Home AZ | EN | RU

BDU-da Çingiz Abdullayevlə görüş keçirilib

05/05/2015

Bakı DövlətUniversitetində filologiya fakültəsinin və Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinintəşkilatçılığı ilə  məşhuryazıçı-publisist Çingiz Abdullayevintələbələrlə görüşü keçirilib.  Tədbirdə universitetictimaiyyətivə müxtəliffakültə tələbələriiştirakediblər.  Görüşünəsasməqsəditələbələrinmütaliə vərdişləriniinkişafetdirmək, bədiiədəbiyyatamarağını artırmaqvə buvasitə ilə gənclərin ümumidünyagörüşü, intellektualsəviyyəsininyüksəlməsinə nailolmaqdır. Çıxış edən ÇingizAbdullayevtələbələribədiiədəbiyyatoxumağadəvətedib.  Tədbirdə 300-dənçox tələbə iştirakedib. Yazıçı tələbələrinsuallarını cavablandırıb.

Bookmark and Share