Home AZ | EN | RU

“Ümumi dilçilik” dərsliyi və “Ümumi dilçilik müntəxəbatı” nəşr olunub

19/03/2020

Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, akademik Nizami Cəfərovun “Ümumi dilçilik” (Bakı: “Təhsil”, 2020, 144 s.) dərsliyi işıq üzü görüb.
Dərslik müəllifin müxtəlif illərdə Bakı Dövlət Universitetində Ümumi dilçilik kursundan dediyi mühazirələr əsasında tərtib olunub. Və mövzular bilavasitə ilk mənbələr – dilçilik klassiklərinin əsərləri üzrə, mümkün qədər bütün polemik tərəflər ilə şərh olunarkən dərsliyin, ümumən kursun qarşısına belə bir məqsəd qoyulmuşdur ki, tələbələr müxtəlif nəzəriyyələrlə sadəcə tanış olmaqla kifayətlənməyib onları müqayisəli (və analitik) mənimsəmə təcrübəsinə yiyələnsinlər.
“Ümumi dilçilik” dərsliyində dil haqqındakı elmin predmeti, tarixi, tədqiqat metodları, dilin mahiyyəti, eləcə də daxili, yaxud sinxron və xarici, yaxud diaxron dilçilik məsələləri  ilk mənbələr – dilçilik klassiklərinin əsərləri əsasında yığcam şərh olunur.

BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının II kurs magistrantı Qismət Cəfərovun təhsil aldığı kafedranın 100 illiyi münasibətilə tərtib etdiyi “Ümumi dilçilik müntəxəbatı” nəşr olunub. Kitabın elmi redaktoru və “Ön söz”ün müəllifi dosent Məhəmməd Məmmədov, rəyçiləri professorlar: Məmmədəli Qıpçaq, Tofiq Müzəffəroğlu və Nadir Məmmədli, redaktoru isə Dəyanət Osmanlıdır.
Oxuculara  təqdim  olunan  bu  “Müntəxəbat”  “Ümumi dilçiliy”in  tədrisi  işinə  yardımçı  vəsait  kimi  nəzərdə  tutulub.  Müntəxəbat  Por-Royal  qrammatikası  haqqında  məlumatla başlayır  və  sonra  “Ümumi  və  rasional  qrammatika”dan  seçmələrin  tərcüməsi  verilir. “Müntəxəbat”a  Frans  Boppun,  Rasmus  Raskın  tədqiqatlarından  seçmələrin tərcüməsi, N.Cəfərovun  tərcüməsində  “İnkişaflarının  müxtəlif  dövrlərinə  tətbiq  edilməklə  dillərin  müqayisəli  öyrənilməsi  haqqında”  (1820)  məqaləsi  və  Ə.Rəcəblinin  tərcüməsindən  “Bəşər  dilləri  quruluşunun  müxtəlifliyi  və  bunun  bəşəriyyətin  mənəvi  inkişafına  təsiri  haqqında”  əsərindən  bir  neçə bölmə daxil  edilib. Dilçilik  tarixində  A.Şlayxerin  də  özünəməxsus  yeri  vardır.  Müqayisəli-tarixi  dilçiliyin  də  görkəmli    nümayəndəsi  olan A.Şlayxer  ulu  hind-Avropa  dilini  bərpa  edən  ilk  tədqiqatçıdır. O,  naturalizm  dilçilik  cərəyanının  da  banisi sayılır.  Müntəxəbatda  onun  “Darvin  nəzəriyyəsinin  dil  haqqında  elmə  tətbiqi”  əsərindən  seçmələr  və  “Hind-Avopa  dillərinin  müqayisəli  qrammatikasının  kompendiumu” əsərinin  ön sözü daxil edilib. Görkəmli  dilçi  B.de  Kurtenenin  “Fonem”  məqaləsindən sonra  “Müntəxəbat”da F. de  Sössürün  “Ümumi  dilçilik  kursu” əsərinin  “Giriş”  hissəsinin  beş  fəsli  verilib. “Müntəxəbat”a  N.Cəfərovun  tərcüməsində  “Praqa  dilçilik  dərnəyinin  tezisləri”,  Lui  Yelmslevin  “Dil  və  nitq”,  “Dilçilikdə  struktur  təhlil  metodu”  məqalələri,  Frans  Boasın  “Amerika  hindu  dillərinə  dair  əl  kitabı”na  giriş,  E.Sepirin  “Dil”,  V.Ərəbov,  Q.Heybətovun  tərcüməsində  L.Blumfildin  “Dil”  əsərindən “Dil  kollektivləri”  başlıqlı  hissə  və  A.Məmmədovun  tərcüməsində  N.Xomskinin  “Dil  və  təfəkkür”  əsərindən  “Təfəkkürün tədqiqinə  linqvistik töhfə (Keçmiş)” fəsli daxil edilib.

Kitabın elektron variantını buradan endirə bilərsiniz

Bookmark and Share