Home AZ | EN | RU

Elan - “Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami ənənələri” mövzusunda elmi seminar keçiriləcək

28/03/2021

Tədbirə qoşulmaq üçün linkə daxil olmaq lazımdır: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeceb4aef04c648c3b68a49686c248099%40thread.tacv2/1616923140130?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d

 

Bookmark and Share