyyəvi cəhətləri
 • Azərbaycan dilində zərf
 • Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında məna əlaqələri
 • Əvəzlikdə məna problemi: qayıdış, yiyəlik, inkar əvəzliklərinə münasibətlər
 • Bağlayıcı, onun vəzifələri, dilçiliyimizdəki təsnifi
 • Feili bqağlama, feili sifət, məsdər. Bunların dildəki məna və vəzifələri
 • Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər. Xitab

 

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə

 1. A.Bakıxanov ilk Azərbaycan maarifçilərindən biri kimi
 2. A.Səhhətin poeziyasında maarif, məktəb və vətənpərvərlik mövzusu
 3. Anarın dramaturgiyası
 4. Arif  Ərdəbilinin yaradıcılığı
 5. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin qaynaqları
 6. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə ədəbiyyat
 7. B.Vahabzadənin poemaları
 8. C.Cabbarlının bədii nəsri
 9. C.Cabbarlının ədəbi-tənqidi görüşləri
 10. 10.  C.Cabbarlının poeziyası

11.  C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” pyesi

12.  C.Məmmədquluzadənin bədii nəsri

13.  C.Məmmədquluzadənin dramaturgiyası

14.  Elçinin yaradıcılığında hekayə janrı

15.  Ə.Cavadın yaradıcılığı

16.  Ə.Əylislinin “Daş yuxular” romanının tənqidi

17.  Ə.Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd çah Qacar” pyesi

18.  Ə.Haqverdiyevin bədii nəsri

19.  Ə.Məmmədxanlının bədii nəsri

20.  Fədainin “Bəxtiyarnamə” poeması

21.  H.Arifin poeziyası

22.  H.Cavidin “Azər” poeması

23.  H.Cavidin “Xəyyam” pyesi

24.  H.Cavidin “İblis” faciəsi

25.  H.Cavidin “Peyğəmbər” pyesi

26.  H.Cavidin “Səyavuş” pyesi

27.  X.Natəvanın həyatı və poetik irsi

28.  X.Təbrizinin dövrü, həyatı və yaradıcılığı

29.  X.Təbrizinin şərhləri

30.  Xaqani Şirvaninin həyat və yaradıcılığı

31.  İ.Əfəndiyevin tarixi pyesləri

32.  İ.Qutqaşınlının həyat və yaradıcılığı

33.  İ.Muğannanın “Məhşər” romanı

34.  İ.Muğannanın “Müharibə povestləri”

35.  İ.Nəsiminin dövrü, həyatı və yaradıcılığı

36.  İ.Şıxlının “Ölən dünyam” romanı

37.  İki “Leyli və Məcnun” (N.Gəncəvinin və M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərlərinin müqayisəli təhlili

