Home AZ | EN | RU

Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı keçiriləcək

20/02/2018


GÖRKƏMLİ YAZIÇI, ƏDƏBİYYATŞÜNAS ALİM VƏ PEDAQOQ MİR CƏLALIN ANADAN OLMASININ 110 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ «ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSI

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş «Ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı keçirir.
Konfransda iştirak etmək istəyənlər öz məqalələrini 01 aprel 2018-ci il tarixinədək kağız nüxsəsi ilə birlikdə CD diskdə təşkilat komitəsinə təqdim etməlidirlər.
Konfransın tarixi: 26 aprel 2018-ci  il
Konfransın mövzuları:
1. Mir Cəlalın həyat və yaradıcılığı
2. Ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri.
Məqalənin tərtib olunması qaydaları
- Məqalənin mətni “Times New Roman” şriftində, sətirlərarası interval 1.5, hərflər 14 şrift, hər tərəfdən (sağ-sol, aşağı-yuxarı) 2,5 sm ölçülərində olmaqla tərtib edilməlidir.
- Məqalənin mətni 5 səhifədən az olmamalıdır.
- Məqalənin əvvəlində sətrin ortasından müəllifin adı və soyadı tünd-qara şriftlə, aşağıdan müəllifin elmi dərəcəsi, imeyli, əlaqə nömrəsitəşkilatın adı kursivlə yazılmalıdır.
- Müəllifə dair məlumatlardan sonra məqalənin adı böyük və tünd-qara hərflərlə yazılmalıdır.
- Məqalənin adından sonra xülasə və açar sözlər verilməlidir. Xülasənin həcmi 5 cümlədən az olmamalı, açar sözlər isə 5 sözdən ibarət olmalıdır. Azərbaycan dilində olan məqalələrin xülasə və açar sözləri ingilis dilində,  türk, rus və ingilis dillərində olan məqalələrin xülasə və açar sözləri isə Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.
- Konfransa tədqim olunmuş məqalələr bundan əvvəlki heç bir elmi konfransın və ya jurnalın materiallar toplusunda çap olunmamlıdır.
- Məqalədə ədəbi dil normalarına ciddi əməl olunmalı, onun məzmunu elmi yeniliyi və aktuallığı ilə fərqlənməlidir.
- Məqalələrin konfrasda məruzə müddəti 15 dəqiqədən çox olmamalıdır. Hər məruzənin müzakirəsinə 5 dəqiqə vaxt ayrılır. Məruzə zamanı texniki vasitələrdən istifadə oluna bilər.
- Məqalənin sonunda əlifba sırası ilə “Ədəbiyyat” qeyd olunmalı və aşağıdakı şəkildə tərtib edilməlidir:
Kitab:
Tək müəllifli:
Hacıyev T. Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. Bakı: Təhsil, 2012, 234 s.
Elmi müəssisənin kollektiv müəllifli nəşri:
Müasir Azərbaycan dili: 2 cilddə, II c., Bakı: Az. SSR EA, 1980, 542 s.
Məqalə:
Vəliyev M. Klassik Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəmanın ikili xarakteri // «Filologiya məsələləri», № 2, Bakı, 2014, s. 400-404
- İstinadlar yalnız mətnin içərisində verilməli və göstərilən nümunəyə uyğun olmalıdır: (8, s. 120).
Bu tələbələrə cavab verməyən məqalələr qəbul olunmayacaq.

*Məqalənin hazırlanmasına dair nümunə forması (bura daxil ol)

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ
Tel.: 055 -418-35-32; 055-465-95-40
BDU / 1 saylı tədris binası / Filologiya fakültəsi / “Türkoloji araşdırmalar” ETL / otaq 206

Bookmark and Share