Home AZ | EN | RU

Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan dili: dünən və bu gün» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək

14/03/2018

01-02 iyun 2018-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin və “Sosial və İqtisadi İslahatlara Dəstək” İctimai Birliyinin birgə təşəbbüsü ilə görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 125 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan dili: dünən və bu gün» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək.
Konfransda iştirak etmək istəyənlər məqalələrini 01 may 2018-ci il tarixinədək təşkilat komitəsinin bekir.cobanzade@mail.ru elektron poçt ünvanına göndərməlidirlər.   

Konfransın təqvimi

  • Məqalələrin son qəbul olunması – 01 may 2018-ci il
  • Qəbul olunmuş məqalələrin elan edilməsi – 10 may 2018-ci il
  • Konfransın keçirilməsi tarixi – 01-02 iyun 2018-ci il

Konfransla bağlı əlavə məlumatlar müəlliflərə elektron poçt vasitəsilə bildiriləcəkdir.

Konfransın işçi dillər
i: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri.

Konfrasın mövzuları
Konfransa təqdim edilmiş məqalələr aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:
- Bəkir Çobanzadənin həyatı və yaradıcılığı
- ADR dövründə dil quruculuğu
- Qloballaşma şəraitində Azərbaycan ədəbi dili  
- Azərbaycan dilinin quruluşu
- Azərbaycan dili türkoloji aspektdə
- Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf tarixi və regional mövqeyi
- Azərbaycan dili komparativist tədqiqatlarda
- Azərbaycan dili linqvokulturoloji aspektdə
- Azərbaycan dili dünya dilçilərinin tədqiqatlarında   
- Azərbaycan dilinin sosiolinqvistik aspektləri  
- Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri
- Azərbaycan dili KİV-də
-Azərbaycan dili və İKT
- Azərbaycan dilinin üslubiyyatı və nitq mədəniyyəti
- Terminologiya məsələləri
- Azərbaycan dilinin leksikoqrafiyası
- Azərbaycan dilinin xarici dili kimi tədrisi və təbliği
- Dilçilik müasir mərhələdə

Qeyd: Konfransa qatılmaq ödənişsizdir. Xarici ölkələrdən olan iştirakçıların xərcləri özləri tərəfindən ödənilir.

Məqaləyə verilən tələblər (Nümunə üçün bu linkə daxi olun)
- Məqalələr  5-7 səhifə həcmində, Times New Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə, sətirlərarası interval 1,5 səhifəkənarı ölçülər 2,5 sm olmaqla yazılmalıdır.
- Məqalənin əvvəlində ortadan tünd-qara şriftlə müəllifin adı, atasının adı, soyadı; aşağıdan kursivlə elmi dərəcəsi, vəzifəsi aid olduğu təşkilat və adi şriftlə elektron poçt ünvanı və əlaqə nömrəsi qeyd olunmalıdır.
- Məqalənin adı böyük tünd-qara şriftlə yazılmalı, sonra isə xülasə və açar sözlər verilməlidir. Həmçinin məqalənin adı xülasənin yazıldığı dilə tərcümə olunmalıdır. Xülasənin həcmi 60-100, açar sözlər isə 5 sözdən ibarət olmalıdır. Azərbaycan dilində olan məqalələrin xülasə və açar sözləri ingilis dilində,  türk, rus və ingilis dillərində olan məqalələrin xülasə və açar sözləri isə Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.
- Məqalədə ədəbi dil normalarına ciddi əməl olunmalı, onun məzmunu elmi yeniliyi və aktuallığı ilə fərqlənməlidir;
- Məqalənin sonunda əlifba sırası ilə “Ədəbiyyat” qeyd olunmalı və aşağıdakı şəkildə tərtib edilməlidir:
Kitab:
Tək müəllifli:
Hacıyev T. Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. Bakı: Təhsil, 2012, 430 s.
Elmi müəssisənin kollektiv müəllifli nəşri:  
Müasir Azərbaycan dili. II cild. Bakı: Az. SSR EA, 1980, 650 s.
Məqalə:  
Vəliyev M. Klassik Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəmanın ikili xarakteri // «Filologiya məsələləri», № 2, Bakı, 2014, s. 400-404   
- Məqalədəki bütün istinadlar yalnız mətnin içərisində, məsələn (4, s. 45) şəkildə göstərilməldir.
Göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilməyəcək.
Konfransa təqdim olunmuş yazılar təşkilat komitəsi tərəfindən dəyərləndirildikdən sonra müəlliflərə elektron poçt ünvanı vasitəsilə məlumat veriləcəkdir.

DUYURU (TÜRKÇE) Announcement (English and Russian)

Təşkilat komitəsi ilə əlaqə
Telefon: 055 418 35 32;  055 271 49 58;  050 771 51 09
E-mail: bekir.cobanzade@mail.ru

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Bookmark and Share