38.  Kitabi Dədə Qorqud: eposun yaranma dövrü, başlıca motivləri

39.  Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı

40.  “Füyuzat” ədəbi məktəbi

41.  “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi

42.  M.Cəfər H.Cavidin tədqiqatçısı kimi

43.  M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyası

44.  M.Ə.Rəsulzadənin “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri

45.  M.Ə.Sabir satira ustası kimi

46.  M.Ə.Sabirin yaradıcılığı

47.  M.F.Axundov Azərbaycan ədəbiyyatında ilk professional ədəbi tənqidçi kimi

48.  M.F.Axundovun “Aldanmış kəvakib” povestində maarifçilik ideyaları

49.  M.F.Axundovun “Puşkinin ölümü münasibətilə “Şərq poeması”

50.  M.Füzulinin alleqorik poemaları

51.  M.Füzulinin bədii nəsri

52.  M.Füzulinin lirikası

53.  M.Hadinin “Əlvahi-intibah yaxud insanların tarixi faciəsi” poeması

54.  M.Hüseynin tarixi dramları

55.  M.Müşfiqin yaradıcılığı

56.  M.P.Vaqifin lirikası

57.  M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanında Səttarxan və Bağırxan surətləri

58.  M.Ş.Vazehin yaradıcılığı

59.  M.V.Vidadinin lirikası

60.  Məhəmmədin “Şəhriyar” dastanı

61.  Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrı

62.  N.Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poeması şairin yaradıcılığının bədii yekunu kimi

63.  N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması

64.  N.Gəncəvinin “Yeddi Gözəl” poeması

65.  N.Gəncəvinin lirikası

66.  N.Xəzrinin dramaturgiyası

67.  N.Nərimanovun dramaturgiyası

68.  N.Vəzirovun dramaturgiyası

69.  Nəbati lirikasının mövzu və ideya-məzmun qaynaqları

70.  R.Rzanın “Qızılgül olmayaydı” poeması

71.  S.Behrənginin həyatı və yaradıcılığı

72.  S.Ə.Nəbatinin poeziyasında klassik ədəbi irs və şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələri

73.  S.Ə.Şirvaninin lirikası

74.  S.Ə.Şirvaninin satiraları

75.  S.Hüseyn tənqidçi kimi

76.  S.Hüseynin hekayə yaradıcılığı

77.  S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” faciəsi

78.  S.S.Axundovun dramaturgiyası

79.  S.Təbrizinin Azərbaycan dilində qəzəlləri. Hind üslubu

80.  S.Vurğunun “Aygün” poeması və ədəbi tənqid

81.  S.Vurğunun tarixi-əfsanəvi poemaları

82.  S.Vurğunun vətənpərvərlik lirikası

83.  İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanı

84.  Ş.İ.Xətayinin lirikası

85.  Ş.İ.Xətayinin poemaları

86.  Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması

87.  Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanı

88.  Y.V.Çəmənzəminli hekayə ustası kimi

89.  Y.V.Çəmənzəminlinin “Həzrəti Şəhriyar” komediyası

90.  Y.V.Çəmənzəminlinin “İki od arasında” romanı

91.  Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” tarixi-fəlsəfi romanı

92.  Y.V.Çəmənzəminlinin “Studentlər” romanı

93.  İ.Muğannanın “İdeal” romanı

94.  Mir Cəlalın satirik hekayələri

95.  M.Hüseynin “Yeraltı çaylar dənizə axır” romanı

96.  Füzulinin alleqorik poemaları

97.  Ə.Hüseynzadənin ədəbi-tənqidi görüşləri

98.  S.Əhmədlinin “Azığa doğru” romanı

99.  Anarın “Ağ qoç, qara qoç” romanı

100.B.Vahabzadənin “Fəryad” pyesi

 

