Home AZ | EN | RU

Professor Sevinc Məhərrəmovanın tərtibatı ilə Ə.Cəfərzadənin “Anamın nağılları” kitabı Londonda ingilis dilində çap olunub

25/10/2017

Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı nümayəndələrindən biri olan xalq  yazıçısı, ədəbiyyatşünas, ictimai  xadim, filologiya üzrə elmləri doktoru, professor Əzizə Cəfərzadə (1921-2003) özünəməxsus  bir yaradıcılıq yolu keçib və onun  ədəbi-bədii  irsi  özünün  zənginliyi,  əhatəliyi ilə  diqqəti cəlb edir. Yazıçının  çoxsaylı  əsərləri arasında “Anamın  nağılları” xüsusi yer  tutur. Bu  nağıllar Əzizə  Cəfərzadənin anası Böyükxanımın dilindən toplanılıb. Bakı Dövlət  Universitetinin Rus  dilçiliyi  kafedrasının  professoru, filologiya üzrə  elmlər  doktoru Sevinc Məhərrəmova  24  nağıldan  21-ni  ingilis   dilinə  tərcümə edib. Kitab London şəhərində  çap  olunub. Alim tərcümə  zamanı  ana dilimizin milli  koloriti, nağillardakı  Azərbaycan  dilinə  xas  olan  gözəllikləri,  incəlikləri, atalar  sözləri,  zərbi-məsəlləri,  frazeologizmləri,  tapmacaları, obrazlı  ifadələri  ingilis  dilində  uğurla  təqdim edib,  nağılların  dərin, müdrik, fəlsəfi  məzmununu ingilis  oxucularına  çatdıra  bilib.

Bookmark and Share