5704.01 - Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə

1. Nəzəri dilçiliyin obyekti və problemləri.

2. Homogen ve heterogen sistemlər

3. Dil səviyyələri

4. Dil və şüur

5. Milli dil

6. Dilin strukturu

7. Dil sistemlər sistemi kimi

8. Dil və nitq vahidləri

9. Dil və təfəkkür

10. Millətlərarası ünsiyyət dili

11. Təsvir metodu

12. Fonoloji səviyyə

13. Diləqədərki təfəkkür problemi

14. Coğrafi metod

15. Dil sistemi ünsürləri arasında əlaqə və münasibətlər

16. Dilin mənşəyi

17. Dil və nitq vahidləri

18. Sintaktik səviyyə

19. Söz və məhfum

20. Sosiolinqvistikanın mühüm məsələləri

21. Dil işarəsinin mahiyyəti

22. Sabit söz birləşmələri

23. Leksik-semantik səviyyə

24. Dil və məntiqi təfəkkür

25. Dil və tarix

26. Dil və nitq

27. Dil vahidlərinin variantlılığı

28. Dildə aralıq səviyyələr

29. Nitqin funksiyaları

30. Dil dəyişmələrinin sistemliliyi

31. Nitqin funksiyaları

32. Morfonoloji səviyyə

33. Fonem dil vahidi kimi

34. Həqiqi və məcazi məna

35. Dilin inkişafında xarici faktorlar

36. Dilin funksiyaları

37. Fonem variantları və variasiyaları

38. Nitqin psixofiziki mexanizmi

39. Dillərin kontaktı

40. Söz yaradıcılığı

41. Dilə yardımçı vasitələr

42. Sosiolinqvistika

43. Frazeoloji səviyyə

44. Dil ictimai hadisə kimi

45. Substrat hadisəsi

46. Morfonologiya

47. Dil sistminin acıqlığı

48. Dil səviyyələrinin iyerarxiyası

49. Müqayisəli metod

50. Superstrat hadisəsi

51. Semiotika işarələr haqqında elm kimi

52. Morfem nəzəriyyəsi

53. Linqvistik tipologiya

54. Dilin daxili inkişaf qanunları

55. Adstrat hadisəsi

56. Təbii və süni işarələr

57. Tipoloji metod

58. Tipoloji dilçiliyin əsas istiqamətləri

59. Dilin inkişafının cəmiyyətdən asılılığı

60. Dillərin ittifaqı məsələsi

61. Dil işarələrinin ixtiyariliyi və motivləşməsi

62. Fonem ən kiçik dil vahidi kimi

63. Təcrid olunmuş dillər

64. Dilin yaranması və inkişafında cəmiyyətin rolu

65. Dil dəyişikliklərinin templəri

66. Dil işarəsinin şərtiliyi

67. Sinxroniya və diaxroniya

68. Aqqlütinativ dillər

69. Arqo və jarqonlar

70. Dil və mədəniyyət

71. Söz dil vahidi kimi

72. Tammənalı sözlər

73. Flektiv dillər

74. Dilin məhəlli və ictimai təbəqələşməsi

75. Qarışıq dillər məsələsi

76. Dil işarəsinin sabitliyi və dəyişkənliyi haqqında

77. Köməkçi sözlər

78. İnkorporlaşan dillər

79. Ədəbi dil

80. Fonetika və fonologiya

81. Dil işarəsinin sabitliyinin səbəbləri

82. Sərbəst söz birləşmələri

83. Pilləli tipologiya

84. Dilin ictimai tipləri

85. Danışıq səsi və fonem

86. Sistem və struktur

87. Cümlənin əsas əlamətləri

88. Xarakteroloji tipologiya

89. Ədəbi dil və onun üslübları

90. Sözün morfonoloji quruluşu

91. Dilin sistem və strukturu

92. Xətti və qeyri-xətti vahidlər

93. Struktur tipologiya

94. Qəbilə dilləri

95. Müqayisəli dilçilik

96. Dil vahidlərinin yaranması yolları

97. Sistem,norma,uzus

98. Fövqəlxətti vahidlər

99. Qrammatik kateqoriyalar

100. Sosiolinqvistikanın predmeti

 

5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Azərbaycan bölməsi) ixtisası üzrə

Şumer dastanları. “Bilqamıs” dastanı

2. Şumer – akkad lirikası

3. Qədim Misir hekayələri. “Sinuxe hekayəsi”nin təhlili

4. Şekspirin komediyaları

5. “Hamlet” əsərinin təhlili

6. Konfutsi. Beş kitab

7. Lao Tszı və Daosizm

8. “Mahabharata” və “Ramayana” dastanları

9. “Riqveda” əsərinin təhlili

10. Qədim İran ədəbiyyatı

11. “Avesta” əsərinin təhlili

12. Pəhləvi və Əhəməni ədəbiyyatı

13. Qədim yəhudi ədəbiyyatı haqqında

14. “Bibliya”nın  folklor, mifoloji və ədəbi istiqamətləri

15. “Nəğmələr nəğməsi”nin təhlili

16. Antik ədəbiyyatın dövrləşməsi

17. Qədim yunan əsatiri

18. Qədim yunan eposu. Homer. “İlliada” və “Odisseya”.

19. Müasir alman ədəbiyyatı

20. Hesiodun “Zəhmətlər və günlər” əsəri

21. Klassik yunan lirikası

22. Qədim Yunanıstanda teatr və dramaturgiya

23. Esxilin yaradıcılığı. “Zəncirlənmiş Prometey” faciəsinin təhlili

24. Sofoklun yaradıcılığı. “Tiran Edip” faciəsinin təhlili

25. Yevripidin yaradıcılığı. “İppolit” əsərinin təhlili

26. Komediyanın yaranması. Aristofan.

27. Ellin ədəbiyyatı

28. Roma ədəbiyyatının ilkin dövrü

29. Romada natiqlik sənəti. Siseron

30. Roma dramaturgiyası. Plavtın yaradıcılığı

31. Romada epik poeziya. Vergili

32. Roma lirik poeziyası

33. Katull, Tibull və Propersi

34. Ovidi Nazonun yaradıcılığı

35. Qədim Romada bədii nəsr və tarix elmi

36. Senekanın yaradıcılığı

37. Apuleyin “Metamorfoza”sı

38. Orta əsrlər ədəbiyyatının növləri və janrları

39. Skandinav dastanları

40. İlkin Orta əsrlər ingilis-sakson və german dastanları

41. Orta Əsrlər feodal-qəhrəmanlıq dastanları

42. Cəngavərlik ədəbiyyatı

43. Orta Əsrlər şəhər və xalq ədəbiyyatı

44. Dantenin “İlahi komediya” əsəri

45. Cefri Çoserin “Kenterberri hekayələri”

46. Fransua Viyyonun yaradıcılığı

47. Petrarkanın yaradıcılığı

48. Covanni Bokkaçonun yaradıcılığı

49. Torkvato Tassonun yaradıcılığı

50. Makiavellinin yaradıcılığı

51. “Ülkər” şairləri

52. M.Servantesin yaradıcılığı.

53. “Don Kixot” romanının təhlili

54. Şekspirin faciələri

55. Fransız klassizmi. Bualonun “Poeziya sənəti” haqqında

56. Molyerin komediyaları

57. P.Kornelin yaradıcılığı

58. J.Rasinin yaradıcılığı

59.Lafontenin yaradıcılığı

60. Lope de Veqanın yaradıcılığı

61. Kalderonun yaradıcılığı

62. XVII əsr Alman ədəbiyyatı. Qrimmelshauzen. “Simplisi Simplissisimus” romanı

63. Maarifçilik ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri

64. Fransız Maarifçilk  ədəbiyyatı

65. Volter, Didro, Russo

66. İngilis maarifçilik ədəbiyyatı

67. C,Svift. “Qulliverin səyahəti” əsəri

68. D.Defonun “Robinson Kruzo” əsəri

69. Götenin yaradıcılığı. “Faust” əsəri

70. Şillerin yaradıcılığı. “Qaçaqlar” əsəri

71. Lessinqin dramaturgiyası

72.  Romantizm ədəbi cərəyanı

73. Alman romantizmi. Hofman

74. Heydelberq romantikləri. Qrimm qardaşları

 1. 75. Fransız romantizmi.          V.Hüqonun yaradıcılığı

76. J.Sandın yaradıcılığı

77. ABŞ romantizmi

78. F.Kuperin yaradıcılığı

79. Rus romantik ədəbiyyatı Puşkin

80. Avropada tənqidi realizm ədəbiyyatı

81. İngilis tənqidi realizmi. Dikkens. Tekkerey

82. Fransız tənqidi realizmi. Stendal, Merime, Flober

83. O. Balzakın yaradıcılığı. “Qorio ata” romanı

84. Alman tənqidi realizmi. Heyne. Almaniya “Qış nağılı”

85. XIX əsrin 70-ci illərinin ədəbiyyatı. Modernizm

86. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Avropa ədəbiyyatı haqqında ümumi məlumat

87. İngilis neoromantizmi. Əsas nümayəndələri

88. Danimarka ədəbiyyatı. İbsen və Hamsun

89. Rus tənqidi realizmi – Qoqol, Çexov, Dostayevski

90. L.N.Tolstoyun yaradıcılığı

91. XX əsrin əvvəllərində Avropa ədəbiyyatı

92. Fransız ədəbiyyatı. Romen Rollan, Lui Araqon, Anri Barbüs

93. Ekzistensializm. Jan Pol Sartr, Albert Kamyu

94. XX əsrin əvvəlləri Şərq ədəbiyyatı. Türkiyə

95. Müasir Türkiyə ədəbiyyatı. O.Pamuk

96. XX əsrin II yarısı Avropa ədəbiyyatı haqqında ümumi məlumat

97. Q.Mopassanın yaradıcılığı

98. Lorenso Mediçi dərnəyi

99. E.Zolyanın yaradıcılığı

100. Müasir rus ədəbiyyatı

 

5719.01 – Folklorşünaslıq ixtisası üzrə

 1. Aşıq Abbas Tufarqanlının lirikası
 2. M.H.Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti
 3. E.Taylor və onun “İbtidai mədəniyyət” əsəri
 4. Təpəgöz süjeti və Azərbaycan folkloru
 5. Folklor poetikasının spesifikası
 6. Təbiət hadisələri ilə bağlı yaranmış mərasim nəğmələri
 7. Dünya daşqını haqqında yayılmış mif və əfsanələr
 8. Təcnis və onun növləri
 9. T.Benfeyin mədəni-tarixi və ya iqtibas nəzəriyyəsi

10.  Lətifələrin təsnifinə dair

11.  “Min bir gecə nağılları” və Azərbaycan folkloru

12.  “Aşıq Qərib” dastanı haqqında tədqiqatlar

13.  Heca vəzni və aşıq sənətinin təşəkkül tarixindən

14.   “Qurbani” dastanı .Versiya və variantları

15.   C.Freyzerin “ Qızıl budaq” əsəri

16.  Əfsanə və rəvayət janrlarının differensiasiyası

17.  Ozan-aşıq əvəzlənməsinin ictimai-tarixi səbəbləri

18.  Türk epik ənənəsində Oğuznamələr

19.  Buta terminin etimologiyası, butanın yaranma səbəbləri, mənası

20.  Qoşayarpaq qoşmanın əlamətləri

21.  V.Y.Propp nağılların strukturu barədə

22.  Müxəmməs şeir şəkli

23.  Y.V.Çəmənzəminlinin folklorla bağlı nəzəri fikirləri

24.  Məhəbbət dastanlarının strukturunda ustadnamə və duvaqqapmanın funksiyaları

25.  Azərbaycan folklorunda dramatik növ

26.  Rəvayət janrının xüsusiyyətləri

27.  Ə.Abidin “Türk xalqları ədəbiyyatında mani növü və Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyətləri” məqaləsi

28.  Molla Qasımın yaradıcılığı haqqında

29.  Sayaçı mərasimi və sayaçı sözləri nəzəri fikirdə

30.  SMOMPK məcmuəsində nağıllar

31.  “Kitabi-Dədə Qorqud”-da oğuz həyatı

32.  “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dünya tədqiqatında

33.  Alqış və qarğışların poetik xüsusiyyətləri

34.  Bəhlul Danəndə lətifələrinin özünəməxsusluğu

35.  Gəraylı şeir şəkli və onun törəmələri

36.  Xalıq Koroğlunun “Oğuz qəhrəmanlıq eposu” əsəri

37.  Atalar sözləri və məsəllər. Nəşri və tədqiqi tarixi

38.  Əmək nəğmələrinin poetik xüsusiyyətləri

39.  “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası

40.  SMOMPK məcmuəsinin folklorumuzun nəşri və tədqiqində rolu

41.  “Koroğlu” dastanının Xodzko nəşri (Paris nüsxəsi)

42.  Məişət nağıllarının başlıca obrazları, mövzu və məzmun çevrəsi

43.   İ.V.Steblevanın türk xalq poeziyasının öyrənilməsində rolu

44.   “Kitabi-Dədə Qorqud” folklor abidəsi kimi

45.  Novruz mərasim nəğmələrinin rəmzi mənaları

46.  Beynəlxalq nağıl kataloqları

47.  H.Araslının folklorşünaslıq fəaliyyəti

48.   Mifologiyada ilkin əcdad

49.   “Tahir və Zöhrə” dastanı

50.  Bayatıların öyrənilməsi və tədqiqi tarixi

51.  Azərbaycan qaçaqçılıq dastanlarının nəşri və tədqiqi tarixi

52.  Türk mifologiyasında tanrıçılıq görüşləri

53.  Antropoloji nəzəriyyə

54.  Molla Nəsrəddin şəxsiyyəti haqqında mülahizələr

55.  “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyi

56.  Divani şeir şəklinin xüsusiyyətləri

57.  “Abbas və Gülgəz” dastanı

58.  Türk eposunda adqoyma mərasiminin yeri

59.  “Koroğlu” dastanının poetikası

 1. Bayatılarda gül, bülbül, qərib və dağ obrazları

61.  Vəli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti

62.   “Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycanda öyrənilməsi tarixindən

63.  Yeddilik şeir şəklində yaranan janrlar

64.  Əfsanələrdə daşadönmə motivi

65.  Heyvanlar haqqında nağılların xüsusiyyətləri

66.  Sehrli nağılların xüsusiyyətləri

67.  Mifoloji düşüncədə kosmoqonik miflərin yeri

68.  Vilhelm və Yakob Qrimm qardaşları mifoloji nəzəriyyənin baniləri kimi

69.  Aşıq Ələsgərin lirikası

70.  Mövsüm və mərasim nəğmələri

71.  Salman Mümtazın folklorşünaslıq fəaliyyəti

72.  “Koroğlu” dastanının versiya və variantları

73.  Şah İsmayıl obrazının prototipi haqqında mülahizələr

74.  İnisiasiya (ölüb-dirilmə) mərasiminin Azərbaycan folklorunda ifadəsi

75.  Etnoqonik miflər

76.  Folklorda kontaminasiya hadisəsi

77.  Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq fəaliyyəti

78.  Andların təsnifi və xüsusiyyətləri

79.  “Koroğlu” dastanında mifoloji ünsürlər

80.  “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qazan xan obrazı

81.  Xəstə Qasımın lirikası

82.  Qədim türk eposu

83.  Rusiyada tarixi məktəb və onun nümayəndələri

84.  Folklorumuzda hind mənşəli süjetlər

 1. Qoşma və onun janr tipləri.

86.  Aşıq poeziyasında deyişmə və onun mərhələləri.

87.  Sehrli nağıllarda div obrazı.

88.  Y.Meletinskinin nəzəri baxışları haqqında.

89.  Tapmacaların nəşr və tədqiqi. Başlıca xüsusiyyətləri.

90.  Xalq mahnıları.

91.  Firudin bəy Köçərli və Azərbaycan folkloru.

92.  Toponimik əfsanələr.

93.  Sarı Aşıq bayatı ustası kimi.

94.  Azərbaycan mifologiyasının qaynaqları.

95.   Mif və epos.

96.   “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Qorqud Ata obrazı.

97.  Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq fəaliyyəti.

98.   Dini rəvayətlər.

 1. Azərbaycan nağıllarının təsnifinə dair.

100. Azərbaycan folklorunda “atalar-oğullar” süjeti.

 

5714.01. - Müqayisəli-tarixi və tipoloji dilçilik ixtisası üzrə

 

. Dilə tarixi və müqayisəli baxışın yaranması

2. Müqayisəli-tarixi dilçiliyin mərhələləri

3. Dil tipləri

4. Kök dillər

5. Kontensiv tipologiya

6.  F.Fortunatovun dilçilik görüşləri

7. A.Şlayxer koporativist kimi

8. İ.Şmidtin “dalğalar nəzəriyyəsi”

9. Arqo və jarqonlar

10. Müasir tipoloji dilçilik

11. Müqayisəli-tarixi metodun  kəşfi

12. Areal dilçilik

13. Morfoloji tipologiya

14. Polisintetik dillər

15. Aqqlütinasiya və fuziya

16. R.Raskın dilçilik görüşləri

17. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə areal dilçilik prinsiplərinin tətbiqi

 1. 18. Aqqlütinativ dillər

19. Dilin səviyyələri

20. Analitik və sintetik dillər

21. F.Boppun əsas əsərləri

22. Müqayisəli-tarixi metod

23. Tipologiyanın istiqamətləri

24. E.Sepirin tipoloji təsnifi

25. Tipoloji dilçiliyin yaranması

26. F.Bopp müqayisəli-tarixi dilçiliyin banisi kimi

27. Dillərin qohumluğunun sübut etmək üçün müqayisə materialının seçilməsi

28. Aqqlütinativ dillərdə kök və şəkilçi

29. “Dillərin ittifaqı” haqqında

30. V.fon Humboldt tipoloji dilçiliyin banisi kimi

31. Y.Qrimmin dilçilik görüşləri

32. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə müqayisə materialının eyniləşdirilməsi

33. Daxili və xarici fleksiya

34. A.Şlayxer tipoloji dilçiliyin nümayəndəsi kimi

 1. 35. Kvantitativ tipologiya

36. Rask-Qrimm qanunu (german dillərində saitlərin ilkin dəyişməsi)

37. Etimologiya dilçiliyin bir şöbəsi kimi

38. Xarakteroloji tipologiya

39. Dilin sistemi və strukturu

40. Elmi etimologiyanın prinsipləri

41. Təmiz dil tipli məsələsi

 1. 42. Pilləli tipologiya

43. Dildə sintaqmatik və paradiqmatik münasibətlər

44. A. Vostokov müqayisəli-tarixi dilçiliyin nümayəndəsi kimi

45. Dilçilik palentologiyası

46. İnkorporasiyanın mahiyyəti

47. Dilin öyrənilmə aspektləri (sinxroniya və diaxroniya)

48. XIX əsrin ortalarında müqayisəli-tarixi dilçilik

49. M.Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” əsəri

50. Flektiv dillər

51. Struktur tipologiya

52. Dil sistemlər sistemi kimi

53. B.de Kurtenenin dilçilik görüşləri

54. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə ulu dil məsələsi

55. Gənc qrammatiklərin tarixiliyi və atomizmi

56. Ədəbi dilin tipləri

57. Müasir dilçilikdə ulu dil məsələsi

58. Dil işarəsinin xüsusiyyətləri

59. F.Boppun söz kökü nəzəriyyəsi

60. Ədəbi dil və dialekt

61. Müasir  müqayisəli-tarixi dilçilikdə bərpa üsulları

62. Dilin səviyyələri

63. F.Boppun aqqültinasiya nəzəriyyəsi

64. Dilin iyerarxik təşkili

65. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə tədqiqat üsulları və prinsipləri

66. Fonem nəzəriyyəsi

67. Y.Bredstorf müqayisəli-tarixi dilçiliyin nümayəndəsi kimi

68. Dilin inkişafı

69. Dilin sistemi və strukturu

70. Daxili və xarici bərpa üsulları

71. Dil vahidləri arasındakı əlaqələr

72. Dilin inkişafında daxili qanunauyğunluqlar

73. Dil və nitq

74. Söz dil vahidi kimi

75. Dilin inkişafında dilxarici amillərin rolu

 1. 76. Dil vahidləri arasındakı əlaqələr

77. Cümlə dil və nitq vahidi kimi

78. Gənc qrammatiklər istisna bilməyən səs qanunları haqqında

79. F.de. Sössürün “Ümumi dilçilik kursu” əsəri

80. Dilin əsas təbəqələri

81. Dildə aralıq səviyyələr

82. Məntiqi və qrammatik kateqoriyalar

83. Gənc qrammatiklər məktəbi

84. F.Fortunatovun tipoloji təsnifi

86. Ədəbi dillər

 

Экзаменационные вопросы для докторантуры по специальности «Славянские языки»

1. Артикуляционная классификация согласных звуков.

2. Род как классифицирующая категория существительного.

3. Основные единицы синтаксиса.

4. Проблема происхождения русского литературного языка.

5. Актуальное членение текста: объемно-прагматическое и контекстно-ва­ри­а­тив­ное.

6. Понятие о лексических синонимах. Синонимы узуальные и окказиональные.

7. Дифференциальные признаки качественных имен прилагательных.

8. Морфологическая классификация словосочетаний.

9. И.А.Бодуэн де Куртенэ – основатель фонологии.

10. М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Л.В.Щерба, В.В.Ви­но­гра­дов о разрядах прилагательны

11. Фонетическая природа русского ударения. Интонация.

12. Иноязычные заимствования в составе русской лексики.

13. Суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, приставочно-постфиксальный способы словообразования.

14. Субстантивация как вид конверсии и её связь со структурно-семантическими разрядами имён прилагательных.

15. Предложение и фраза (высказывание) - единица различных уровней синтаксиса.

16. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления.

17. Вопрос о разрядах числительных в русской грамматической традиции.

18. Классификация членов предложения по В.А.Белошапковой.

19. Второе южнославянское влияние и связанные с ним культурно-языковые процессы.

20. Понятие «синтагма» в трудах И.А.Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, С.И.Карцевского.

21. Типы фразеологизмов: фразеологические сращения, единства, сочетания.

22. Исторические изменения в морфологической структуре слов. Опрощение, переразложение, декорреляция.

23. Категория времени как словоизменительная морфологическая категория глагола.

24. Дифференциальные и интегральные признаки фонем.

25. Клас­сификация морфем по роли в слове, значению, месту морфем в составе слова.

26. Классификация позиций: сигнификативно-сильные и слабые позиции; пер­цеп­тивно-сильные и слабые позиции.

27. Понятие о лексических антонимах. Антонимы – энантисемы и антонимы – эвфемизмы.

28. В.В.Виноградов о разрядах модальных слов по значению.

29. Принципы выделения абзаца. Средства межфразовой связи

30. Современные тенденции в области изучения разрядов числительных и в вопросе о порядковых словах.

31. Происхождение фразеологизмов: исконно русские и заимствованные фразеологизмы.

32. Понятие нормы в литературном языке.

33. Два аспекта изучения синтаксиса: конструктивный и коммуникативный

34. Живые (комбинаторные и позиционные) и историчес­кие чередования.

35. Переход существительных, наречий и деепричас­тий в предлоги.

36. Вариативность орфоэпических норм. «Старшая» и «младшая» нормы.

37. Слова узуальные, потенциальные и окказиональные.

38. Л.В.Щерба и В.В.Виноградов о частях речи в русском языке.

39. Сочинение и подчинение в русском синтаксисе.

40. Складывание литературного языка великорусской народности.

41. Классификация гласных звуков.

42. Типы  морфем русского языка.

43. Безличные глаголы как дефектные глаголы особого типа.

44. Виды синтаксической связи в словосочетании и предложении.

45. Ретроспекция и проспекция как категории текста.

46. Графика как совокупность письменных знаков. Буквенные и небуквенные графические средства русского языка.

47. Вопрос о разрядах наречий в русской грамматической традиции.

48. Русский литературный язык начальной эпохи формирования русской нации.

49. Нейтрализация фонем и совпадение их в архифонеме.

50. Понятие «предложение» в трудах уче­ных различного периода развития русского синтаксиса.

51. Фонематический и морфологический принципы орфографии.

52. Развитие значений многозначного слова: метафора, метонимия

53. Научный, официально-деловой, газетно-публицистический стили, их различительные, стилеобразующие признаки.

54. Категория состояния как особая часть речи русского языка.

55. Проблема сложносочиненных предложений в русском синтаксисе.

56. Слог. Типы слогов: открытые и закрытые, прикрытые и неприкрытые слоги.

57. Старославянизмы, их фонетические, морфологические и семантические признаки.

58. Традиционное учение о частях речи как результат компромиссов между различными принципами классификации.

59. Нетрадиционные виды синтаксической связи: предсказующая/непредсказующая связь, обязательная/необязательная связь.

60. Контекст. Микроконтекст и макроконтекст.

61. Диалектизмы фонетические, словообразовательные, морфологические и лексические.

62. Местоимение-сущест­ви­тельное, местоименные прилагательные и местоименные наречия.

63. Деловой язык Московской Руси в XIV - начале XVI века.

64. Бессоюзное сложное предложение.

65. Основные разряды частиц. Модальные, формообразовательные и словообразовательные частицы.

66. Историзмы и архаизмы.

67. Морфемика как раздел языкознания, изучающий строение составных частей слова.

68. Причастия и деепричастия в системе частей речи.

69. Учение об односоставном предложении.

70. Литературный язык эпохи образования русской нации.

71. Фонематическая транскрипция.

72. Собственно профессиональная лексика. Жаргоны. Арготизмы.

73. Продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные словообразовательные аффиксы.

74. Вопрос о числе падежей в русском языке.

75. Традиционные виды синтаксической связи: согласование, управление, примыкание.

76. Аспекты изучения звуковой стороны языка: акустический, анатомо-физиологический, функциональный.

77. Фразеологизм, его отличия от слова и свободного словосочетания.

78. Особенности склонения числительных.

79. Предлоги русского языка по составу: простые, производные и составные пред­логи.

80. Противопоставление темы и ремы.

81. Учение Л.В.Щербы о фонеме.

82. Содержание терминов «производная основа» (мотивированная основа) и «производящая основа» (мотивирующая основа).

83. Наклонение как модальная категория. Способы образования форм наклонений глагола.

84. Словосочетание как единица языка (конструк­тив­ный синтаксис), синтагма как единица речи (коммуника­тив­ный синтаксис).

85. Факультативные части текста: предисловие, введение, заключение, пролог, эпилог, от автора.

86. Реформа русского письма в 1917-18 гг.

87. Номинативная функция слова. Лексическое значение слова.

88. Словообразование как особый раздел языкознания.

89. СуществительныеSingulariatantum и Pluraliatantum.

90. Типы осложненных предложений.

91. Обозначение на письме мягкости согласных.

92. Явления моносемии (однозначности) и полисемии (многозначности) в языке.

93. Понятие нулевого аффикса.

94. Классы глагола и спряжение.

95. Классификация сложных предложений по видам синтаксической связи: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные сложные предложения.

96. Основные интонационные конструкции.

97. Антонимы общеязыковые и окказиональные, их стилистические функции.

98. Вид как классифицирующая категория глагола.

99. Союзы сочинительные и подчинительные; их семантические группы.

100. Литературный язык и язык художественной литературы.

 

Bookmark and Share